Szukaj
All countries

Tenders in Bułgaria

Wyczyść poszukiwanie
Źródło powiadomienia
Status
Kiedy opublikowane
Typ ogłoszenia
Language
Logowanie
Czy chcesz publikować swoje oferty na dgMarket
Kliknij tutaj
Sort by:

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 26, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 26, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 26, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 26, 2018
Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка за 1-ва и 2-ра ОП, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата и пробутване. При възможност разделно пробутване и извозване на битови и строителни отпадъци, които да се извозят до Регионално депо Стожер. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на локални замърсявания. Пролетното почистване започва веднага след подписването на договора, а есенното започва от 18.09.2018 г. Срокът за изпълнение на почистването се определя от броя машиносмени за всяко населено място, като за всяка половин машиносмяна се определя един работен ден. За ОП 1 общо за двете почиствания се предвиждат 34,5 машиносмени, приравнени на 52 работни дни, а за ОП 2 се предвиждат 23,5 машиносмени, приравнени на 40 работни дни. За 3-та ОП терените за почистване се заравняват, отпадъците се натоварват и се и извозват на Регионално депо Стожер. Предвижда се да се почистят следните терени: в с. Самуилово – площ около 800 кв.м. в имот № 374.14.1 и около 1 000 кв.м. в имот № 374.7.16; с. Дончево – около 5 000 кв.м. в имот № 22988.0.17; с. Ведрина – около 2 000 кв.м. в имот № 10307.126.9 от северната част и около 2 000 кв. м. от южната част; с. Стефан Караджа – 7 000 кв.м. в имот № 69198.28.11. Точният брой на необходимите машиносмени и количествата натроварени и извозени отпадъци се уточняват на място от представители на възложител и изпълнител, чрез подписване на протокол. В землището на село Стефаново се предвижда да се заравни терен в имот 69242.0.85. Дейността включва пробутване на неуплътнени насипани земни маси на около 5-10 метра с цел подравняване на терена и уплътняване на пробутаните маси.

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018
Предмет на обществената поръчка е възлагане изпълнението на дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството на сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша – СО. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1:Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на пристройка за физкултурен салон, една градинска и една яслена групи и подмяна на инсталации в съществуващата сграда на ДГ №60 Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. Карпузица”, с административен адрес ул. Княжевска № 41, Район Витоша, Столична община, с пределна стойност, в размер на 16 666,67 лв., без ДДС; Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации в ДГ №37 Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община, с максимална възможна стойност за изпълнение в размер на 16 666,67 лв., без ДДС.

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Prośba o składanie wniosków

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018

Typ: Nagroda Kontraktu

$
Opublikowane
Kwi 25, 2018