Szukaj

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSAW
   eu:279726-2013
   się 28, 2013
   Wrz 17, 2013
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
WARSAW
Polska
   Kliknij tutaj

Towary, prace i usługi

Usługi w zakresie doradztwa prawnego   Doradztwo finansowe  

Streszczenie

      

Typ ogłoszenia: 01302 - Ogłoszenie o zamówieniu
Z
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 160/2013, #279726-2013
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na usługi
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty: Oferta całościowa
Kryteria przyznania: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie


Uaktualnij: się 28, 2013


Typ ogłoszenia: 013EA - Dodatkowe informacje
Z
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 166/2013, #288687-2013
Numer odnośnego dokumentu: 279726-2013
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na usługi
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty: Oferta całościowa
Kryteria przyznania: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 Punkt kontaktowy: ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa Osoba do kontaktów: Anna Borkowska 00-950 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224431418 E-mail: aborkowska@um.warszawa.pl Faks: +48 224431402 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.warszawa.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Kompleksowe wsparcie Zamawiającego w zakresie obsługi prawnej oraz doradztwa prawnego z elementami doradztwa technicznego i ekonomiczno-finansowego w trakcie prowadzonego postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie nr 1/K/2012). II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 21: Usługi prawnicze Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie nr 1/K/2012) z elementami doradztwa technicznego oraz ekonomiczno-finansowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie OPZ) znajduje się w załączniku nr 2 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamowienia (SIWZ). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79111000, 66171000 II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż równowartość kwoty 200 000 EURO. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000 PLN. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1.2.1. na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.1. ppkt. 2) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: 1) należycie wykonali co najmniej dwie usługi doradztwa prawnego na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, w tym co najmniej jedną przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości projektu nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych; 2) należycie wykonali co najmniej jedną usługę doradztwa technicznego na rzecz inwestora, obejmującą opiniowanie dokumentacji technicznej oraz bieżące doradztwo w zakresie technicznym dotyczące przedsięwzięcia dotyczącego budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości projektu nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych; 3) należycie wykonali co najmniej jedną usługę doradztwa finansowego na rzecz inwestora przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości projektu nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych; 4) świadczyli usługi doradcze podczas procedury wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza w co najmniej dwóch postępowaniach dla projektów o łącznej wartości co najmniej 50 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych, prowadzonych na podstawie: - ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) lub - ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z późn. zm.), w ramach których: - została złożona co najmniej jedna wiążąca oferta lub - została zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym lub - została zawarta umowa koncesji. przy czym przynajmniej w jednym z postępowań usługi doradcze obejmowały przygotowanie dokumentacji przetargowej i były świadczone na rzecz jednostki sektora finansów publicznych dla projektu o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych. 5) należycie przygotowali co najmniej jedno studium wykonalności (w zakresie analizy wykonalności i analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) dla projektu polegającego na budowie wielopoziomowego parkingu podziemnego lub obiektu użyteczności publicznej zawierającego parking podziemny. * Wykonawca może wykazać jedną usługę na spełnienie kilku wymogów spośród wymienionych w ppkt 1) do -5), jeśli zakres usługi jest odpowiedni. W takim przypadku Wykonawca nadal jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia Wykazu wykonanych usług na potwierdzenie spełnienia każdego z wymogów od ppkt 1) do 5). 1.2.2. na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.1. ppkt 3) wykażą, że dysponują/będą dysponować co najmniej trzyosobowym zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej po jednej osobie do pełnienia następujących funkcji: 1) Specjalista ds. prawnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: - wyższe wykształcenie prawnicze; - ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka; - w ciągu ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego przy co najmniej dwóch przedsięwzięciach realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z późn. zm.), w tym uczestniczyła po stronie podmiotu publicznego w dialogu konkurencyjnym lub negocjacjach oraz w przygotowaniu projektu umowy z partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem. 2) Specjalista ds. techniczno-budowlanych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: - wyższe wykształcenie techniczne; - w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przygotowaniu opracowań obejmujących swoim zakresem założenia i analizy techniczne co najmniej dwóch projektów infrastrukturalnych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych każdy; - w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przygotowaniu lub nadzorze lub realizacji co najmniej jednego projektu polegającego na budowie wielopoziomowego parkingu podziemnego lub obiektu użyteczności publicznej zawierającego parking podziemny. 3) Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: - wyższe wykształcenie ekonomiczne/finanse/rachunkowość; - w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przygotowaniu opracowań obejmujących swoim zakresem założenia i analizy finansowe co najmniej dwóch projektów infrastrukturalnych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych każdy. 1.2.3. na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.1. ppkt 4) wykażą, że: - osiągnęli za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, łącznie przychód netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 3 000 000 PLN. 1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 1.4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.1. 2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 2.1. Oferta powinna składać się z wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 2.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 2.2.1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ; b) Wykaz wykonanych głównych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czyli poświadczeń lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń dotyczących głównych usług (opisanych w pkt 1.2.1.), określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - wg wzoru określonego w załączniku nr 4a), 4b), 4c), 4d) i 4e) do SIWZ; UWAGA: W przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, może przedłożyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wskazane w Wykazie usługi zostały wykonane należycie. Podstawa prawna: § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 5a), 5b), 5c) do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 1.2.2. d) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; e) oryginał pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2.2.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8), 10) i 11) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli - w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien przedłożyć: 2.2.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.3.2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2.3.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.3.1 oraz 2.2.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 2.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; b) oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt 16.2 lit b)÷ e) SIWZ; c) Wykaz usług (dla kryterium oceny ofert - Doświadczenie Wykonawcy, określonego w pkt 26.3. SIWZ), polegających na wykonaniu usług doradztwa, obejmujących wsparcie jednostki sektora finansów publicznych w postępowaniu na budowę i eksploatację ogólnodostępnego parkingu podziemnego realizowanym w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19 poz. 101, z późn. zm.) lub obejmującej przygotowanie dokumentacji przetargowej dla takiego postępowania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. W Wykazie należy podać przedmiot zamówienia, datę przeprowadzenia usługi i odbiorców - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; UWAGA: - Wykazu usług określonego w pkt 2.3. lit. c) Wykonawca nie będzie mógł uzupełniać! - Wykaz usług określony w pkt 2.3. lit. c) (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ) może obejmować te same usługi co wpisane przez Wykonawcę do Wykazu, o którym mowa w pkt 2.2.1. lit. b) (załącznik nr 4 do SIWZ) na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 1.2.1. - Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwa odrębne wykazy, nawet jeśli wykaże się tymi samymi usługami zarówno w Wykazie stanowiącym załącznik nr 4 jak i nr 6 do SIWZ; 2.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista (o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca/y nie należy/ą do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena brutto. Waga 80 2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 20 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP/EG/271/III-156/13 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 17.9.2013 - 10:30 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 17.9.2013 - 11:00 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamowień publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności polegających na konieczności powtórzenia tego samego rodzajuzamówienia, do wysokości 10% zamówienia podstawowego. 2. SIWZ jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php 3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Karolina Frytek, p.o. Naczelnika w Biurze Infrastruktury, tel. 22/443-29-73; b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: Anna Borkowska - inspektor w Biurze Zamówień Publicznych, tel.: 22/443-14-18, fax: 22/443-14-02 VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej są określone szczegółowow Dziale VI ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759ze zm.) . Przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamaówień Publicznych ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.8.2013
Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, Osoba do kontaktów: Anna Borkowska, Warszawa00-950, POLSKA. Tel.: +48 224431418. Faks: +48 224431402. E-mail: aborkowska@um.warszawa.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.8.2013, 2013/S 160-279726) Zamiast: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia jest większa niż równowartość kwoty 200 000 EURO. Powinno być: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200 000 euro, jednak Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w procedurze jak dla wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, gdyż łączna wartość szacunkowa dla zamówień tego samego rodzaju w roku 2013 w ramach Urzędu m.st. Warszawy, przekracza równowartość kwoty 200 000 euro. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.