Szukaj

PL-Konstancin-Jeziorna: orthopaedic implants

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   KONSTANCIN-JEZIORNA
   eu:282392-2011
   Wrz 8, 2011
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SP. Z O O.
KONSTANCIN-JEZIORNA
Polska
   http://www.ckr.pl

Towary, prace i usługi

Implanty ortopedyczne  

Szczegóły kontraktu

:  6253.3512
:  Kontrakt dostawy
:  Najniższa cena

:   Synthes sp z o.o.
:   Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA
:   6253.3512
:   1
:   się 23, 2011

Streszczenie

      

Notice type: 01237 - Contract award
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 172/2011, #282392-2011
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD
DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND

Globus Medical Poland Sp. z o.o.
-
03-543 Warszawa
POLAND

Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-222 Warszawa
POLAND

Globus Medical Poland Sp. z o.o.
Barkocińska 6
03-543 Warszawa
POLAND

Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-222 Warszawa
POLAND

Stryker Polska Sp. z o.o.
-
02-222 Warszawa
POLAND

Synthes Sp z o.o.
Al. jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND

Globus Medical Poland Sp. z o.o.
-
03-543 Warszawa
POLAND

Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND

Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND

Globus Medical Poland Sp z o.o.
Barkocinska 6
03-543 Warszawa
POLAND

Alteris S.A.
ul. PCK 6/3
40-057 Warszawa
POLAND

Paradigm Polska Sp. z o.o.
Lwowska 2a/29
00-658 Warszawa
POLAND

Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND

Globus Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6
03-543 Warszawa
POLAND

Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLAND

Alteris S.A.
ul. PCK 6/3
40-057 Katowice
POLAND

Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLAND

CONTRACT AWARD NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o o.
Gąsiorowskiego 12/14
Attn: Iwona Maruszewska
05-510 Konstancin-Jeziorna
POLAND
Tel. +48 227030301 / 7030533
E-mail: iwona.maruszewska@ckr.pl
Fax +48 227563081
Internet address(es)
General address of the contracting authority http://www.ckr.pl
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
33183100
Description
Orthopaedic implants.
II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value 25 926,00 PLN
Excluding VAT
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
LOT NO: 1
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 25 926,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 2
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Globus Medical Poland Sp. z o.o.
-
03-543 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 19 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 3
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 26 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 4
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Globus Medical Poland Sp. z o.o.
Barkocińska 6
03-543 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 27 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 5
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 24 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 6
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Stryker Polska Sp. z o.o.
-
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 25 500,00 PLN
LOT NO: 7
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp z o.o.
Al. jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 41 666,70 PLN
LOT NO: 8
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Globus Medical Poland Sp. z o.o.
-
03-543 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 38 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 9
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 20 833,35 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 10
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 91 966,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 11
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Globus Medical Poland Sp z o.o.
Barkocinska 6
03-543 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 63 600,00 PLN
LOT NO: 12
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Alteris S.A.
ul. PCK 6/3
40-057 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 87 600,00 PLN
LOT NO: 13
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Paradigm Polska Sp. z o.o.
Lwowska 2a/29
00-658 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 50 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 14
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Synthes Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 46 296,20 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 15
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Globus Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6
03-543 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 30 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 16
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 24 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 17
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Alteris S.A.
ul. PCK 6/3
40-057 Katowice
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 77 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 18
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT
AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Stryker Polska Sp. z o.o.
Poleczki 35
02-822 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 54 000,00 PLN
Excluding VAT
LOT NO: 19
LOT NO: 20


Oryginalny tekst

      
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o o. Gąsiorowskiego 12/14 Do wiadomości: Iwona Maruszewska 05-510 Konstancin-Jeziorna POLSKA Tel. +48 227030301 / 7030533 E-mail: iwona.maruszewska@ckr.pl Faks +48 227563081 Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.ckr.pl I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Na dostawę implantów. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Klatka szyjka z wypełnieniem (zgodnie z załacznikiem SWIZ nr 2). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 25 926,00 PLN Bez VAT SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Klataka szyjna z wypełnieniem. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Synthes Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 25 926,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Klatka szyjna do leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Globus Medical Poland Sp. z o.o. - 03-543 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 19 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Klatki szyjne do leczenia dyskopatii kręgosłupa. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Stryker Polska Sp. z o.o. Poleczki 35 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 26 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 4 - NAZWA Płyta szyjna do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Globus Medical Poland Sp. z o.o. Barkocińska 6 03-543 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 27 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 5 - NAZWA Implanty międzytrzonowe typu PLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Stryker Polska Sp. z o.o. Poleczki 35 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 24 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 6 - NAZWA Płyta szyjna do leczenia kręgosłupa szyjnego w zmianach nowotworowych. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Stryker Polska Sp. z o.o. - 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 25 500,00 PLN CZĘŚĆ NR 7 - NAZWA Rozsuwana proteza trzonów kręgosłupa szyjnego w rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego w zmianach nowotworowych. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Synthes Sp z o.o. Al. jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 41 666,70 PLN CZĘŚĆ NR 8 - NAZWA Proteza trzonu do leczenia zmian zwyrodniowych kręgosłupa szyjnego. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Globus Medical Poland Sp. z o.o. - 03-543 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 38 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 9 - NAZWA Płyta szyjna do leczenia kręgosłupa szyjnego w zmianach nowotworowych. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 20 833,35 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 10 - NAZWA Stabilizacja transpedicularna do leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 91 966,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 11 - NAZWA Stabilizacja transpedicularna. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Globus Medical Poland Sp z o.o. Barkocinska 6 03-543 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 63 600,00 PLN CZĘŚĆ NR 12 - NAZWA Stabilizacja śrubowa krótkoodcinkowa do rekonstrukcji w leczeniu zmian nowotworowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Alteris S.A. ul. PCK 6/3 40-057 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 87 600,00 PLN CZĘŚĆ NR 13 - NAZWA Implant międzytrzonowy elastyczny. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Paradigm Polska Sp. z o.o. Lwowska 2a/29 00-658 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 50 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 14 - NAZWA Stabilizacja miedzykolczyste. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 46 296,20 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 15 - NAZWA Nieruchome protezy dysku kręgosłupa lędźwiowego z możliwością dostępu PLIF lub TLIF. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Globus Medical Poland Sp. z o.o. ul. Barkocińska 6 03-543 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 30 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 16 - NAZWA Stabilizator międzytrzonowy PLIF. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 24 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 17 - NAZWA Ruchoma proteza dysku szyjnego matrial tytan. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Alteris S.A. ul. PCK 6/3 40-057 Katowice POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 77 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 18 - NAZWA System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 23.8.2011 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Stryker Polska Sp. z o.o. Poleczki 35 02-822 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 54 000,00 PLN Bez VAT CZĘŚĆ NR 19 - NAZWA Stabilizacja krótko i długoodcinkowa. CZĘŚĆ NR 20 - NAZWA Implanty miedzytrzonowe typu PLIF do leczenia deformacji kręgosłupa lędźwiowego. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Nie VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 7.9.2011
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.