Szukaj
All countries

Tenders in Bułgaria

Wyczyść poszukiwanie
Źródło powiadomienia
Funding Agencies
Status
Kiedy opublikowane
Typ ogłoszenia
Language
Logowanie
Czy chcesz publikować swoje oferty na dgMarket
Kliknij tutaj
Sort by:

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 24, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o zgłaszanie zainteresowania

Agencja:   Bank Światowy

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019
Кратко описание: Териториалният обхват предмет на поръчката е терена заключен между жилищни блокове Опал и бл. Дружба, находящ се в кв. 378, ПИ 63427.1.171, кв. Възраждане – теренът заключен между жилищните блокове и ул. Неофит Рилски, гр. Русе. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер. След събаряне на къща (общинска собственост), североизточно от бл. Опал се освободи терен, който не е благоустроен. Пред бл. Дружба е обособен паркинг за леки автомобили, който е с амортизирана настилка. Благоустрояването е незадоволително, настилките на обособените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. В квартала застрояването е многоетажно, предимно жилищни сгради. Необходимо е визираното междублоково пространство в ж.к. Възраждане да се преустрой и благоустрои, като съществуващия паркинг се рехабилитира и разшири към бл. Опал и по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност да бъдат запазени. Строителните дейности, предмет на поръчката се свеждат до следните основни дейности, в това число: - временно строителство; - демонтажни работи; - доставка на необходимите материали и оборудване; - строително – монтажни работи; - изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; - геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР; - всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; - дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019
Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели м, 8, 9”; отдел 6,7 подотдели е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. Минерализованата ивица се създава и поддържа по периферията на гората за да не се допусне навлизането на пожар развиващ се в съседни площи и за разделянето на иглолистни горски култури от първи клас на пожарна опасност. Технологични изисквания Поддържането на минерализованата ивица се извършва с верижен булдозер, чрез избутване на всички горими материали до минералния почвен слой, при минимални параметри: дълбочина 8 – 10 см., ширина 4 м. и дължина 3000 м. При извършване на дейността да не се допускат механични повреди на дървостоите. Краен срок за изпълнение на дейността 30.06.2019 г.

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019
Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект Красива България”, по мярка М02 Подобряване на социалната инфраструктура”, съгласно Споразумение № РД 09-16 /28.02.2019 г. между Община Венец и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ Знаме на мира”, с. Борци по: Част : Архитектура; Част: ВиК в т.ч.: Сградна водопроводна инсталация, Сградна канализационна инсталация и Площадкова канализация; Част: ОВК в т.ч.: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 23, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o zgłaszanie zainteresowania

Agencja:   Bank Światowy

$
Opublikowane
Kwi 22, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 22, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 22, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 22, 2019

Państwo:  Bułgaria

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 22, 2019