Szukaj

PL-Grzechotki: heating oil

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GRZECHOTKI
   eu:235028-2010
   się 7, 2010
   Wrz 15, 2010
   Polski

Towary, prace i usługi

Olej opałowy  

Streszczenie

      

Notice type: 01221 - Contract notice
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 152/2010, #235028-2010
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

CONTRACT NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)
Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach
Braniewo
Contact: Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w
Grzechotkach
Attn: Anna Kaciuba
14-500 Grzechotki
POLAND
Tel. +48 552440140
E-mail: zamowienia.publiczne@wmzpg.pl
Fax +48 552440130
Internet address(es)
General address of the contracting authority http://bezledy-zopg.bip-wm.pl
Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at:
As in above-mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned
contact point(s)
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
09135100
Description
Heating oil.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
15.9.2010 - 09:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.


Oryginalny tekst

      
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach Braniewo Kontaktowy: Warmińsko-Mazurski Zarząd Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach Do wiadomości: Anna Kaciuba 14-500 Grzechotki POLSKA Tel. +48 552440140 E-mail: zamowienia.publiczne@wmzpg.pl Faks +48 552440130 Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej http://bezledy-zopg.bip-wm.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne gospodarstwo pomocnicze Inne Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Przejść Granicznych z siedzibą w Grzechotkach. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach, Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach, Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie, Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi. Kod NUTS PL62 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (PN-C-96024 lekki L-1) dla potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Przejśc Granicznych z siedzibą w Grzechotkach w częściach: I. Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach - 71 000 litrów II. Drogowe Przejście Graniczne w GRzechotkach - 130 000 litrów Drogowe Przejście Graniczne w Gronowie - 33 000 litrów. III. Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi - 26 000 litrów II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09135100 II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.1.8) Podział na części Tak oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres 260 000 litrów II.2.2) Opcje Nie INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Dostawa oleju opałowego dla DPG Bezledy 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 09135100 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 71 000 litrów CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Dostawa oleju opałowego dla DPG Grzechotki i DPG Gronowo 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 09135100 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 163 000 litrów CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Dostawa oleju opałowego dla DPG w Gołdapi 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 09135100 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 26 000 litrów SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Część I: 2 000, 00 PLN. Część II: 4 000, 00 PLN. Część III: 700,00 PLN. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, — aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2, — aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, — aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, — aktualna informacja z KRK w zakresie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, — aktualna informacja z KRK w zakresie art..24 ust1 pkt 9 ustawy PZP. Szczegóły w SIWZ. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualna polisa OC. Szczegóły w SIWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Polisa OC o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanyxh w ciągu ostatnich 3 lat dostaw zbliżonych charakterem i wartością do przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Część I: 40 000 litrów. Część II: 80 000 litrów. Część III: 15 000 litrów. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą WMZPG-3221-12/2010 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 15.9.2010 - 09:00 IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 15.9.2010 - 09:15 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Tak przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2011. VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Nie VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 4.8.2010
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.