Szukaj
Logowanie
Czy chcesz publikować swoje oferty na dgMarket
Kliknij tutaj

dgMarket - Warunki i Zastrzeżenia

1. Akceptacja regulaminu  

"dgMarket® (""Serwis"") to serwis informacyjny firmy DGMarket, Inc. (""DGMarket"" lub ""My""). Poprzez rejestrację w serwisie, Państwo (""Użytkownik"" lub ""Państwo"") wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków regulaminu, wymienionych poniżej. Firma DGMarket może dokonać zmian warunków niniejszej Umowy zawsze bez powiadamiania Państwa. Kiedy warunki zostaną zmienione, zmiany pojawia się w niniejszym dokumencie. Za pomocą funkcji Serwisu po każdej zmianie naniesionej w warunkach Umowy, zgadzają się Państwo na akceptację również wszystkich zmian. Należy sprawdzać tę stronę zawsze gdy udostępniają Państwo funkcje Serwisu."  

2. Login oraz hasło  

"Dostęp i użytkowanie funkcji Serwisu zachodzi poprzez kombinację adresu email (""login"") oraz hasła. Wyrażają Państwo zgodę, że taki dostęp będzie współużytkowany. Nie wolno natomiast udostępniać funkcji Serwisu za pomocą loginu i hasła innej strony. Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymanie poufności swojego loginu i hasła. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za przypadki użycia loginu, bez względu na to, czy są upoważnieni. Użytkownicy zgadzają się na natychmiastowe powiadomienie dgMarket o jakichkolwiek nieupoważnionych przypadkach użycia loginu lub hasła."  

3. Polityka dotycząca opłat, płatności i anulowania  

"Pełny dostęp do serwisu wymaga dokonania pewnych opłat. Użytkownicy mają dokonać płatności zgodnie z opisem w Opcje członkostwa i zgodnie z wybranym modelem subskrypcji. Firma dgMarket zastrzega sobie prawo do zmiany opłat lub serwisu i/lub tworzenia nowych obciążeń zawsze, gdy przesłane zostanie powiadomienie na Opcje członkostwa. Wykorzystanie serwisu przez użytkownika po otrzymaniu powiadomienia oznaczać będzie akceptację nowych lub podniesionych opłat. Użytkownicy posiadają 30 dni od tego dnia na ustalenie, czy są jakieś niezgodności w emailu potwierdzającym pierwsze pojawienie się zamówienia, aby powiadomić firmę DGMarket; po tym terminie wszystkie opłaty zostaną uznane za prawidłowe."

"4. Ograniczone użytkowanie "

"Uznają Państwo i zgadzają się, że cała treść oraz materiały udostępniane poprzez Serwis są własnością firmy DGMarket lub jej licencjobiorców i mogą być strzeżone prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Informacja otrzymana poprzez Serwis może zostać wyświetlona, ponownie sformatowana oraz wydrukowana wyłącznie w stopniu dozwolonym przez mające zastosowanie licencje do użycia przez Państwa lub Państwa firmę czy organizacje jako końcowych użytkowników, a nie do odsprzedaży. Zgadzają się Państwo na to, że zabronione jest reprodukowanie, retransmisja, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż, publikacja, nadawanie lub wprowadzenie do obrotu informacji otrzymanej poprzez Serwis każdemu, poza Państwa firmą czy organizacją, bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody firmy DGMarket, z jednym wyjątkiem: Użytkownicy mogą, okazjonalnie i nieregularnie, dołączać pewne elementy informacji pochodzących z Serwisu w memorandach, raportach i prezentacjach, tylko gdy takie memoranda, raporty czy prezentacje są rozpowszechniane lub udostępniane w inny sposób ograniczonej liczbie osób, firm czy organizacji. Użytkownicy muszą dołączyć do wszystkich takich memorandów, raportów czy prezentacji wszelkie mające zastosowanie adnotacje o prawach autorskich we wszystkich informacjach użytych, przypisach na temat źródeł oraz wyrażenie ""Przedrukowano za zgodą firmy DGMarket, Inc."" Użytkownicy nie mogą wysłać żadnej zawartości z Serwisu do grup dyskusyjnych, list mailowych czy w elektronicznych biuletynach, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DGMarket. Zabronione jest systematyczne pobieranie danych z tej strony w celu utworzenia lub kompilowania, pośrednio lub bezpośrednio, zbioru, kompilacji, baz danych czy katalogu bez pisemnej zgody firmy DGMarket. Firma DGMarket zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmian w funkcji Serwisu lub przerwania jego udostępniania Państwu, zawsze bez powiadomienia. "

"5. Zrzeczenie się odpowiedzialności i gwarancji "

Due to the number of sources from which information on the Service is obtained, and the inherent hazards of electronic distribution, there may be delays, omissions or inaccuracies in such information and the Service. THE DGMARKET AND ITS AFFILIATES, AGENTS, AND LICENSORS PROVIDE THE SERVICE "AS IS" AND CANNOT AND DO NOT WARRANT THE ACCURACY, COMPLETENESS, CURRENTNESS, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE INFORMATION AVAILABLE THROUGH THE SERVICE, OR THE SERVICE ITSELF. NEITHER THE DGMARKET, NOR ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, OR LICENSORS SHALL BE LIABLE TO USERS OR ANYONE ELSE FOR ANY LOSS OR INJURY CAUSED IN WHOLE OR PART BY ITS NEGLIGENCE OR CONTINGENCIES BEYOND ITS CONTROL IN PROCURING, COMPILING, INTERPRETING, REPORTING, OR DELIVERING THE SERVICE AND ANY INFORMATION THROUGH THE SERVICE. IN NO EVENT WILL THE DGMARKET, ITS AFFILIATES, AGENTS, OR LICENSORS BE LIABLE TO USERS OR ANYONE ELSE FOR ANY DECISION MADE OR ACTION TAKEN BY THEM IN RELIANCE ON SUCH INFORMATION OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. USERS AGREE THAT THE LIABILITY OF THE DGMARKET, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND LICENSORS, IF ANY, ARISING OUT OF ANY KIND OF LEGAL CLAIM (WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE) IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE OR THE INFORMATION IN THE SERVICE SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT USERS PAID TO THE DGMARKET FOR USE OF THE SERVICE.  

"6. Różne "

"Ta Umowa jest podpisana z Państwem i nie mają Państwo prawa do przeniesienia jej praw ani obowiązków na kogokolwiek innego. Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy nie jest zgodny z obowiązującym prawem, pozostałe warunki pozostają w mocy, jako obowiązujące. Ta Umowa, wszystkie kwestie związane z intelektualną własnością oraz Państwa prawa i obowiązki będą zarządzane i tworzone wyłącznie zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki i, o ile ma to zastosowanie, Dystryktu Kolumbia, USA. Jakiekolwiek spory, kontrowersje czy roszczenia wynikłe ze sposobu powiązanego z niniejszą umową będą wcześniej przesłane pod kątem rozwiązania, a każda ze stron zgadza się, że wszystkie rozprawy podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego Dystryktu Kolumbia lub też sądów federalnych, mieszczących się w Dystrykcie Kolumbia. Jakiekolwiek inne sądy mogą być zatem wprowadzane lub w jakikolwiek inny sposób wymuszone w innych sądach kompetentnej jurysdykcji w jakimkolwiek kraju i należy uchylić sprzeciw wobec narzucenia sądu federalnego USA lub wyroku Dystryktu Kolumbia, jako dekretu obcego sądu w sądach swojego kraju. "