Szukaj

PL-Katowice: pharmaceutical products

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   eu:393933-2011
   Gru 17, 2011
   Sty 24, 2012
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   SZPITAL IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
KATOWICE
Polska
   www.szpital.net.pl

Towary, prace i usługi

Produkty farmaceutyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01202 - Contract notice
Regulation of Procurement: European Union
EU Official Journal Publication: 243/2011, #393933-2011
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26
For the attention of: Witold Nowak
40-074 Katowice
POLAND
Telephone: +48 322515231
Fax: +48 322514533
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.szpital.net.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33600000
Description
Pharmaceutical products.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.1.2012 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.


Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26 Osoba do kontaktów: Witold Nowak 40-074 Katowice POLSKA Tel.: +48 322515231 Faks: +48 322514533 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.net.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa leków 265 Pakietów. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna. Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych – leków dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od 1 do 265 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce, natomiast umieszczona nazwa handlowa jest jedynie egzemplifikacją, podaną celem usystematyzowania katalogu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 33600000-6 – produkty farmaceutyczne. Wymagania: 1. Ilości zamawianego leku mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku. 2. Lek musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Zamawiający rozumie przez dostawę leku cykliczną dostawę leku na wezwanie Zamawiającego do Apteki Szpitalnej, w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.: Maksymalnie do 72 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego faxem. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień telefonicznie, potwierdzonych faxem, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dokona interwencyjnego zakupu leku, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a wynikającą z umowy. Informacja dotycząca równoważnika: 1. W Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, w kolumnie „Nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania równoważnika oferowanego przez Wykonawcę” dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania. 2. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 3. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa nie zostanie uwzględniony. 4. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego równoważnego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, w kolumnach pn.: „Cena jednostkowa netto”. „Wartość netto”. „Wartość brutto” należy podać wartości dotyczące zaoferowanego produktu leczniczego równoważnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne pełne Pakiety. W przypadku, w którym Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż jeden z Pakietów, zostanie zawarta jedna umowa, w której każdy Pakiet stanowić będzie niezależny element, którego dotyczyć będą wszystkie jej postanowienia, włącznie z możliwością jej rozwiązania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w zakresie Pakietów od Nr 1-106 i od 108-265. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietu Nr 107. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Leki 265 Pakietów. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 1) Krótki opis Acidum zoledronicum Zometa inj. 4mg/5ml, 1 fiol. Ilość 180. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acidum zoledronicum Zometa inj. 4mg/5ml, 1 fiol. Ilość 180. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 1) Krótki opis Bevacizumab Avastin, 0,1g/4ml, konc.rozt.infuz., 1 fiol. Ilość 400. Bevacizumab Avastin, 0,4g/16ml, konc.rozt.infuz., 1 fiol. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Bevacizumab Avastin, 0,1g/4ml, konc.rozt.infuz., 1 fiol. Ilość 400. Bevacizumab Avastin, 0,4g/16ml, konc.rozt.infuz., 1 fiol. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 1) Krótki opis Bicalutamidum Bicalutamide 50 mg, tabl., 28 szt. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Bicalutamidum Bicalutamide 50 mg, tabl., 28 szt. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 1) Krótki opis Cisplatinum Cisplatin 0,01 g/20 ml, rozt.do inj., 1 fiol. Ilość 5 000. Cisplatinum Cisplatin 0,05 g/100 ml, rozt.do inj., 1 fiol. Ilość 4 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cisplatinum Cisplatin 0,01 g/20 ml, rozt.do inj., 1 fiol. Ilość 5 000. Cisplatinum Cisplatin 0,05 g/100 ml, rozt.do inj., 1 fiol. Ilość 4 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 1) Krótki opis Denosumab Xgeva, 120 mg/1,7 ml roztw. do inj. x 1 fiol. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Denosumab Xgeva, 120mg/1,7ml roztw. do inj. x 1 fiol. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 1) Krótki opis Doxorubicini hydrochloridum Adriblastina, 2 mg/1 ml, inj., 1 fiol.a 25 ml Ilość 1 000. Doxorubicini hydrochloridum Adriblastina, 2 mg/1 ml, inj., 1 fiol.a 5 ml Ilość 2 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Doxorubicini hydrochloridum Adriblastina, 2 mg/1 ml, inj., 1 fiol.a 25 ml Ilość 1 000. Doxorubicini hydrochloridum Adriblastina, 2 mg/1 ml, inj., 1 fiol.a 5 ml Ilość 2 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 1) Krótki opis Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin, 0,01 g/5 ml, rozt.do wl.doż., 1 fiol. Ilość 1 700. Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin, 0,05 g/25 ml, rozt.do wl.doż., 1 fiol. Ilość 1 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin, 0,01 g/5 ml, rozt.do wl.doż., 1 fiol. Ilość 1 700. Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin, 0,05 g/25 ml, rozt.do wl.doż., 1 fiol. Ilość 1 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 1) Krótki opis Ewerolimus Afinitor 10 mg, tabl., 30 szt. Ilość 240. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ewerolimus Afinitor 10 mg, tabl., 30 szt. Ilość 240. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 1) Krótki opis Fludarabini phosphas Fludarabine, 0,05 g/2 ml, inj., 1 fiol. Ilość 40. Fludarabini phosphas Fludara, 10 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fludarabini phosphas Fludarabine, 0,05 g/2 ml, inj., 1 fiol. Ilość 40. Fludarabini phosphas Fludara, 10 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 1) Krótki opis Fulvestrant Faslodex, 250 mg/5 ml, rozt. do wstrzyk., 1 amp.-strz. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fulvestrant Faslodex, 250 mg/5 ml, rozt. do wstrzyk., 1 amp.-strz. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 1) Krótki opis Lomustinum Cecenu, 0,04 g, kaps., 20 kaps. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Lomustinum Cecenu, 0,04 g, kaps., 20 kaps. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 1) Krótki opis Methotrexatum Methotrexat 10 mg/1ml inj. 10 amp. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Methotrexatum Methotrexat 10 mg/1 ml inj. 10 amp. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 1) Krótki opis Methotrexatum Methotrexat 2,5 mg, tabl., 50 szt. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Methotrexatum Methotrexat 2,5 mg, tabl., 50 szt. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 1) Krótki opis Methotrexatum Methotrexat 50 mg/5ml, inj., 5 amp. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Methotrexatum Methotrexat 50 mg/5ml, inj., 5 amp. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15 1) Krótki opis Mitoxantronum Mitoxantron 0,02g/10ml, inj., 1 fiol. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Mitoxantronum Mitoxantron 0,02g/10ml, inj., 1 fiol. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16 1) Krótki opis Natrii pamidronas Aredia, 0,09 g/10ml, subst.z rozpuszcz., 1 fiol.s.subs.+1rozp Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii pamidronas Aredia, 0,09 g/10ml, subst.z rozpuszcz., 1 fiol.s.subs.+1rozp Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17 1) Krótki opis Ondansetroni hydrochloridum Ondansetron, 8 mg/4ml, inj., 5 amp. Ilość 4000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ondansetroni hydrochloridum Ondansetron, 8 mg/4ml, inj., 5 amp. Ilość 4000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 1) Krótki opis Oxaliplatinum Oxaliplatin 100 mg/20ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 1800. Oxaliplatinum Oxaliplatin 50 mg/10ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 1000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Oxaliplatinum Oxaliplatin 100 mg/20ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 1800. Oxaliplatinum Oxaliplatin 50 mg/10ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 1000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 1) Krótki opis Panitumumab Vectibix, 100 mg/5ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 90. Panitumumab Vectibix, 400 mg/20ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Panitumumab Vectibix, 100 mg/5ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 90. Panitumumab Vectibix, 400 mg/20ml, konc.do inf., 1 fiol. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20 1) Krótki opis Pemetrexed Alimta, 100 mg, prosz. do przyg.roztw. do inf., 1 fiol. Ilość 950. Pemetrexed Alimta, 500 mg, prosz. do przyg.roztw. do inf., 1 fiol. Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Pemetrexed Alimta, 100 mg, prosz. do przyg.roztw. do inf., 1 fiol. Ilość 950. Pemetrexed Alimta, 500 mg, prosz. do przyg.roztw. do inf., 1 fiol. Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21 1) Krótki opis Sunitinib Sutent, 50 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 400. Sunitinib Sutent, 25 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 50. Sunitinib Sutent, 12,5 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Sunitinib Sutent, 50 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 400. Sunitinib Sutent, 25 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 50. Sunitinib Sutent, 12,5 mg, kapsułki, 28 kaps. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22 1) Krótki opis Temozolomidum Temozolomide, 0,005 g, kaps.twarde, 5 kaps. Ilość 50. Temozolomidum Temozolomide, 0,02 g, kaps.twarde, 5 kaps.Ilość 100. Temozolomidum Temozolomide, 0,1 g, kaps.twarde, 5 kaps. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Temozolomidum Temozolomide, 0,005 g, kaps.twarde, 5 kaps. Ilość 50. Temozolomidum Temozolomide, 0,02 g, kaps.twarde, 5 kaps.Ilość 100. Temozolomidum Temozolomide, 0,1 g, kaps.twarde, 5 kaps. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23 1) Krótki opis Vinflunine Javlor, 250 mg/10ml, konc.r.do inf., 1 fiol. Ilość 20. Vinflunine Javlor, 50 mg/2ml, konc.r.do inf., 1 fiol. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vinflunine Javlor, 250 mg/10ml, konc.r.do inf., 1 fiol. Ilość 20. Vinflunine Javlor, 50 mg/2ml, konc.r.do inf., 1 fiol. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24 1) Krótki opis Aciclovirum Aciclovir 0,25 g, liof.do inj.doż., 5 fiol. Ilość 5. Aciclovirum Hascovir, 0,4 g, tabl., 30 tabl. Ilość 70. Aciclovirum Hascovir, 0,2 g, tabl., 30 tabl. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Aciclovirum Aciclovir 0,25 g, liof.do inj.doż., 5 fiol. Ilość 5. Aciclovirum Hascovir, 0,4 g, tabl., 30 tabl. Ilość 70. Aciclovirum Hascovir, 0,2 g, tabl., 30 tabl. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25 1) Krótki opis Acidum acetylosalicylicum Polocard, 0,075 g, tabl., 60 szt. Ilość 330. Acidum acetylosalicylicum Polocard, 0,15 g, tabl., 60 szt. Ilość 120. Acidum acetylosalicylicum Polopiryna, 0,5 g, tabl.powl.dojel., 20 tabl. Ilość 50. Acidum acetylsalicylicum Polopiryna S, 0,3 g, tabl.rozp., 20 tabl. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acidum acetylosalicylicum Polocard, 0,075 g, tabl., 60 szt. Ilość 330. Acidum acetylosalicylicum Polocard, 0,15 g, tabl., 60 szt. Ilość 120. Acidum acetylosalicylicum Polopiryna, 0,5 g, tabl.powl.dojel., 20 tabl. Ilość 50. Acidum acetylsalicylicum Polopiryna S, 0,3 g, tabl.rozp., 20 tabl. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26 1) Krótki opis Acidum ascorbicum Vit. C, 0,2 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 100. Acidum ascorbicum Vit. C 500 mg/5ml, inj., 5 amp. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acidum ascorbicum Vit. C, 0,2 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 100. Acidum ascorbicum Vit. C 500 mg/5ml, inj., 5 amp. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27 1) Krótki opis Amlodipinum Aldan, 10 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. Amlodipinum Aldan, 5 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Amlodipinum Aldan, 10 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. Amlodipinum Aldan, 5 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28 1) Krótki opis Atropini sulfas Atropinum sulf., 0,5 mg/1ml, inj., 10 amp. Ilość 150. Atropini sulfas Atropinum sulf., 1 mg/1ml, inj., 10 amp. Ilość 150. Atropini sulfas Bellapan, 0,25 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Atropini sulfas Atropinum sulf., 0,5 mg/1ml, inj., 10 amp. Ilość 150. Atropini sulfas Atropinum sulf., 1 mg/1ml, inj., 10 amp. Ilość 150. Atropini sulfas Bellapan, 0,25 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29 1) Krótki opis Benzylpenicillinum kalicum Penicill.cryst. 5 000 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 1800. Benzylpenicillinum kalicum Penicill.cryst.,1 000 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Benzylpenicillinum kalicum Penicill.cryst. 5 000 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 1800. Benzylpenicillinum kalicum Penicill.cryst.,1 000 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30 1) Krótki opis Benzylpenicillinum procainum Penicill.proc., 1 200 000 j.m., inj., 1 fiol. Ilość 100. Benzylpenicillinum procainum Penicill.proc., 2 400 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 1000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Benzylpenicillinum procainum Penicill.proc., 1 200 000 j.m., inj., 1 fiol. Ilość 100. Benzylpenicillinum procainum Penicill.proc., 2 400 000 j.m., inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 1000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31 1) Krótki opis Bromhexini hydrochloridum Flegamina, 0,08 g/100ml, syrop, 120 ml Ilość 100. Bromhexini hydrochloridum Flegamina, 8 mg, tabl., 40 szt. ILOŚC 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Bromhexini hydrochloridum Flegamina, 0,08 g/100 ml, syrop, 120 ml Ilość 100. Bromhexini hydrochloridum Flegamina, 8 mg, tabl., 40 szt. ILOŚC 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32 1) Krótki opis Carvedilolum Avedol 6,25 mg, tabl., 30 szt. Ilość 150. Carvediolum Avedol 25 mg, tabl., 30 szt. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Carvedilolum Avedol 6,25 mg, tabl., 30 szt. Ilość 150. Carvediolum Avedol 25 mg, tabl., 30 szt. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33 1) Krótki opis Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil 4 %, 0,04 g/1 g, krople, 10 g Ilość 80. Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil, 0,025 g/5 ml, inj.dom., 5 amp. Ilość 5. Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil, 0,05 g/2 ml, inj.doż., 10 amp. Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil 4 %, 0,04 g/1 g, krople, 10 g Ilość 80. Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil, 0,025 g/5 ml, inj.dom., 5 amp. Ilość 5. Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil, 0,05 g/2 ml, inj.doż., 10 amp. Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34 1) Krótki opis Cilazaprilum Inhibace 1 mg, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 60. Cilazaprilum Inhibace 2,5 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 60. Cilazaprilum Inhibace 5 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cilazaprilum Inhibace 1 mg, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 60. Cilazaprilum Inhibace 2,5 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 60. Cilazaprilum Inhibace 5 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35 1) Krótki opis Cisatarcurium Nimbex LZ, 2 mg/1 ml, rozt.do wl.doż., 5 amp.a 2,5 ml Ilość 60. Cisatarcurium Nimbex LZ, 2 mg/1 ml, rozt.do wl.doż., 5 amp.a 5 ml Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cisatarcurium Nimbex LZ, 2 mg/1 ml, rozt.do wl.doż., 5 amp.a 2,5ml Ilość 60. Cisatarcurium Nimbex LZ, 2 mg/1 ml, rozt.do wl.doż., 5 amp.a 5ml Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36 1) Krótki opis Dexamethasoni natrii phosphas Dexaven, 4 mg/1 ml, inj., 10 amp. Ilość 1 200. Dexamethasoni natrii phosphas Dexaven, 8 mg/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 2 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dexamethasoni natrii phosphas Dexaven, 4 mg/1 ml, inj., 10 amp. Ilość 1 200. Dexamethasoni natrii phosphas Dexaven, 8 mg/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 2 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 37 Nazwa: Pakiet nr 37 1) Krótki opis Diazepamum Relanium 2 mg, tabl., 20 szt. Ilość 100. Diazepamum Relanium 5 mg, tabl., 20 szt. Ilość 200. Diazepamum Relanium LZRp., 0,01 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Diazepamum Relanium 2 mg, tabl., 20 szt. Ilość 100. Diazepamum Relanium 5 mg, tabl., 20 szt. Ilość 200. Diazepamum Relanium LZRp., 0,01 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38 1) Krótki opis Diclofenacum sodium Majamil PPH 0,05 g, tabl.powl.dojel., 30 tabl. Ilość 80. Diclofenacum sodium Dicloberl retard, 0,1 g, kaps., 20 tabl. Ilość 180. Diclofenacum sodium Majamil prolongatum, 0,1 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 120. Diclofenacum sodium Diclofenac 100, 0,1 g, czop., 10 czop. Ilość 100. Diclofenacum sodium Naklofen 0,075 g/3ml, inj., 5 amp. Ilość 50. Diclofenacum sodium Veral, 1 %, żel, 55 g Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Diclofenacum sodium Majamil PPH 0,05 g, tabl.powl.dojel., 30 tabl. Ilość 80. Diclofenacum sodium Dicloberl retard, 0,1 g, kaps., 20 tabl. Ilość 180. Diclofenacum sodium Majamil prolongatum, 0,1 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 120. Diclofenacum sodium Diclofenac 100, 0,1 g, czop., 10 czop. Ilość 100. Diclofenacum sodium Naklofen 0,075 g/3 ml, inj., 5 amp. Ilość 50. Diclofenacum sodium Veral, 1 %, żel, 55 g Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 39 Nazwa: Pakiet nr 39 1) Krótki opis Drotaverini hydrochloridum No-Spa forte, 0,08 g, tabl., 20 tabl. Ilość 550. Drotaverini hydrochloridum No-Spa, 0,04 g, tabl., 20 tabl. Ilość 200. Drotaverini hydrochloridum No-Spa, 0,04 g/2 ml, inj., 5 amp. Ilość 600. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Drotaverini hydrochloridum No-Spa forte, 0,08 g, tabl., 20 tabl. Ilość 550. Drotaverini hydrochloridum No-Spa, 0,04 g, tabl., 20 tabl. Ilość 200. Drotaverini hydrochloridum No-Spa, 0,04 g/2 ml, inj., 5 amp. Ilość 600. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 40 Nazwa: Pakiet nr 40 1) Krótki opis Enalaprili maleas Enarenal 10 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. Enalaprili maleas Enarenal 20 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 20. Enalaprili maleas Enarenal 5 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Enalaprili maleas Enarenal 10 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. Enalaprili maleas Enarenal 20 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 20. Enalaprili maleas Enarenal 5 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 41 Nazwa: Pakiet nr 41 1) Krótki opis Erytromycin Erythromycinum, 0,2 g, tabl.powl., 16 tabl. Ilość 80. Erytromycin Erytromycinum inj.i.v.0,3 mg a 1 fiol. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Erytromycin Erythromycinum, 0,2 g, tabl.powl., 16 tabl. Ilość 80. Erytromycin Erytromycinum inj.i.v.0,3 mg a 1 fiol. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 42 Nazwa: Pakiet nr 42 1) Krótki opis Escherichia coli Posterisan, 10 czop. Ilość 10. Escherichia coli Posterisan, 25g maść Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Escherichia coli Posterisan, 10 czop. Ilość 10. Escherichia coli Posterisan, 25g maść Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 43 Nazwa: Pakiet nr 43 1) Krótki opis Etamsylatum Cyclonamine, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 220. Etamsylatum Cyclonamine, 0,25 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Etamsylatum Cyclonamine, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 220. Etamsylatum Cyclonamine, 0,25 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 44 Nazwa: Pakiet nr 44 1) Krótki opis Fentanyl Matrifen, 0,025 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. ILOŚC 150. Fentanyl Matrifen, 0,050 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. Ilość 150. Fentanyl Matrifen, 0,075 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. Ilość 80. Fentanyl Fentanyl LZ, 0,1 mg/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fentanyl Matrifen, 0,025 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. ILOŚC 150. Fentanyl Matrifen, 0,050 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. Ilość 150. Fentanyl Matrifen, 0,075 mg/h, plast.przezsk., 5 szt. Ilość 80. Fentanyl Fentanyl LZ, 0,1 mg/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 45 Nazwa: Pakiet nr 45 1) Krótki opis Fluconazolum Fluconazole, 2 mg/1 ml, inj., 50 ml Ilość 500. Fluconazolum Fluconazin, 5 mg/1 ml, syrop, 150 ml Ilość 200. Fluconazolum Ilość Flumycon, 0,05 g, kaps., 14 kaps. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fluconazolum Fluconazole, 2 mg/1 ml, inj., 50 ml Ilość 500. Fluconazolum Fluconazin, 5 mg/1 ml, syrop, 150 ml Ilość 200. Fluconazolum Ilość Flumycon, 0,05 g, kaps., 14 kaps. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 46 Nazwa: Pakiet nr 46 1) Krótki opis Fluocinoloni acetonidum Flucinar 0.025 %, maść, 15 g Ilość 100. Fluocinoloni acetonidum,Neomycini sufas Flucinar N, maść, 15 g Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fluocinoloni acetonidum Flucinar 0.025 %, maść, 15 g Ilość 100. Fluocinoloni acetonidum,Neomycini sufas Flucinar N, maść, 15 g Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 47 Nazwa: Pakiet nr 47 1) Krótki opis Furosemidum Furosemidum LZRp., 0,02 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 400. Furosemidum Furosemidum, 0,04 g, tabl., 30 tabl. Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Furosemidum Furosemidum LZRp., 0,02 g/2 ml, inj., 50 amp. Ilość 400. Furosemidum Furosemidum, 0,04 g, tabl., 30 tabl. Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 48 Nazwa: Pakiet nr 48 1) Krótki opis Glimepiridum Amaryl 2, 2 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 40. Glimepiridum Amaryl 3, 3 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glimepiridum Amaryl 2, 2 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 40. Glimepiridum Amaryl 3, 3 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 49 Nazwa: Pakiet nr 49 1) Krótki opis Haloperidolum Haloperidol, 1 mg, tabl., 40 tabl. Ilość 30. Haloperidolum Haloperidol, 2 mg/1 ml, krople, 10 ml Ilość 50. Haloperidolum Haloperidol, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp. ILOŚC 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Haloperidolum Haloperidol, 1 mg, tabl., 40 tabl. Ilość 30. Haloperidolum Haloperidol, 2 mg/1 ml, krople, 10 ml Ilość 50. Haloperidolum Haloperidol, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp. ILOŚC 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 50 Nazwa: Pakiet nr 50 1) Krótki opis Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, krem, 15 g Ilość 100. Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, lotio, 20 ml ILOŚC 100. Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, maść, 15 g Ilość 400. Hydrocortisoni butyras Locoid Crelo 0.1 %, emul.lecz., 30 g Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, krem, 15 g Ilość 100. Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, lotio, 20 ml ILOŚC 100. Hydrocortisoni butyras Laticort 0.1 %, maść, 15 g Ilość 400. Hydrocortisoni butyras Locoid Crelo 0.1 %, emul.lecz., 30 g Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 51 Nazwa: Pakiet nr 51 1) Krótki opis Hydrocortisonum Corhydron, 0,025 g, pr.do p.roztw.do wstrz., 5 fiol.s.sucha.+ 5 amp Ilość 10. Hydrocortisonum Corhydron, 0,1 g, pr.do p.roztw.do wstrz., 5 fiol.s.sucha.+ 5 amp Ilość 2400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydrocortisonum Corhydron, 0,025 g, pr.do p.roztw.do wstrz., 5 fiol.s.sucha.+ 5 amp Ilość 10. Hydrocortisonum Corhydron, 0,1 g, pr.do p.roztw.do wstrz., 5 fiol.s.sucha.+ 5 amp Ilość 2400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 52 Nazwa: Pakiet nr 52 1) Krótki opis Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzynum, 2mg/1 ml, syrop, 200 ml Ilość 625. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum, 0,01 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 300. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum, 0,025 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 250. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum 0,05g/1 ml, roztw. do wstrz., 5 amp. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzynum, 2mg/1 ml, syrop, 200 ml Ilość 625. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum, 0,01 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 300. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum, 0,025 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 250. Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum 0,05g/1 ml, roztw. do wstrz., 5 amp. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 53 Nazwa: Pakiet nr 53 1) Krótki opis Ibuprofenum Kidofen zaw. 0,1/5 ml, 100 ml Ilość 10. Ibuprofenum Ibuprofen 0,2g, 60 tabl. Ilość 60. Ibuprofenum Nurofen, 125 mg, czopki, 10 szt. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ibuprofenum Kidofen zaw. 0,1/5 ml, 100 ml Ilość 10. Ibuprofenum Ibuprofen 0,2g, 60 tabl. Ilość 60. Ibuprofenum Nurofen, 125 mg, czopki, 10 szt. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 54 Nazwa: Pakiet nr 54 1) Krótki opis Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 100 ml inj. Ilość 3400. Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 20 ml inj. Ilość 50. Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 50 ml inj. Ilość 3400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 100 ml inj. Ilość 3400. Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 20 ml inj. Ilość 50. Iomeprolum Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1 ml 1 but. a 50 ml inj. Ilość 3400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 55 Nazwa: Pakiet nr 55 1) Krótki opis Isosorbidi mononitras Mononit retard, 0,06 g, tabl.o przedł.uwaln., 30 tabl. Ilość 70. Isosorbidi mononitras Mononit retard, 0,1 g, tabl.o przedł.uwaln., 30 tabl. Ilość 60. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,01 g, tabl.powl., 60 tabl. Ilość 30. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,02 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 90. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,04 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Isosorbidi mononitras Mononit retard, 0,06 g, tabl.o przedł.uwaln., 30 tabl. Ilość 70. Isosorbidi mononitras Mononit retard, 0,1 g, tabl.o przedł.uwaln., 30 tabl. Ilość 60. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,01 g, tabl.powl., 60 tabl. Ilość 30. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,02 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 90. Isosorbidi mononitras Mononit, 0,04 g, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 56 Nazwa: Pakiet nr 56 1) Krótki opis Kalii chloridum Kalium chloratum 15 % LZ, 0,15 g/1 ml, inj., 10 amp.a 20 ml Ilość 150. Kalii chloridum Kalium chloratum 15 % LZ, 0,15 g/1 ml, inj., 50 amp.a 10 ml Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Kalii chloridum Kalium chloratum 15 % LZ, 0,15 g/1 ml, inj., 10 amp.a 20 ml Ilość 150. Kalii chloridum Kalium chloratum 15 % LZ, 0,15 g/1 ml, inj., 50 amp.a 10 ml Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 57 Nazwa: Pakiet nr 57 1) Krótki opis Ketoprofenum Ketonal, 50 mg, kaps., 24 kaps. Ilość 500. Ketoprofenum Ketonal, 0,1 g/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 1500. Ketoprofenum Ketonal, 100 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 1000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ketoprofenum Ketonal, 50 mg, kaps., 24 kaps. Ilość 500. Ketoprofenum Ketonal, 0,1 g/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 1500. Ketoprofenum Ketonal, 100 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 1000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 58 Nazwa: Pakiet nr 58 1) Krótki opis Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '125', 0,125 g, kaps., 100 szt. Ilość 20. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '62,5', 0,0625 g, kaps., 100 szt. Ilość 20. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar HBS "125", 0,125 g, kaps., 100 szt. Ilość 40. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '125', 0,125 g, tabl.do sporz.zaw. 100 szt. Ilość 30. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '62,5', 0,0625 g, tabl.do sporz.zaw., 100 szt. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '125', 0,125 g, kaps., 100 szt. Ilość 20. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '62,5', 0,0625 g, kaps., 100 szt. Ilość 20. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar HBS "125", 0,125 g, kaps., 100 szt. Ilość 40. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '125', 0,125 g, tabl.do sporz.zaw. 100 szt. Ilość 30. Levodopum + Benserazidi hydrochloridum Madopar '62,5', 0,0625 g, tabl.do sporz.zaw., 100 szt. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 59 Nazwa: Pakiet nr 59 1) Krótki opis Lidocainum hydrochloridum Lidocain 10 %, 01 g/ 1g, aer, 38 g Ilość 50. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % A żel, 30 g Ilość 100. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % U żel, 30 g Ilość 600. Lidocainum hydrochloridum Xylocaine 2 % LZ, inj., 5 fiol.a 50 ml Ilość 200. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % LZRp., 0,02 g/1 ml, inj., 10 amp.a 2 ml Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Lidocainum hydrochloridum Lidocain 10 %, 01 g/ 1g, aer, 38 g Ilość 50. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % A żel, 30 g Ilość 100. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % U żel, 30 g ILOŚC 600. Lidocainum hydrochloridum Xylocaine 2 % LZ, inj., 5 fiol.a 50 ml Ilość 200. Lidocainum hydrochloridum Lignoc.hydrochl. 2 % LZRp., 0,02 g/1 ml, inj., 10 amp.a 2 ml Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 60 Nazwa: Pakiet nr 60 1) Krótki opis Loratadinum Loratan, 10 mg, kaps., 30 szt. Ilość 120. Loratadinum Loratine, 5mg/5 ml, syrop, 120 ml Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Loratadinum Loratan, 10 mg, kaps., 30 szt. Ilość 120. Loratadinum Loratine, 5mg/5 ml, syrop, 120 ml Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 61 Nazwa: Pakiet nr 61 1) Krótki opis Metamizolum natricum Pyralginum, 0,5 g, tabl., 6 tabl. ILOŚC 2000. Metamizolum natricum Pyralginum, 2,5 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 1800. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Metamizolum natricum Pyralginum, 0,5 g, tabl., 6 tabl. ILOŚC 2000. Metamizolum natricum Pyralginum, 2,5 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 1800. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 62 Nazwa: Pakiet nr 62 1) Krótki opis Metformini hydrochloridum Formetic, 500 mg, tab. powl., 60 szt. ILOŚC 60. Metformini hydrochloridum Formetic, 850 mg, tab. powl., 60 szt. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Metformini hydrochloridum Formetic, 500 mg, tab. powl., 60 szt. ILOŚC 60. Metformini hydrochloridum Formetic, 850 mg, tab. powl., 60 szt. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 63 Nazwa: Pakiet nr 63 1) Krótki opis Methylprednisolonum Metypred, 16 mg, tabl., 30 tabl. ILOŚC 100. Methylprednisolonum Metypred, 4 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Methylprednisolonum Metypred, 16 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. Methylprednisolonum Metypred, 4 mg, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 64 Nazwa: Pakiet nr 64 1) Krótki opis Metoprololi tartras Betaloc LZRp., 1 mg/1 ml, inj., 5 amp.a 5 ml Ilość 5. Metoprololi tartras Metoprolol VP 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Metoprololi tartras Betaloc LZRp., 1 mg/1 ml, inj., 5 amp.a 5 ml Ilość 5. Metoprololi tartras Metoprolol VP 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 65 Nazwa: Pakiet nr 65 1) Krótki opis Metronidazolum Metronidazol 0.5 % LZ,, inj. doż., 100 ml Ilość 6000. Metronidazolum Metronidazol, 0,25 g, tabl., 20 tabl. Ilość 200. Metronidazolum Metronidazol, 0,5 g, tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 20. Metronidazolum Metronidazol, 1 g, czop., 10 czop. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Metronidazolum Metronidazol 0.5 % LZ,, inj. doż., 100 ml Ilość 6000. Metronidazolum Metronidazol, 0,25 g, tabl., 20 tabl. Ilość 200. Metronidazolum Metronidazol, 0,5 g, tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 20. Metronidazolum Metronidazol, 1 g, czop., 10 czop. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 66 Nazwa: Pakiet nr 66 1) Krótki opis Midazolam Dormicum, 7,5 mg, tabl., 10 tabl. Ilość 450. Midazolam Midanium LZ, 5 mg/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 5. Midazolam Midanium LZ, 5 mg/5 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 5 ml Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Midazolam Dormicum, 7,5 mg, tabl., 10 tabl. Ilość 450. Midazolam Midanium LZ, 5 mg/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 5. Midazolam Midanium LZ, 5 mg/5 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 5 ml Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 67 Nazwa: Pakiet nr 67 1) Krótki opis Morphini sulfas Doltard 0,01 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 15. Morphini sulfas Doltard 0,03 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 30. Morphini sulfas Doltard 0,06 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 6. Morphini sulfas Morphinum Sulfas LZRpw, 0,01 g/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 350. Morphini sulfas Morphinum Sulfas LZRpw, 0,02 g/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Morphini sulfas Doltard 0,01 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 15. Morphini sulfas Doltard 0,03 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 30. Morphini sulfas Doltard 0,06 g, tabl.o przedł.uwaln., 20 tabl. Ilość 6. Morphini sulfas Morphinum Sulfas LZRpw, 0,01 g/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 350. Morphini sulfas Morphinum Sulfas LZRpw, 0,02 g/1 ml, rozt.do inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 68 Nazwa: Pakiet nr 68 1) Krótki opis Natamycin,Hydrocortison,Neomycinum Pimafucort, krem, 15 g Ilość 60. Natamycin,Hydrocortison,Neomycinum Pimafucort, maść, 15 g Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natamycin,Hydrocortison,Neomycinum Pimafucort, krem, 15 g Ilość 60. Natamycin,Hydrocortison,Neomycinum Pimafucort, maść, 15 g Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 69 Nazwa: Pakiet nr 69 1) Krótki opis Neomycini sulf. Neomycinum 0.5 %, maść oczna, 3 g Ilość 120. Neomycini sulf. Neomycinum, 0,25 g, tabl., 16 tabl. Ilość 80. Neomycini sulf. Neomycinum, aer., 55 ml Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Neomycini sulf. Neomycinum 0.5 %, maść oczna, 3 g Ilość 120. Neomycini sulf. Neomycinum, 0,25 g, tabl., 16 tabl. Ilość 80. Neomycini sulf. Neomycinum, aer., 55 ml Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 70 Nazwa: PAKIET 70 1) Krótki opis Nifuroxazidum Nifuroksazyd, 0,1 g, tabl.powl., 24 tabl. Ilość 450. Nifuroxazidum Nifuroxazyd 22 0mg/5 ml, zawies. 90 ml Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nifuroxazidum Nifuroksazyd, 0,1 g, tabl.powl., 24 tabl. Ilość 450. Nifuroxazidum Nifuroxazyd 220 mg/5 ml, zawies. 90 ml Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 71 Nazwa: PKIET NR 71 1) Krótki opis Nystatinum Nystatyna, 100 000 I.U., tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 100. Nystatinum Nystatyna, 2 400 000 j.m./5 g, sub.do zaw., 24 ml Ilość 550. Nystatinum Nystatyna, 500 000 I.U., draż., 16 draż. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nystatinum Nystatyna, 100 000 I.U., tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 100. Nystatinum Nystatyna, 2 400 000 j.m./5 g, sub.do zaw., 24 ml Ilość 550. Nystatinum Nystatyna, 500 000 I.U., draż., 16 draż. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 72 Nazwa: Pakiet nr 72 1) Krótki opis Ornithini aspartas Ornithine, 500 mg/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 120. Ornithini aspartas Hepatil, 0,15 g, tabl., 40 tabl. Ilość 550. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ornithini aspartas Ornithine, 500 mg/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 120. Ornithini aspartas Hepatil, 0,15 g, tabl., 40 tabl. Ilość 550. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 73 Nazwa: Pakiet nr 73 1) Krótki opis Oxytetracyclini hydr.Hydrocortisoni ace Oxycort A, maść oczna, 3 g Ilość 60. Oxytetracyclini hydr.Hydrocortisoni ace Oxycort, aer., 55 ml Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Oxytetracyclini hydr.Hydrocortisoni ace Oxycort A, maść oczna, 3 g Ilość 60. Oxytetracyclini hydr.Hydrocortisoni ace Oxycort, aer., 55 ml Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 74 Nazwa: Pakiet nr 74 1) Krótki opis Pantoprazolum IPP 0,02 g, tabl.powl. 28 szt. Ilość 1000. Pantoprazolum IPP 0,04 g, tabl.powl. 28 szt. Ilość 450. Pantoprazolum Pantoprazol 0,04 g, pr.do inj.1 fiol. Ilość 4000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Pantoprazolum IPP 0,02 g, tabl.powl. 28 szt. Ilość 1000. Pantoprazolum IPP 0,04 g, tabl.powl. 28 szt. Ilość 450. Pantoprazolum Pantoprazol 0,04 g, pr.do inj.1 fiol. Ilość 4000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 75 Nazwa: Pakiet nr 75 1) Krótki opis Perindoprilum Prestarium, 10mg, tabl., 90 szt. Ilość 60. Perindoprilum Prestarium, 5mg, tabl., 90 szt. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Perindoprilum Prestarium, 10mg, tabl., 90 szt. Ilość 60. Perindoprilum Prestarium, 5mg, tabl., 90 szt. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 76 Nazwa: Pakiet nr 76 1) Krótki opis Phenylbutazonum Butapirazol 5 %, maść, 30 g Ilość 300. Phenylbutazonum Butapirazol, 0,25 g, czop., 5 czop. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Phenylbutazonum Butapirazol 5 %, maść, 30 g Ilość 300. Phenylbutazonum Butapirazol, 0,25 g, czop., 5 czop. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 77 Nazwa: Pakiet nr 77 1) Krótki opis Prednisoloni pivalas Mecortolon 0.5 % krem, 10 g Ilość 150. Prednisolonii pivalas Neomycini sulfas Mecortolon N krem, 10 g Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prednisoloni pivalas Mecortolon 0.5 % krem, 10 g Ilość 150. Prednisolonii pivalas Neomycini sulfas Mecortolon N krem, 10 g Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 78 Nazwa: Pakiet nr 78 1) Krótki opis Promazini hydrochloridum Promazin, 0,025 g, draż., 60 draż. Ilość 50. Promazini hydrochloridum Promazin, 0,05 g, draż., 60 draż. Ilość 30. Promazini hydrochloridum Promazin, 0,1 g, draż., 60 draż. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Promazini hydrochloridum Promazin, 0,025 g, draż., 60 draż. Ilość 50. Promazini hydrochloridum Promazin, 0,05 g, draż., 60 draż. Ilość 30. Promazini hydrochloridum Promazin, 0,1 g, draż., 60 draż. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 79 Nazwa: Pakiet nr 79 1) Krótki opis Promethazini hydrochloridum Polfergan, 0,1 %, syrop, 150 ml Ilość 50. Promethazini hydrochloridum Diphergan, 0,01 g, draż., 20 draż. Ilość 120. Promethazini hydrochloridum Diphergan, 0,025 g, draż., 20 draż. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Promethazini hydrochloridum Polfergan, 0,1 %, syrop, 150 ml Ilość 50. Promethazini hydrochloridum Diphergan, 0,01 g, draż., 20 draż. Ilość 120. Promethazini hydrochloridum Diphergan, 0,025 g, draż., 20 draż. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 80 Nazwa: Pakiet nr 80 1) Krótki opis Quinaprilum Q-PRIL, 10 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 70. Quinaprilum Q-PRIL, 20 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Quinaprilum Q-PRIL, 10 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 70. Quinaprilum Q-PRIL, 20 mg, tabl. powl., 30 szt. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 81 Nazwa: Pakiet nr 81 1) Krótki opis Solcoseryl Solcoseryl 10 % żel, 20 g Ilość 60. Solcoseryl Solcoseryl 5 % maść, 20 g Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Solcoseryl Solcoseryl 10 % żel, 20 g Ilość 60. Solcoseryl Solcoseryl 5 % maść, 20 g Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 82 Nazwa: Pakiet nr 82 1) Krótki opis Spironolactonum Spironol, 0,025 g, tabl., 100 tabl. Ilość 120. Spironolactonum Spironol, 0,1 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Spironolactonum Spironol, 0,025 g, tabl., 100 tabl. Ilość 120. Spironolactonum Spironol, 0,1 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 83 Nazwa: Pakiet nr 83 1) Krótki opis Sufentanyl Sufentanil inj. 5mcg/1 ml x 5 amp. a 2 ml Ilość 150. Sufentanyl Sufentanil inj. 5mcg/1 ml x 5 amp. a 10 ml Ilość 100. Sufentanyl Sufentanil inj. 50mcg/1 ml x 5 amp. a 5 ml Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Sufentanyl Sufentanil inj. 5mcg/1 ml x 5 amp. a 2 ml Ilość 150. Sufentanyl Sufentanil inj. 5mcg/1 ml x 5 amp. a 10 ml Ilość 100. Sufentanyl Sufentanil inj. 50mcg/1 ml x 5 amp. a 5 ml Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 84 Nazwa: Pakiet nr 84 1) Krótki opis Theophylinum Theospirex retard 0,15g tabl.o p. dział., 50 szt. Ilość 50. Theophylinum Theospirex, 20mg/1 ml, amp., 5 szt. Ilość 80. Theophyllinum Euphyllin Long, 0,2 g, kaps.o prz.uwal., 30 kaps. Ilość 100. Theophyllinum Euphyllin Long, 0,3 g, kaps.o prz.uwal., 30 kaps. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Theophylinum Theospirex retard 0,15g tabl.o p. dział., 50 szt. Ilość 50. Theophylinum Theospirex, 20mg/1 ml, amp., 5 szt. Ilość 80. Theophyllinum Euphyllin Long, 0,2 g, kaps.o prz.uwal., 30 kaps. Ilość 100. Theophyllinum Euphyllin Long, 0,3 g, kaps.o prz.uwal., 30 kaps. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 85 Nazwa: Pakiet nr 85 1) Krótki opis Thiamine Vit. B 1, 0,025 g, tabl., 50 tabl. Ilość 50. Thiamine Vit. B1, inj. 25mg/1 ml x 10 amp. Ilość 125. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Thiamine Vit. B 1, 0,025 g, tabl., 50 tabl. Ilość 50. Thiamine Vit. B1, inj. 25mg/1 ml x 10 amp. Ilość 125. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 86 Nazwa: Pakiet nr 86 1) Krótki opis Thiethylperazini dimaleas Torecan, 6,5 mg, czop., 6 czop. Ilość 50. Thiethylperazini dimaleas Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 tabl. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Thiethylperazini dimaleas Torecan, 6,5 mg, czop., 6 czop. Ilość 50. Thiethylperazini dimaleas Torecan, 6,5 mg, tabl.powl., 50 tabl. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 87 Nazwa: Pakiet nr 87 1) Krótki opis Tocopheroli acetas Vitaminum E, 0,1 g, kaps., 30 kaps. Ilość 30. Tocopheroli acetas Vit. E, 0,3 g/1 ml, krople, 10 ml Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Tocopheroli acetas Vitaminum E, 0,1 g, kaps., 30 kaps. Ilość 30. Tocopheroli acetas Vit. E, 0,3 g/1 ml, krople, 10 ml Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 88 Nazwa: Pakiet nr 88 1) Krótki opis Tolperisone hydrochloride Mydocalm forte, 0,15 g, draż., 30 tabl. Ilość 50. Tolperisoni hydr.Lidocaini hydr. Mydocalm, 0,1 g/1 ml, inj., 5 amp. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Tolperisone hydrochloride Mydocalm forte, 0,15 g, draż., 30 tabl. Ilość 50. Tolperisoni hydr.Lidocaini hydr. Mydocalm, 0,1 g/1 ml, inj., 5 amp. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 89 Nazwa: Pakiet nr 89 1) Krótki opis Troxerutinum Troxeratio 300, 0,3 g, kaps., 50 kaps. Ilość 60. Troxerutinum Troxerutin 2 % żel, 30 g Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Troxerutinum Troxeratio 300, 0,3 g, kaps., 50 kaps. Ilość 60. Troxerutinum Troxerutin 2 % żel, 30 g Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 90 Nazwa: Pakiet nr 90 1) Krótki opis Verapamili hydrochloridum Staveran prolong. 0,12 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 30. Verapamili hydrochloridum Staveran prolong. 0,24 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 20. Verapamili hydrochloridum Staveran, 0,04 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 250. Verapamili hydrochloridum Staveran, 0,08 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Verapamili hydrochloridum Staveran prolong. 0,12 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 30. Verapamili hydrochloridum Staveran prolong. 0,24 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 20. Verapamili hydrochloridum Staveran, 0,04 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 250. Verapamili hydrochloridum Staveran, 0,08 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 91 Nazwa: Pakiet nr 91 1) Krótki opis — Zest. do kolografii ze środkiem cieniującym z łącznikiem (siarczan baru), 1 szt. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Zest. do kolografii ze środkiem cieniującym z łącznikiem (siarczan baru), 1 szt. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 92 Nazwa: Pakiet nr 92 1) Krótki opis — Sudokrem krem, 125 g Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Sudokrem krem, 125 g Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 93 Nazwa: Pakiet nr 93 1) Krótki opis Acarbosum Glucobay, 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acarbosum Glucobay, 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 94 Nazwa: Pakiet nr 94 1) Krótki opis Acemetacinum Rantudil forte, 60mg, kaps., 21 szt. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acemetacinum Rantudil forte, 60mg, kaps., 21 szt. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 95 Nazwa: Pakiet nr 95 1) Krótki opis Acetylcysteinum Tussicom 200, 5g, sasz., 20 szt. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acetylcysteinum Tussicom 200, 5g, sasz., 20 szt. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 96 Nazwa: Pakiet nr 96 1) Krótki opis Acidum tranexamicum Exacyl, 0,5 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Acidum tranexamicum Exacyl, 0,5 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 97 Nazwa: Pakiet nr 97 1) Krótki opis Adiphenine Vegantalgin forte, czop., 5 czop. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Adiphenine Vegantalgin forte, czop., 5 czop. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 98 Nazwa: Pakiet nr 98 1) Krótki opis Adenosine Adenocor LZ, 6 mg/2 ml, inj., 6 fiol. Ilość 2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Adenosine Adenocor LZ, 6 mg/2 ml, inj., 6 fiol. Ilość 2. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 99 Nazwa: Pakiet nr 99 1) Krótki opis Albendazole Zentel, 0,2 g, tabl., 2 tabl. ILOŚC 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Albendazole Zentel, 0,2 g, tabl., 2 tabl. ILOŚC 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 100 Nazwa: Pakiet nr 100 1) Krótki opis Aluminium phosphate Gelatum Alum.Phosph. 4.5 % zaw., 250g Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Aluminium phosphate Gelatum Alum.Phosph. 4.5 % zaw., 250g Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 101 Nazwa: Pakiet nr 101 1) Krótki opis Amikacinum Biodacyna ophtalmicum 0.3 %, krop.do oczu, 5 ml Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Amikacinum Biodacyna ophtalmicum 0.3 %, krop.do oczu, 5 ml Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 102 Nazwa: Pakiet nr 102 1) Krótki opis Azithromycinum Nobaxin, 500 mg, tabl. powl., 3 szt. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Azithromycinum Nobaxin, 500 mg, tabl. powl., 3 szt. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 103 Nazwa: Pakiet nr 103 1) Krótki opis Barium sulfuricum Barium sulfuricum LZ, prosz., 200 g Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Barium sulfuricum Barium sulfuricum LZ, prosz., 200 g Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 104 Nazwa: Pakiet nr 104 1) Krótki opis Benzyl benzoate Skin Protect Novoscabin, 30 %, płyn, 120 ml Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Benzyl benzoate Skin Protect Novoscabin, 30 %, płyn, 120 ml Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 105 Nazwa: Pakiet nr 105 1) Krótki opis Betamethasoni dipro.Betamethasoni nat.p Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp. Ilość 70. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Betamethasoni dipro.Betamethasoni nat.p Diprophos, 7 mg/1 ml, inj., 5 amp. Ilość 70. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 106 Nazwa: Pakiet nr 106 1) Krótki opis Betahistin Polvertic, 8 mg, tabl., 30 szt. Ilość 450. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Betahistin Polvertic, 8 mg, tabl., 30 szt. Ilość 450. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 107 Nazwa: Pakiet nr 107 1) Krótki opis Bupivacaini hydrochloridum Marcaine Spinal 0,5 % Haevy, 20mg/4 ml, 5 fiol./op. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Bupivacaini hydrochloridum Marcaine Spinal 0,5 % Haevy, 20 mg/4 ml, 5 fiol./op. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia W zakresie Pakietu Nr 107 Zamawiający nie dopuszcza skaładania ofert równoważnych. Część nr: 108 Nazwa: Pakiet nr 108 1) Krótki opis Bupivacaini hydrochloridum Bupivacaine WZF Spinal, 0,5 % Haevy, 4 ml amp., 5szt. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Bupivacaini hydrochloridum Bupivacaine WZF Spinal, 0,5 % Haevy, 4 ml amp., 5szt. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 109 Nazwa: Pakiet nr 109 1) Krótki opis Calcii carbonas Calperos 1000, 1 g, kaps., 30 kaps. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Calcii carbonas Calperos 1000, 1 g, kaps., 30 kaps. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 110 Nazwa: Pakiet nr 110 1) Krótki opis Calcii dobesilas Calcium dobesilate, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Calcii dobesilas Calcium dobesilate, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 111 Nazwa: Pakiet nr 111 1) Krótki opis Calcii glubionas Calcium Pliva, 9mgjCa/1 ml, inj., 10 amp. a 10 ml Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Calcii glubionas Calcium Pliva, 9mgjCa/1 ml, inj., 10 amp. a 10 ml Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 112 Nazwa: Pakiet nr 112 1) Krótki opis Calcii lactogluconas Calcium Polfa, 1,373 g, tabl.mus., 12 tabl. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Calcii lactogluconas Calcium Polfa, 1,373 g, tabl.mus., 12 tabl. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 113 Nazwa: Pakiet nr 113 1) Krótki opis Captoprilum Captopril, 0,0125 g, tabl., 30 tabl. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Captoprilum Captopril, 0,0125 g, tabl., 30 tabl. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 114 Nazwa: Pakiet nr 114 1) Krótki opis Carbamazepinum Finlepsin, 0,2 g, tabl., 50 tabl. 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Carbamazepinum Finlepsin, 0,2 g, tabl., 50 tabl. 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 115 Nazwa: Pakiet nr 115 1) Krótki opis Cefamandolum Tarcefandol LZRp., 1 g, inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 2 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cefamandolum Tarcefandol LZRp., 1 g, inj., 1 fiol.s.subs. Ilość 2 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 116 Nazwa: Pakiet nr 116 1) Krótki opis Cefazolinum Biofazolin, 1 g, pr.do inj.doż./dom., 1 fiol. Ilość 1 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cefazolinum Biofazolin, 1 g, pr.do inj.doż./dom., 1 fiol. Ilość 1 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 117 Nazwa: Pakiet nr 117 1) Krótki opis Cefotaximum Biotaksym 1 g, inj., 1 fiol. Ilość 9 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cefotaximum Biotaksym 1 g, inj., 1 fiol. Ilość 9 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 118 Nazwa: Pakiet nr 118 1) Krótki opis Ceftazidimum Ceftagen, 1 g, inj., 10 fiol.s.subs. Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ceftazidimum Ceftagen, 1 g, inj., 10 fiol.s.subs. Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 119 Nazwa: Pakiet nr 119 1) Krótki opis Cefuroximum Bioracef 500 mg, tabl. powl., 10 szt. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cefuroximum Bioracef 500 mg, tabl. powl., 10 szt. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 120 Nazwa: Pakiet nr 120 1) Krótki opis Chlormidazoli hydr.Acidum salicylicum Polfungicid, (0,05 g+0,01g)/ml, płyn, 10 ml Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Chlormidazoli hydr.Acidum salicylicum Polfungicid, (0,05 g+0,01g)/ml, płyn, 10 ml Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 121 Nazwa: Pakiet nr 121 1) Krótki opis Ciclopiroxolamine Hascofungin, 1 %, krem, 30 g Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ciclopiroxolamine Hascofungin, 1 %, krem, 30 g Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 122 Nazwa: Pakiet nr 122 1) Krótki opis Cocarboxylasi hydrochloridum Cocarboxylasum, 0,05 g, inj., 5 amp.+rozp. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Cocarboxylasi hydrochloridum Cocarboxylasum, 0,05 g, inj., 5 amp.+rozp. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 123 Nazwa: Pakiet nr 123 1) Krótki opis Colistimethate sodium Colistin, 1000 000j.m., inj., 10 fiol. 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Colistimethate sodium Colistin, 1000 000j.m., inj., 10 fiol. 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 124 Nazwa: Pakiet nr 124 1) Krótki opis Denotivirum Vratizolin 3 %, krem, 3 g Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Denotivirum Vratizolin 3 %, krem, 3 g Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 125 Nazwa: Pakiet nr 125 1) Krótki opis Desflurane Suprane, płyn do inhal., 1 szt a 240 ml Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Desflurane Suprane, płyn do inhal., 1 szt a 240 ml Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 126 Nazwa: Pakiet nr 126 1) Krótki opis Dexamethasone Pabi Dexamethason, 1 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 500. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dexamethasone Pabi Dexamethason, 1 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 500. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 127 Nazwa: Pakiet nr 127 1) Krótki opis Diclofenacum,Lidocainum Dicloratio, (0,075g+0,02g)/2 ml, inj.dom., 3 amp.a 2 ml Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Diclofenacum,Lidocainum Dicloratio, (0,075g+0,02g)/2 ml, inj.dom., 3 amp.a 2 ml Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 128 Nazwa: Pakiet nr 128 1) Krótki opis Dimetindeni maleas Fenistil, 1 mg/1 ml, krople, 20 ml Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dimetindeni maleas Fenistil, 1 mg/1 ml, krople, 20 ml Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 129 Nazwa: Pakiet nr 129 1) Krótki opis Dinoprostonum Prepidil LZRp., 0,5 mg, żel, 3 g Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dinoprostonum Prepidil LZRp., 0,5 mg, żel, 3 g Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 130 Nazwa: Pakiet nr 130 1) Krótki opis Dinoprost tromethamine Enzaprost F5 LZ, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp.a 1 ml Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dinoprost tromethamine Enzaprost F5 LZ, 5 mg/1 ml, inj., 5 amp.a 1 ml Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 131 Nazwa: Pakiet nr 131 1) Krótki opis Diosmine, Hesperidinum Diosminex, 500 mg, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Diosmine, Hesperidinum Diosminex, 500 mg, tabl.powl., 30 tabl. Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 132 Nazwa: Pakiet nr 132 1) Krótki opis Dopamini hydrochloridum Dopaminum hydrochl. 4 % LZ, 0,2 g/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Dopamini hydrochloridum Dopaminum hydrochl. 4 % LZ, 0,2 g/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 133 Nazwa: Pakiet nr 133 1) Krótki opis Esculinum, Lidocainum hydrochlor. Aesculan, maść, 30 g Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Esculinum, Lidocainum hydrochlor. Aesculan, maść, 30 g Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 134 Nazwa: Pakiet nr 134 1) Krótki opis Ergotamini tartas,Atropinum,Phenobarbi. Bellergot, draż., 30 szt. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ergotamini tartas,Atropinum,Phenobarbi. Bellergot, draż., 30 szt. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 135 Nazwa: Pakiet nr 135 1) Krótki opis Estradiolum Estrofem, 2 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Estradiolum Estrofem, 2 mg, tabl.powl., 28 tabl. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 136 Nazwa: Pakiet nr 136 1) Krótki opis Ethacridini lactas Rivanolum, 0,1 g, tabl., 5 tabl. Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ethacridini lactas Rivanolum, 0,1 g, tabl., 5 tabl. Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 137 Nazwa: Pakiet nr 137 1) Krótki opis Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol, 0,25 g, kaps., 250 kaps. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol, 0,25 g, kaps., 250 kaps. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 138 Nazwa: Pakiet nr 138 1) Krótki opis Ethylis chloridum Aethylum chloratum, aer., 70 g Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ethylis chloridum Aethylum chloratum, aer., 70 g Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 139 Nazwa: Pakiet nr 139 1) Krótki opis Etilefrine hydrochloride Effortil krople doust. 0,75 % 1 but.a 15g Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Etilefrine hydrochloride Effortil krople doust. 0,75 % 1 but.a 15g Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 140 Nazwa: Pakiet nr 140 1) Krótki opis Ferri hydroxydum saccharum Venofer LZRp., 0,02 g/1 ml, inj., 5 amp.a 5 ml Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ferri hydroxydum saccharum Venofer LZRp., 0,02 g/1 ml, inj., 5 amp.a 5 ml Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 141 Nazwa: Pakiet nr 141 1) Krótki opis Ferrosi gluconas Ascofer, draż., 50 szt. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ferrosi gluconas Ascofer, draż., 50 szt. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 142 Nazwa: Pakiet nr 142 1) Krótki opis Ferrosi sulfas Hemofer prolongatum, 0,105 g Fe++, draż., 30 draż. Ilość 800. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ferrosi sulfas Hemofer prolongatum, 0,105 g Fe++, draż., 30 draż. Ilość 800. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 143 Nazwa: Pakiet nr 143 1) Krótki opis Fexofenadini hydrochlor. Fexogen, 120 mg, tabl. powl., 20 szt. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fexofenadini hydrochlor. Fexogen, 120 mg, tabl. powl., 20 szt. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 144 Nazwa: Pakiet nr 144 1) Krótki opis Fludrocortisoni acetas Cortineff 0.1 %, -, maść oczna, 3 g Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Fludrocortisoni acetas Cortineff 0.1 %, -, maść oczna, 3 g Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 145 Nazwa: Pakiet nr 145 1) Krótki opis Flumazenilum Flumazenil Kabi 0,1 mg / 1 ml, 5 amp. a 5 ml Ilość 7. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Flumazenilum Flumazenil Kabi 0,1 mg / 1 ml, 5 amp. a 5 ml Ilość 7. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 146 Nazwa: Pakiet nr 146 1) Krótki opis Flumetasoni pival.+ Acidum salicylicum Lorinden A, maść, 15 g Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Flumetasoni pival.+ Acidum salicylicum Lorinden A, maść, 15 g Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 147 Nazwa: Pakiet nr 147 1) Krótki opis Furaginum Furaginum, 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 600. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Furaginum Furaginum, 0,05 g, tabl., 30 tabl. Ilość 600. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 148 Nazwa: Pakiet nr 148 1) Krótki opis Galantamini hydrobromidum Nivalin, 2,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Galantamini hydrobromidum Nivalin, 2,5 mg/1 ml, inj., 10 amp.a 1 ml Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 149 Nazwa: Pakiet nr 149 1) Krótki opis Gliclazidum Diaprel MR, 30 mg, tabl.o zmodf. uwal., 90 szt. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Gliclazidum Diaprel MR, 30 mg, tabl.o zmodf. uwal., 90 szt. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 150 Nazwa: Pakiet nr 150 1) Krótki opis Glinokrzemian Smecta, 3,76 g, prosz., 10 sasz. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glinokrzemian Smecta, 3,76 g, prosz., 10 sasz. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 151 Nazwa: Pakiet nr 151 1) Krótki opis Glucosum Glucosum 40 % inj. 0,4g/1 ml, 10 amp. a 10 ml Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glucosum Glucosum 40 % inj. 0,4g/1 ml, 10 amp. a 10 ml Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 152 Nazwa: Pakiet nr 152 1) Krótki opis Glycerolum Czopki glicerynowe 2 g, 10 czop. Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glycerolum Czopki glicerynowe 2 g, 10 czop. Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 153 Nazwa: Pakiet nr 153 1) Krótki opis Heparinum, Hialuronidasum Helason, maść, 40 g Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Heparinum, Hialuronidasum Helason, maść, 40 g Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 154 Nazwa: Pakiet nr 154 1) Krótki opis Heparinum natricum Heparinum, 300 j.m./1g, krem, 20 g Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Heparinum natricum Heparinum, 300 j.m./1g, krem, 20 g Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 155 Nazwa: Pakiet nr 155 1) Krótki opis Hepatitis B immune globulin (human) Gamma anty HBs 200 LZRp., 200 j.m., inj., 1 amp.a 2 ml Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hepatitis B immune globulin (human) Gamma anty HBs 200 LZRp., 200 j.m., inj., 1 amp.a 2 ml Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 156 Nazwa: Pakiet nr 156 1) Krótki opis Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum, 0,0125 g, tabl., 30 tabl. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum, 0,0125 g, tabl., 30 tabl. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 157 Nazwa: Pakiet nr 157 1) Krótki opis Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum 1 %, krem, 15 g Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum 1 %, krem, 15 g Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 158 Nazwa: Pakiet nr 158 1) Krótki opis Imipenemum Tienam, (0,5g+0,5g), inj. doż., 10 fiol. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Imipenemum Tienam, (0,5g+0,5g), inj. doż., 10 fiol. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 159 Nazwa: Pakiet nr 159 1) Krótki opis Indapamidum Tertensif SR, 1,5 mg, tabl.o pow. uwal., 90 szt. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Indapamidum Tertensif SR, 1,5 mg, tabl.o pow. uwal., 90 szt. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 160 Nazwa: Pakiet nr 160 1) Krótki opis Insulin aspart Ins. NovoMix 30 Penfill, zaw. do inj., 100j.m./1 ml, 5 wkł. a 3 ml Ilość 140. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin aspart Ins. NovoMix 30 Penfill, zaw. do inj., 100j.m./1 ml, 5 wkł. a 3 ml Ilość 140. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 161 Nazwa: Pakiet nr 161 1) Krótki opis Insulin aspart Ins. NovoMix 50 Penfill, zaw. do inj., 100j.m./1 ml, 5 wkł. a 3 ml Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin aspart Ins. NovoMix 50 Penfill, zaw. do inj., 100j.m./1 ml, 5 wkł. a 3 ml Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 162 Nazwa: Pakiet nr 162 1) Krótki opis Insulin aspart Ins. NovoRapid Penfil, roztw. do inj., 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 160. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin aspart Ins. NovoRapid Penfil, roztw. do inj., 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 160. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 163 Nazwa: Pakiet nr 163 1) Krótki opis Insulin biphasic injection Ins. Mixtard 30HM Penfil, 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin biphasic injection Ins. Mixtard 30HM Penfil, 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 164 Nazwa: Pakiet nr 164 1) Krótki opis Insulin detemir Levemir Penfill, roztw. do inj., 100j./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin detemir Levemir Penfill, roztw. do inj., 100j./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 165 Nazwa: Pakiet nr 165 1) Krótki opis Insulin isophane humanum Ins. Insulatard HM, 100j.m./1 ml, zaw. do inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin isophane humanum Ins. Insulatard HM, 100j.m./1 ml, zaw. do inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 166 Nazwa: Pakiet nr 166 1) Krótki opis Insulin neutralis injection Ins. Actrapid HM Penfill, 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 180. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Insulin neutralis injection Ins. Actrapid HM Penfill, 100j.m./1 ml, inj., 5 wkł.a 3 ml Ilość 180. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 167 Nazwa: Pakiet nr 167 1) Krótki opis — Igły NovoFine 30G x 8mm x 10 szt. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Igły NovoFine 30G x 8mm x 10 szt. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 168 Nazwa: Pakiet nr 168 1) Krótki opis — Contour TS paski do glukometru x 50 szt./op. (+ glukometr do 10 op.) Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Contour TS paski do glukometru x 50 szt./op. (+ glukometr do 10 op.) Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 169 Nazwa: Pakiet nr 169 1) Krótki opis Isoniazid Nidrazid, 100 mg, tbl, 250 Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Isoniazid Nidrazid, 100 mg, tbl, 250 Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 170 Nazwa: Pakiet nr 170 1) Krótki opis Lactulosum Lactulosum, 2,5 g/5 ml, syrop, 150 ml Ilość 850. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Lactulosum Lactulosum, 2,5 g/5 ml, syrop, 150 ml Ilość 850. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 171 Nazwa: Pakiet nr 171 1) Krótki opis Lincomycini hydrochloride Neloren LZRp., 0,6 g/2 ml, inj., 10 amp. ILOŚC 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Lincomycini hydrochloride Neloren LZRp., 0,6 g/2 ml, inj., 10 amp. ILOŚC 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 172 Nazwa: Pakiet nr 172 1) Krótki opis Macrogolum Fortrans LZRp., prosz., 50 sasz.a 74g Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Macrogolum Fortrans LZRp., prosz., 50 sasz.a 74g Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 173 Nazwa: Pakiet nr 173 1) Krótki opis Magnesium hydroaspartas Asmag, tabl., 50 tabl. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Magnesium hydroaspartas Asmag, tabl., 50 tabl. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 174 Nazwa: Pakiet nr 174 1) Krótki opis Mebeverini hydrochloridum Duspatalin retard, 0,2 g, kaps., 30 kaps. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Mebeverini hydrochloridum Duspatalin retard, 0,2 g, kaps., 30 kaps. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 175 Nazwa: Pakiet nr 175 1) Krótki opis Mefenamic acid Mefacit, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Mefenamic acid Mefacit, 0,25 g, tabl., 30 tabl. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 176 Nazwa: Pakiet nr 176 1) Krótki opis Methyldopum Dopegyt, 0,25 g, tabl., 50 tabl. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Methyldopum Dopegyt, 0,25 g, tabl., 50 tabl. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 177 Nazwa: Pakiet nr 177 1) Krótki opis Metronidazolum + Chlorquinaldolum Gynalgin, tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Metronidazolum + Chlorquinaldolum Gynalgin, tabl.dopoch., 10 tabl. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 178 Nazwa: Pakiet nr 178 1) Krótki opis Naproxenum Naproxen 10 %, 0,1 g/1g, żel, 50 g Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Naproxenum Naproxen 10 %, 0,1 g/1g, żel, 50 g Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 179 Nazwa: Pakiet nr 179 1) Krótki opis Natrii dihydrophosphas,Natrii hydrophos Rectanal, (14g+5g)/100 ml, płyn doodbyt., 150 ml Ilość 2000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii dihydrophosphas,Natrii hydrophos Rectanal, (14g+5g)/100 ml, płyn doodbyt., 150 ml Ilość 2000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 180 Nazwa: Pakiet nr 180 1) Krótki opis Natrii hydrocarbonas Natrium bicarbonicum 8.4 % LZRp., 20 ml, inj.doż., 10 amp. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii hydrocarbonas Natrium bicarbonicum 8.4 % LZRp., 20 ml, inj.doż., 10 amp. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 181 Nazwa: Pakiet nr 181 1) Krótki opis Natrii tetraboras Aphtin, płyn, 10 g Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii tetraboras Aphtin, płyn, 10 g Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 182 Nazwa: Pakiet nr 182 1) Krótki opis Natrium hydricum cum calce Wapno Sodowane, 4,5kg/5l, 1 szt. Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrium hydricum cum calce Wapno Sodowane, 4,5kg/5l, 1 szt. Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 183 Nazwa: Pakiet nr 183 1) Krótki opis Nicergoline Niglostin, 0,01 g, tabl., 30 tabl. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nicergoline Niglostin, 0,01 g, tabl., 30 tabl. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 184 Nazwa: Pakiet nr 184 1) Krótki opis Nicotinamidum Vit. PP, 0,05 g, tabl., 20 tabl. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nicotinamidum Vit. PP, 0,05 g, tabl., 20 tabl. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 185 Nazwa: Pakiet nr 185 1) Krótki opis Nicotinylmethylamidum Cholamid, 0,5 g, tabl., 30 tabl. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nicotinylmethylamidum Cholamid, 0,5 g, tabl., 30 tabl. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 186 Nazwa: Pakiet nr 186 1) Krótki opis Nimesulidum Coxtral, 0,1 g, tabl., 30 tabl. Ilość 180. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nimesulidum Coxtral, 0,1 g, tabl., 30 tabl. Ilość 180. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 187 Nazwa: Pakiet nr 187 1) Krótki opis Nitrazepam Nitrazepam, 5 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 280. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nitrazepam Nitrazepam, 5 mg, tabl., 20 tabl. Ilość 280. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 188 Nazwa: Pakiet nr 188 1) Krótki opis Nitrendipinum Nitrendypina, 0,01 g, tabl., 30 tabl. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Nitrendipinum Nitrendypina, 0,01 g, tabl., 30 tabl. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 189 Nazwa: Pakiet nr 189 1) Krótki opis Norfloxacinum Norsept, 400 mg, tabl. powl., 20 szt. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Norfloxacinum Norsept, 400 mg, tabl. powl., 20 szt. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 190 Nazwa: Pakiet nr 190 1) Krótki opis Octanidynum Octanisept, płyn 1 000 ml Ilość 240. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Octanidynum Octanisept, płyn 1 000 ml Ilość 240. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 191 Nazwa: Pakiet nr 191 1) Krótki opis Ofloxacinum Tarivid, 0,2 g, tabl., 10 tabl. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ofloxacinum Tarivid, 0,2 g, tabl., 10 tabl. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 192 Nazwa: Pakiet nr 192 1) Krótki opis Omeprazolum Polprazol 20 mg x 14 kaps. Ilość 600. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Omeprazolum Polprazol 20 mg x 14 kaps. Ilość 600. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 193 Nazwa: Pakiet nr 193 1) Krótki opis Opipramol hydrochloride Pramolan, 0,05 g, draż., 20 draż. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Opipramol hydrochloride Pramolan, 0,05 g, draż., 20 draż. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 194 Nazwa: Pakiet nr 194 1) Krótki opis Pancreatin Neo-pancreatinum forte kaps. 10 tyś.j.m., 50 szt. Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Pancreatin Neo-pancreatinum forte kaps. 10 tyś.j.m., 50 szt. Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 195 Nazwa: Pakiet nr 195 1) Krótki opis Palonosetron Hydrochloride Aloxi, 250mcg/5 ml, roztw. do inj., 1 fiol. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Palonosetron Hydrochloride Aloxi, 250mcg/5 ml, roztw. do inj., 1 fiol. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 196 Nazwa: Pakiet nr 196 1) Krótki opis Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochl., 0,04 g/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochl., 0,04 g/2 ml, inj., 10 amp. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 197 Nazwa: Pakiet nr 197 1) Krótki opis Paracetamolum Paracetamol czop. 500 mg x 10 szt. Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Paracetamolum Paracetamol czop. 500 mg x 10 szt. Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 198 Nazwa: Pakiet nr 198 1) Krótki opis Pefloxacine Abactal, 0,4 g/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Pefloxacine Abactal, 0,4 g/5 ml, inj., 10 amp. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 199 Nazwa: Pakiet nr 199 1) Krótki opis Policresulen Vagothyl 36 %, płyn, 50 ml Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Policresulen Vagothyl 36 %, płyn, 50 ml Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 200 Nazwa: Pakiet nr 200 1) Krótki opis Prep. złoż. Alax, draż., 20 szt. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Alax, draż., 20 szt. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 201 Nazwa: Pakiet nr 201 1) Krótki opis Prep. złoż. Artemisol, płyn, 100 g Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Artemisol, płyn, 100 g Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 202 Nazwa: Pakiet nr 202 1) Krótki opis Prep. złoż. Balsam Szostakowskiego, płyn, 100 g Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Balsam Szostakowskiego, płyn, 100 g Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 203 Nazwa: Pakiet nr 203 1) Krótki opis Prep. złoż. Fitoven, pasta, 100 g Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Fitoven, pasta, 100 g Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 204 Nazwa: Pakiet nr 204 1) Krótki opis Prep. złoż. Hemorectal, czop., 10 czop. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Hemorectal, czop., 10 czop. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 205 Nazwa: Pakiet nr 205 1) Krótki opis Prep. złoż. Milocardin, krople, 15 g Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Milocardin, krople, 15 g Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 206 Nazwa: Pakiet nr 206 1) Krótki opis Prep. złoż. Mleko Bebilon HA, płyn, 90 ml Ilość 5 500. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Mleko Bebilon HA, płyn, 90 ml Ilość 5 500. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 207 Nazwa: Pakiet nr 207 1) Krótki opis Prep. złoż. Mleko Bebilon NENATAL RTF płyn, 60 ml Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Mleko Bebilon NENATAL RTF płyn, 60 ml Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 208 Nazwa: Pakiet nr 208 1) Krótki opis Prep. złoż. Neospasmina, syrop, 150 g Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Neospasmina, syrop, 150 g Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 209 Nazwa: Pakiet nr 209 1) Krótki opis Prep. złoż. Pigmentum Castellani, płyn, 125 g Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Pigmentum Castellani, płyn, 125 g Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 210 Nazwa: Pakiet nr 210 1) Krótki opis Prep. złoż. Sir. Pini compositus, 125 g Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Sir. Pini compositus, 125 g Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 211 Nazwa: Pakiet nr 211 1) Krótki opis Prep. złoż. Sir. Tussipect, 140 g Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Sir. Tussipect, 140 g Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 212 Nazwa: Pakiet nr 212 1) Krótki opis Prep. złoż. Tormentiol maść, 20g Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Tormentiol maść, 20g Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 213 Nazwa: Pakiet nr 213 1) Krótki opis Prep. złoż. Trilac, kaps., 20 szt. Ilość 700. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Trilac, kaps., 20 szt. Ilość 700. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 214 Nazwa: Pakiet nr 214 1) Krótki opis Prep. złoż. Urosept, draż., 60 draż. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Urosept, draż., 60 draż. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 215 Nazwa: Pakiet nr 215 1) Krótki opis Ranitidinum hydrochloridum Ranitydyna, 0,15 g, tabl.powl., 60 tabl. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ranitidinum hydrochloridum Ranitydyna, 0,15 g, tabl.powl., 60 tabl. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 216 Nazwa: Pakiet nr 216 1) Krótki opis Rifampicinum Rifampicyna, 0,3 g, kaps., 100 kaps. Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Rifampicinum Rifampicyna, 0,3 g, kaps., 100 kaps. Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 217 Nazwa: Pakiet nr 217 1) Krótki opis Sertraline Zotral tabl. 50 mg x 28szt. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Sertraline Zotral tabl. 50 mg x 28szt. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 218 Nazwa: Pakiet nr 218 1) Krótki opis Simvastatinum Zocor, 20 mg, tabl, 28 szt Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Simvastatinum Zocor, 20 mg, tabl, 28 szt Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 219 Nazwa: Pakiet nr 219 1) Krótki opis Streptomycinum Streptomycin 1,0 g, inj., 1 fiol. Ilość 7 500. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Streptomycinum Streptomycin 1,0 g, inj., 1 fiol. Ilość 7 500. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 220 Nazwa: Pakiet nr 220 1) Krótki opis Sulfacetamidum natricum Sulfacetamidum natrium 10 %, krop.do oczu, 12 minimsow 0,5 ml Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Sulfacetamidum natricum Sulfacetamidum natrium 10 %, krop.do oczu, 12 minimsow 0,5 ml Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 221 Nazwa: Pakiet nr 221 1) Krótki opis Sulfasalazinum Sulfasalazin EN, 0,5 g, tabl.powl., 50 tabl. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Sulfasalazinum Sulfasalazin EN, 0,5 g, tabl.powl., 50 tabl. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 222 Nazwa: Pakiet nr 222 1) Krótki opis Temazepamum Signopam, 0,01 g, tabl., 20 tabl. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Temazepamum Signopam, 0,01 g, tabl., 20 tabl. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 223 Nazwa: Pakiet nr 223 1) Krótki opis Tetracycline Tetracyclinum, 0,25 g, draż., 16 draż. Ilość 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Tetracycline Tetracyclinum, 0,25 g, draż., 16 draż. Ilość 10. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 224 Nazwa: Pakiet nr 224 1) Krótki opis Thiopentalum natricum Thiopental LZ, 0,5 g, sub.sucha, 25 fiol. Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Thiopentalum natricum Thiopental LZ, 0,5 g, sub.sucha, 25 fiol. Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 225 Nazwa: Pakiet nr 225 1) Krótki opis Thrombinum BioTrombina 400, 200jm/ ml, inj., 5 fiol. a 2 ml Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Thrombinum BioTrombina 400, 200jm/ ml, inj., 5 fiol. a 2 ml Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 226 Nazwa: Pakiet nr 226 1) Krótki opis Tianeptinum Coaxil, 0,0125 g, tabl.powl., 90 tabl. Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Tianeptinum Coaxil, 0,0125 g, tabl.powl., 90 tabl. Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 227 Nazwa: Pakiet nr 227 1) Krótki opis Ticlopidini hydrochloridum Iclopid, 0,25 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Ticlopidini hydrochloridum Iclopid, 0,25 g, tabl.powl., 20 tabl. Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 228 Nazwa: Pakiet nr 228 1) Krótki opis Trimetazidynum Preductal MR, 35 mg, tabl. o zmod.uwal., 90 tabl. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Trimetazidynum Preductal MR, 35 mg, tabl. o zmod.uwal., 90 tabl. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 229 Nazwa: Pakiet nr 229 1) Krótki opis Urapidil Ebrantil 25 LZ, 0,025 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 40. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Urapidil Ebrantil 25 LZ, 0,025 g/5 ml, inj., 5 amp. Ilość 40. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 230 Nazwa: Pakiet nr 230 1) Krótki opis Vaccinum hepadidis b Euvax B 20 mcg/ ml, inj., 1 fiol. Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vaccinum hepadidis b Euvax B 20 mcg/ ml, inj., 1 fiol. Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 231 Nazwa: Pakiet nr 231 1) Krótki opis Vancomycini hydrochlor. Vancotex, 1 g, inj., 1 fiol./op. Ilość 150. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vancomycini hydrochlor. Vancotex, 1 g, inj., 1 fiol./op. Ilość 150. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 232 Nazwa: Pakiet nr 232 1) Krótki opis Vecuronium bromide Norcuron LZ, 4 mg/1 ml, inj., 50 amp.+ 50amp.rozp. Ilość 5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vecuronium bromide Norcuron LZ, 4 mg/1 ml, inj., 50 amp.+ 50amp.rozp. Ilość 5. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 233 Nazwa: Pakiet nr 233 1) Krótki opis Verapamili hydrochloridum Isoptin, 5 mg/2 ml, inj., 5 amp. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Verapamili hydrochloridum Isoptin, 5 mg/2 ml, inj., 5 amp. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 234 Nazwa: Pakiet nr 234 1) Krótki opis Vitamine B Vit. B compositum, draż., 50 draż. Ilość 120. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vitamine B Vit. B compositum, draż., 50 draż. Ilość 120. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 235 Nazwa: Pakiet nr 235 1) Krótki opis Vitamine F Linomag, 0,2 g/1g, maść, 30 g Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Vitamine F Linomag, 0,2 g/1g, maść, 30 g Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 236 Nazwa: Pakiet nr 236 1) Krótki opis Xylometazolini hydrochloridum Xylometazolin 0.05 %, krop.do nosa, 10 ml Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Xylometazolini hydrochloridum Xylometazolin 0.05 %, krop.do nosa, 10 ml Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 237 Nazwa: Pakiet nr 237 1) Krótki opis Zolpidem tartrate Zolsana, 10 mg, tabl., 10 szt. Ilość 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Zolpidem tartrate Zolsana, 10 mg, tabl., 10 szt. Ilość 15. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 238 Nazwa: Pakiet nr 238 1) Krótki opis Albumin human Alb.ludzka 20 %, płyn inj., 50 ml Ilość 80. Albumin human Alb.ludzka 20 %, płyn inj., 100 ml Ilość 60. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Albumin human Alb.ludzka 20 %, płyn inj., 50 ml Ilość 80. Albumin human Alb.ludzka 20 %, płyn inj., 100 ml Ilość 60. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 239 Nazwa: Pakiet nr 239 1) Krótki opis Aqua pro iniectione Aqua pro inject. inj.fl., 500 ml (tw.szt.) Ilość 9 000. Aqua pro iniectione Aqua pro inject., inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 30. Aqua pro iniectione Aqua pro inject., inj., 100 amp.a 5 ml Ilość 20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Aqua pro iniectione Aqua pro inject. inj.fl., 500 ml (tw.szt.) Ilość 9 000. Aqua pro iniectione Aqua pro inject., inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 30. Aqua pro iniectione Aqua pro inject., inj., 100 amp.a 5 ml Ilość 20. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 240 Nazwa: Pakiet nr 240 1) Krótki opis Glucosum Glucosum 5 % inj. 250 ml (worek) Ilość 1 000. Glucosum Glucosum 5 % inj. 500 ml (worek) Ilość 17 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glucosum Glucosum 5 % inj. 250 ml (worek) Ilość 1 000. Glucosum Glucosum 5 % inj. 500 ml (worek) Ilość 17 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 241 Nazwa: Pakiet nr 241 1) Krótki opis Glucosum Glucosum 10 % inj. 100 ml Ilość 200. Glucosum Glucosum 10 % inj. 500 ml Ilość 1 500. Glucosum Glucosum 10 % inj. 250 ml Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Glucosum Glucosum 10 % inj. 100 ml Ilość 200. Glucosum Glucosum 10 % inj. 500 ml Ilość 1 500. Glucosum Glucosum 10 % inj. 250 ml Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 242 Nazwa: Pakiet nr 242 1) Krótki opis Hydroxyethylamylum HAES-steril 10 % LZ, inj., 500 ml Ilość 300. Hydroxyethylamylum,natrii chloridum Voluven LZ, (0,06 G+0,009 G)/ml, rozt.do infuzji, 500 ml Ilość 1500. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Hydroxyethylamylum HAES-steril 10 % LZ, inj., 500 ml Ilość 300. Hydroxyethylamylum,natrii chloridum Voluven LZ, (0,06 G+0,009 G)/ml, rozt.do infuzji, 500 ml Ilość 1500. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 243 Nazwa: Pakiet nr 243 1) Krótki opis Mannitolum Mannitol 20 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt.do wl.doż., 100 ml (worek) Ilość 650. Mannitolum Mannitol 20 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt.do wl.doż., 250 ml (worek) Ilość 2200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Mannitolum Mannitol 20 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt.do wl.doż., 100 ml (worek) Ilość 650. Mannitolum Mannitol 20 % LZ, 0,2 g/1 ml, rozt.do wl.doż., 250 ml (worek) Ilość 2200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 244 Nazwa: Pakiet nr 244 1) Krótki opis Mannitolum,Sorbitolum Purisole SM Diluted LZRp., rozt., 5 l Ilość 30. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Mannitolum,Sorbitolum Purisole SM Diluted LZRp., rozt., 5 l Ilość 30. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 245 Nazwa: Pakiet nr 245 1) Krótki opis Natrii chlor.Kalii chlor.Calcii chlor. Solutio Ringeri, inj. fl., 500 ml Ilość 1300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii chlor.Kalii chlor.Calcii chlor. Solutio Ringeri, inj. fl., 500 ml Ilość 1300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 246 Nazwa: Pakiet nr 246 1) Krótki opis Natrii chlor.Kalii chlor.Natrii acetas Płyn jelit.zapob.izotoniczny, inj.fl., 500 ml Ilość 100. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii chlor.Kalii chlor.Natrii acetas Płyn jelit.zapob.izotoniczny, inj.fl., 500 ml Ilość 100. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 247 Nazwa: Pakiet nr 247 1) Krótki opis Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 1 000 ml (worek) Ilość 1000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 250 ml (worek) Ilość 30000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 500 ml (worek) Ilość 35000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 100 ml (worek) Ilość 15000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 1 000 ml (worek) Ilość 1000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 250 ml (worek) Ilość 30000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 500 ml (worek) Ilość 35000. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 % inj., 100 ml (worek) Ilość 15000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 248 Nazwa: Pakiet nr 248 1) Krótki opis Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 %, 9 mg/1 ml, inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 400. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 %, 9 mg/1 ml, inj., 100 amp.a 5 ml Ilość 150. Natrii chloridum Natrium chloratum 10 %, 0,1 g/1 ml, inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 50. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 %, 9 mg/1 ml, inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 400. Natrii chloridum Natrium chloratum 0.9 %, 9 mg/1 ml, inj., 100 amp.a 5 ml Ilość 150. Natrii chloridum Natrium chloratum 10 %, 0,1 g/1 ml, inj., 100 amp.a 10 ml Ilość 50. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 249 Nazwa: Pakiet nr 249 1) Krótki opis Natrii chloridum Natrium Chloratum, 0,9 % inj., 500 ml (butelka) Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Natrii chloridum Natrium Chloratum, 0,9 % inj., 500 ml (butelka) Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 250 Nazwa: Pakiet nr 250 1) Krótki opis Prep. złoż. Aminosteril KE 10 %, płyn do wlewów, 500 ml Ilość 40. Prep. złoż. Vaminolact 6 %, rozt.do wl.doż., 100 ml Ilość 80. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Aminosteril KE 10 %, płyn do wlewów, 500 ml Ilość 40. Prep. złoż. Vaminolact 6 %, rozt.do wl.doż., 100 ml Ilość 80. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 251 Nazwa: Pakiet nr 251 1) Krótki opis Prep. złoż. Intralipid 10 %, emul.do wlew.dożyln., 500 ml Ilość 100. Prep. złoż. Intralipid 20 %, emul.do wlew.dożyln., 500 ml Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Intralipid 10 %, emul.do wlew.dożyln., 500 ml Ilość 100. Prep. złoż. Intralipid 20 %, emul.do wlew.dożyln., 500 ml Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 252 Nazwa: Pakiet nr 252 1) Krótki opis Prep. złoż. Płyn fizj.wieloelekt.izot., inj., 500 ml Ilość 20 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Prep. złoż. Płyn fizj.wieloelekt.izot., inj., 500 ml Ilość 20 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 253 Nazwa: Pakiet nr 253 1) Krótki opis Theophyllinum Theophyllinum 1,2 mg/1 ml, roztw. do inf., 250 ml Ilość 4 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres Theophyllinum Theophyllinum 1,2 mg/1 ml, roztw. do inf., 250 ml Ilość 4 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 254 Nazwa: Pakiet nr 254 1) Krótki opis — Chusta trójkątna bawełniana, 1 szt. Ilość 250. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Chusta trójkątna bawełniana, 1 szt. Ilość 250. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 255 Nazwa: Pakiet nr 255 1) Krótki opis — Gaza hig.niewyjał. 90cm x 1m /100 m/, 1 szt. Ilość 150, — Gaza opatr.baweł.wyj. 1/2m x 1m, 1 szt. Ilość 2 500, — Gaza opatr.baweł.wyj. 1m x 1m, 1 szt. Ilość 2 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Gaza hig.niewyjał. 90cm x 1m /100 m/, 1 szt. Ilość 150, — Gaza opatr.baweł.wyj. 1/2m x 1m, 1 szt. Ilość 2 500, — Gaza opatr.baweł.wyj. 1m x 1m, 1 szt. Ilość 2 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 256 Nazwa: Pakiet nr 256 1) Krótki opis — Kompresy gaz.niej. 8 warstw 10x10 cm, 100 szt. Ilość 5 000, — Kompresy gaz.niej. 8 warstw 7.5x7.5cm, 100 szt. Ilość 4 000, — Kompresy gaz.wyj. 8 warstw 7.5x7.5 cm, 5 szt. Ilość 20 000, — Kompresy gaz.wyj. 8 warstw 10x10 cm, 5 szt. Ilość 2 500. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Kompresy gaz.niej. 8 warstw 10x10 cm, 100 szt. Ilość 5 000, — Kompresy gaz.niej. 8 warstw 7.5x7.5cm, 100 szt. Ilość 4 000, — Kompresy gaz.wyj. 8 warstw 7.5x7.5 cm, 5 szt. Ilość 20 000, — Kompresy gaz.wyj. 8 warstw 10x10 cm, 5 szt. Ilość 2 500. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 257 Nazwa: Pakiet nr 257 1) Krótki opis — Opaska dzi. jałowa, 4m x 0,10 m 1 szt. Ilość 500, — Opaska dzi.podtrzym. 4 x 0.10m, 1 szt. Ilość 20 000, — Opaska dzi.podtrzym. 4 x 0.15m, 1 szt. Ilość 25 000, — Opaska elast.z zap. 5m x 15cm, 1 szt. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Opaska dzi. jałowa, 4m x 0,10 m 1 szt. Ilość 500, — Opaska dzi.podtrzym. 4 x 0.10m, 1 szt. Ilość 20 000, — Opaska dzi.podtrzym. 4 x 0.15m, 1 szt. Ilość 25 000, — Opaska elast.z zap. 5m x 15cm, 1 szt. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 258 Nazwa: Pakiet nr 258 1) Krótki opis — Opaska gips. 12 min 3 m x 12 cm 1 szt. Ilość 2 800, — Opaska gips. 12 min 3 m x 15 cm 1 szt. Ilość 6 000, — Opaska gips. 12 min 3 m x 10 cm 1 szt. Ilość 350. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Opaska gips. 12 min 3 m x 12 cm 1 szt. Ilość 2 800, — Opaska gips. 12 min 3 m x 15 cm 1 szt. Ilość 6 000, — Opaska gips. 12 min 3 m x 10 cm 1 szt. Ilość 350. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 259 Nazwa: Pakiet nr 259 1) Krótki opis — Pielucho-majtki rozm. L, 30 szt. Ilość 300. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Pielucho-majtki rozm. L, 30 szt. Ilość 300. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 260 Nazwa: Pakiet nr 260 1) Krótki opis — Plast. do zam. brzegów ran 3x75 mm, 5 szt. Ilość 50, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 150 mm, 1 szt., Ilość 50, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 200 mm, 1 szt., Ilość 70, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 50 mm, 1 szt., Ilość 200, — Plast. typu POLOPOR, 9,14 x 25 mm, 1 szt. Ilość 5 000, — Plast. typu POLOVIS, 5 m x 50 mm, 1szt., Ilość 600, — Plast. typu PRESTOVIS 1 m x 8 cm 1szt. Ilość 150, — Plast.typu PRESTOPOR 1 m x 8 cm 1 szt. Ilość 200. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Plast. do zam. brzegów ran 3x75 mm, 5 szt. Ilość 50, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 150 mm, 1 szt., Ilość 50, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 200 mm, 1 szt., Ilość 70, — Plast. typu POLOFIX 10 m x 50 mm, 1 szt., Ilość 200, — Plast. typu POLOPOR, 9,14 x 25 mm, 1 szt. Ilość 5 000, — Plast. typu POLOVIS, 5 m x 50 mm, 1szt., Ilość 600, — Plast. typu PRESTOVIS 1 m x 8 cm 1szt. Ilość 150, — Plast.typu PRESTOPOR 1 m x 8 cm 1 szt. Ilość 200. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 261 Nazwa: Pakiet nr 261 1) Krótki opis — Opat. włókninowy do mocowania kaniul, jałowy 76 x 51 mm x 100 szt. Ilość 1 050. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Opat. włókninowy do mocowania kaniul, jałowy 76 x 51 mm x 100 szt. Ilość 1 050. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 262 Nazwa: Pakiet nr 262 1) Krótki opis — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 10x3, 1 szt., Ilość 800, — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 12x3, 1 szt., Ilość 1 800, — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 15x3, 1 szt., Ilość 2 800. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 10x3, 1 szt., Ilość 800, — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 12x3, 1 szt., Ilość 1 800, — Podkł. pod gips Ortho-Synthetic, 15x3, 1 szt., Ilość 2 800. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 263 Nazwa: Pakiet nr 263 1) Krótki opis — Przylepiec chirurgiczny jałowy z wkładem chłonnym 10x25 cm, 1 szt. Ilość 1 000, — Przylepiec chirurgiczny jałowy z wkładem chłonnym 10x30 cm, 1 szt. Ilość 1 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Przylepiec chirurgiczny jałowy z wkładem chłonnym 10x25 cm, 1 szt. Ilość 1 000, — Przylepiec chirurgiczny jałowy z wkładem chłonnym 10x30 cm, 1 szt. Ilość 1 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 264 Nazwa: Pakiet nr 264 1) Krótki opis — Wata baweł.opatr. 500g, 1 szt. Ilość 600, — Wata celulozowa, arkusze 5 kg, 1 szt. Ilość 400. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Wata baweł.opatr. 500g, 1 szt. Ilość 600, — Wata celulozowa, arkusze 5 kg, 1 szt. Ilość 400. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 265 Nazwa: Pakiet nr 265 1) Krótki opis — Tampony na rolce, 40mm x 50mm, szt., 1 000 Ilość 1 000. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33600000 3) Wielkość lub zakres — Tampony na rolce, 40mm x 50mm, szt., 1 000 Ilość 1 000. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: W postępowaniu jest wymagane wadium: Pakiet 1 2 223 PLN. Pakiet 2 18 281 PLN. Pakiet 3 867 PLN. Pakiet 4 2 294 PLN. Pakiet 5 1 940 PLN. Pakiet 6 641 PLN. Pakiet 7 3 225 PLN. Pakiet 8 37 086 PLN. Pakiet 9 406 PLN. Pakiet 10 2 635 PLN. Pakiet 11 61 PLN. Pakiet 12 2 PLN. Pakiet 13 1 PLN. Pakiet 14 7 PLN. Pakiet 15 228 PLN. Pakiet 16 23 PLN. Pakiet 17 563 PLN. Pakiet 18 2 129 PLN. Pakiet 19 5 843 PLN. Pakiet 20 20 993 PLN. Pakiet 21 54 155 PLN. Pakiet 22 896 PLN. Pakiet 23 1 309 PLN. Pakiet 24 18 PLN. Pakiet 25 26 PLN. Pakiet 26 37 PLN. Pakiet 27 12 PLN. Pakiet 28 41 PLN. Pakiet 29 98 PLN. Pakiet 30 74 PLN. Pakiet 31 21 PLN. Pakiet 32 12 PLN. Pakiet 33 3 PLN. Pakiet 34 15 PLN. Pakiet 35 102 PLN. Pakiet 36 237 PLN. Pakiet 37 60 PLN. Pakiet 38 61 PLN. Pakiet 39 62 PLN. Pakiet 40 4 PLN. Pakiet 41 11 PLN. Pakiet 42 5 PLN. Pakiet 43 47 PLN. Pakiet 44 283 PLN. Pakiet 45 88 PLN. Pakiet 46 25 PLN. Pakiet 47 281 PLN. Pakiet 48 1 PLN. Pakiet 49 9 PLN. Pakiet 50 35 PLN. Pakiet 51 689 PLN. Pakiet 52 73 PLN. Pakiet 53 8 PLN. Pakiet 54 1 534 PLN. Pakiet 55 22 PLN. Pakiet 56 137 PLN. Pakiet 57 124 PLN. Pakiet 58 55 PLN. Pakiet 59 242 PLN. Pakiet 60 19 PLN. Pakiet 61 357 PLN. Pakiet 62 1 PLN. Pakiet 63 30 PLN. Pakiet 64 8 PLN. Pakiet 65 302 PLN. Pakiet 66 74 PLN. Pakiet 67 58 PLN. Pakiet 68 26 PLN. Pakiet 69 84 PLN. Pakiet 70 27 PLN. Pakiet 71 77 PLN. Pakiet 72 100 PLN. Pakiet 73 23 PLN. Pakiet 74 233 PLN. Pakiet 75 17 PLN. Pakiet 76 25 PLN. Pakiet 77 11 PLN. Pakiet 78 18 PLN. Pakiet 79 19 PLN. Pakiet 80 10 PLN. Pakiet 81 11 PLN. Pakiet 82 24 PLN. Pakiet 83 195 PLN. Pakiet 84 31 PLN. Pakiet 85 23 PLN. Pakiet 86 7 PLN. Pakiet 87 3 PLN. Pakiet 88 16 PLN. Pakiet 89 13 PLN. Pakiet 90 9 PLN. Pakiet 91 4 PLN. Pakiet 92 1 PLN. Pakiet 93 6 PLN. Pakiet 94 5 PLN. Pakiet 95 19 PLN. Pakiet 96 27 PLN. Pakiet 97 1 PLN. Pakiet 98 3 PLN. Pakiet 99 2 PLN. Pakiet 100 4 PLN. Pakiet 101 11 PLN. Pakiet 102 14 PLN. Pakiet 103 5 PLN. Pakiet 104 2 PLN. Pakiet 105 20 PLN. Pakiet 106 45 PLN. Pakiet 107 67 PLN. Pakiet 108 24 PLN. Pakiet 109 15 PLN. Pakiet 110 2 PLN. Pakiet 111 32 PLN. Pakiet 112 8 PLN. Pakiet 113 2 PLN. Pakiet 114 5 PLN. Pakiet 115 177 PLN. Pakiet 116 14 PLN. Pakiet 117 120 PLN. Pakiet 118 4 PLN. Pakiet 119 27 PLN. Pakiet 120 6 PLN. Pakiet 121 2 PLN. Pakiet 122 57 PLN. Pakiet 123 5 PLN. Pakiet 124 4 PLN. Pakiet 125 48 PLN. Pakiet 126 10 PLN. Pakiet 127 12 PLN. Pakiet 128 1 PLN. Pakiet 129 19 PLN. Pakiet 130 9 PLN. Pakiet 131 24 PLN. Pakiet 132 21 PLN. Pakiet 133 4 PLN. Pakiet 134 1 PLN. Pakiet 135 21 PLN. Pakiet 136 11 PLN. Pakiet 137 70 PLN. Pakiet 138 33 PLN. Pakiet 139 5 PLN. Pakiet 140 54 PLN. Pakiet 141 3 PLN. Pakiet 142 64 PLN. Pakiet 143 1 PLN. Pakiet 144 4 PLN. Pakiet 145 18 PLN. Pakiet 146 16 PLN. Pakiet 147 28 PLN. Pakiet 148 12 PLN. Pakiet 149 8 PLN. Pakiet 150 4 PLN. Pakiet 151 16 PLN. Pakiet 152 7 PLN. Pakiet 153 2 PLN. Pakiet 154 17 PLN. Pakiet 155 153 PLN. Pakiet 156 1 PLN. Pakiet 157 2 PLN. Pakiet 158 490 PLN. Pakiet 159 25 PLN. Pakiet 160 167 PLN. Pakiet 161 18 PLN. Pakiet 162 190 PLN. Pakiet 163 115 PLN. Pakiet 164 68 PLN. Pakiet 165 77 PLN. Pakiet 166 77 PLN. Pakiet 167 11 PLN. Pakiet 168 46 PLN. Pakiet 169 59 PLN. Pakiet 170 41 PLN. Pakiet 171 12 PLN. Pakiet 172 317 PLN. Pakiet 173 5 PLN. Pakiet 174 8 PLN. Pakiet 175 8 PLN. Pakiet 176 4 PLN. Pakiet 177 3 PLN. Pakiet 178 5 PLN. Pakiet 179 77 PLN. Pakiet 180 7 PLN. Pakiet 181 1 PLN. Pakiet 182 10 PLN. Pakiet 183 7 PLN. Pakiet 184 1 PLN. Pakiet 185 1 PLN. Pakiet 186 24 PLN. Pakiet 187 19 PLN. Pakiet 188 2 PLN. Pakiet 189 15 PLN. Pakiet 190 122 PLN. Pakiet 191 10 PLN. Pakiet 192 22 PLN. Pakiet 193 4 PLN. Pakiet 194 21 PLN. Pakiet 195 573 PLN. Pakiet 196 12 PLN. Pakiet 197 2 PLN. Pakiet 198 32 PLN. Pakiet 199 2 PLN. Pakiet 200 9 PLN. Pakiet 201 2 PLN. Pakiet 202 1 PLN. Pakiet 203 7 PLN. Pakiet 204 5 PLN. Pakiet 205 4 PLN. Pakiet 206 57 PLN. Pakiet 207 4 PLN. Pakiet 208 5 PLN. Pakiet 209 1 PLN. Pakiet 210 3 PLN. Pakiet 211 13 PLN. Pakiet 212 2 PLN. Pakiet 213 95 PLN. Pakiet 214 13 PLN. Pakiet 215 7 PLN. Pakiet 216 112 PLN. Pakiet 217 8 PLN. Pakiet 218 4 PLN. Pakiet 219 181 PLN. Pakiet 220 10 PLN. Pakiet 221 8 PLN. Pakiet 222 4 PLN. Pakiet 223 1 PLN. Pakiet 224 14 PLN. Pakiet 225 4 PLN. Pakiet 226 4 PLN. Pakiet 227 7 PLN. Pakiet 228 15 PLN. Pakiet 229 38 PLN. Pakiet 230 19 PLN. Pakiet 231 17 PLN. Pakiet 232 1 PLN. Pakiet 233 21 PLN. Pakiet 234 3 PLN. Pakiet 235 4 PLN. Pakiet 236 1 PLN. Pakiet 237 1 PLN. Pakiet 238 201 PLN. Pakiet 239 138 PLN. Pakiet 240 359 PLN. Pakiet 241 35 PLN. Pakiet 242 431 PLN. Pakiet 243 120 PLN. Pakiet 244 8 PLN. Pakiet 245 20 PLN. Pakiet 246 5 PLN. Pakiet 247 1 410 PLN. Pakiet 248 165 PLN. Pakiet 249 6 PLN. Pakiet 250 19 PLN. Pakiet 251 88 PLN. Pakiet 252 291 PLN. Pakiet 253 189 PLN. Pakiet 254 5 PLN. Pakiet 255 111 PLN. Pakiet 256 442 PLN. Pakiet 257 149 PLN. Pakiet 258 297 PLN. Pakiet 259 101 PLN. Pakiet 260 78 PLN. Pakiet 264 149 PLN. Pakiet 265 50 PLN. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) w stosunku do osób fizycznych, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) zaświadczenie właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy. 6. Kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczy kopię Świadectw Rejestracji. 7. W przypadku Pakietów dotyczących leków onkologicznych należy dołączyć kartę charakterystyki leku, z uwzględnieniem informacji o trwałości leku po otwarciu fiolki i po rozpuszczeniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: c) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) koncesję, zezwolenie lub licencję, b) wykaz min. 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. 3 dokumenty), Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Szp.Leszcz./95/2011 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 10,00 PLN Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 PLN brutto). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital. net.pl. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 24.1.2012 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 24.1.2012 - 11:00 Miejscowość: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe W zakresie Pakietu Nr 107 Zamawiający nie dopuszcza skaładania ofert równoważnych. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 warszawa POLSKA VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia odwołania określa art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postepu 17A 02-676 Warszawa POLSKA VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.12.2011
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.