Szukaj

PL-Katowice: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

PL-Katowice: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   eu:195337-2013
   Cze 14, 2013
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O.
KATOWICE
Polska
   www.kiwk.katowice.pl

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej   Roboty w zakresie naprawy dróg   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Szczegóły kontraktu

:  363340.86460000003
:  158435.320498
:  Prace
:  Najniższa cena

:   Hydrogop sp. z o.o.
:   ul. Tartaczna 20 40-749 Katowice POLSKA
:   363340.86460000003
:   158435.320498
:   4
:   Cze 12, 2013

Streszczenie

      

Typ ogłoszenia: 01406 - Udzielenie zamówienia
4
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 114/2013, #195337-2013
Numer odnośnego dokumentu: 42207-2013
Rodzaj Kontraktu: Roboty budowlane
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznania: Najniższa cena
Wygrany oferent: Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Hydrogop Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 20
40-749 Katowice
POLSKA

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. ul. Wandy 6 Osoba do kontaktów: Monika Januszewska, Joanna Krzysztowczyk 40-322 Katowice POLSKA Tel.: +48 323500075 E-mail: zamowienia@kiwk.katowice.pl Faks: +48 322097706 Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.kiwk.katowice.pl Adres profilu nabywcy: http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php Dostęp elektroniczny do informacji: http://kiwk.katowice.pl/zamowienia.php I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Tunelowej, Dereni i Kanałowej wraz z przekroczeniem przewiertem linii kolejowej nr 139 Katowice-Zwardoń w km 10+560 oraz rzeki Mlecznej w km 18+832 – proj. P10, P14. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Katowice. Kod NUTS PL22A II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Tunelowej, Dereni i Kanałowej wraz z przekroczeniem przewiertem linii kolejowej nr 139 Katowice-Zwardoń w km 10+560 oraz rzeki Mlecznej w km 18+832 – proj. P10,P14. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje następujące pozycje: 1. Kanał grawitacyjny Dw 300 mm L = 914,9m. 2. Przyłącza kanalizacyjne Dw 200 mm L= 53,8 m. 3. Studzienki betonowe o średnicy 1,2 m 29 szt. 4. Studzienki betonowe kaskadowe o średnicy 1,2 m 2 szt. 5. Korki do zaślepienia przyłączy 11 szt. 6. Rury ochronne PEHD dla skrzyżowań z uzbrojeniem Dw 400 mm L = 12.0 m. 7. Rury ochronne PEHD dla skrzyżowań z uzbrojeniem Dw 300 mm L = 4.0 m. 8. Rura przewiertowo-ochronna stalowa Ø508x11 – przewiert 3a pod linią kolejową L = 26.0 m. 9. Rura przewiertowo-ochronna stalowa Ø508x11 – przewiert 3b pod linią kolejową L = 17.0 m. 10. Rura ochronna stalowa Ø508x11 L = 4,7 m. Długość całkowita projektowanej kanalizacji wynosi L = 968,7m ( w tym L = 23.6 m prowadzone po terenach zamkniętych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: I. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwoleń, użytkowanie terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czystości placu budowy oraz terenu przyległego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania się do pozostałych wymagań (dodatkowe wymagania znajdują się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ). II. Wszystkie elementy i materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych do IV kategorii. III. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. IV. Wykonawca wykona odbudowę dróg zgodnie z dokumentacją projektową budowy kanalizacji, a przywrócenie do stanu pierwotnego zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego (Instrukcja stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej IDW) oraz uzgodnieniami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9a do IDW). V. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotowuje i uzgadnia projekt organizacji ruchu. VI. Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice informację o wytwarzanych odpadach, w tym gruzu i ziemi z wykopów oraz sposobach gospodarowania nimi oraz uzyskać stosowną zgodę Wydziału. VII. Wykonawca na bazie otrzymanej inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do usunięcia w trakcie prowadzonych robót, dokona na własny koszt jej aktualizacji w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, uwzględniając stan obecny. VIII. Wykonawca składając wnioski o zezwolenie na usunięcie zieleni musi uwzględnić, że decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów będą wydawane przez organ wskazany postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody osób fizycznych i prawnych – właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na usunięcie zieleni. IX. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności oraz uzyskać i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. X. Wszelkie koszty potrzebne na uzyskanie stosownych zezwoleń i zgód na usuniecie zieleni leżą po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty dotyczące nasadzeń zastępczych, wynikające z wydanych zgód i decyzji, oraz ich utrzymania w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, ponosi Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie obowiązywania gwarancji lub wskazanym w decyzjach na wycinkę drzew i krzewów, do utrzymania wykonanych nasadzeń. XI. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania pokryw włazów i wpustów ściekowych ulicznych zgodnie z wymaganiami MZUiM w Katowicach (pismo stanowi załącznik nr 9b do IDW). Uwaga: 1. Zmniejsza się zakres wykonania ciągu głównego kanalizacji sanitarnej fi 300mm o 74,4 mb pomiędzy studniami SZ52 do K8 z uwagi na wykonanie tego odcinka przez innego inwestora przy budowie domków jednorodzinnych w ulicy Kanałowej. 2. Zwiększa się ilość przyłączy fi 200mm wraz z robotami towarzyszącymi o 3 szt. o łącznej długości wszystkich przyłączy – 29,8 mb. Dodatkowe przyłącza wymagają zgłoszenia przez zainteresowane osoby robót budowlanych do Urzędu Miejskiego w Katowicach oraz uzyskania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przez KW S.A. Katowice. Koszty czynności wymienionych powyżej uważa się za wycenione przez wykonawcę, ujęte w cenie ofert i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. Wszędzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urządzenia czy materiału lub o konkretnym urządzeniu lub materiale należy przez to rozumieć, że jest to przykładowe rozwiązanie wskazujące jedynie ich parametry techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, że urządzenia te (materiały) będą posiadały parametry techniczne i jakość nie gorszą niż określona w dokumentacji. 2. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie zamówień dodatkowych, robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy. 3. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III niniejszej SIWZ. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45232410, 45111200, 45233142, 45231000 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 677 653,21 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: KIWK/PN/5/I/2013/PODLESIE_P10_P14 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia okresowego ogłoszenia informacyjnego Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 28-045650 z dnia 10.2.2012 Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 27-042207 z dnia 7.2.2013 Inne wcześniejsze publikacje Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 29-047098 z dnia 11.2.2012 Sekcja V: Udzielenie zamówienia V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 12.6.2013 V.1.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Hydrogop Sp. z o.o. ul. Tartaczna 20 40-749 Katowice POLSKA V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 554 067 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 677 653,21 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę miesięcy: 9 V.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Nieznana Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: WYKONANIE ROBÓT BEZWYKOPOWYCH, BUDOWA KANALIZACJI Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Inwestycja jest objęta umową o współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I oś Priorytetowa. Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Informacje ogólne. 1) Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. uPzp. 2) Środkami ochrony prawnej, są: a) odwołanie; b) skarga do sądu. 3) Środki ochrony prawnej, przysługują: a) wykonawcom; b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 uPzp; c) Zamawiającemu w postaci skargi do sądu. 2. Odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 uPzp. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 uPzp. 3. Skarga do sądu. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g uPzp. VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.6.2013
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.