Szukaj

PL-Lublin: luncheon vouchers

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   LUBLIN
   eu:141352-2010
   Maj 15, 2010
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   POCZTA POLSKA S. A., CENTRUM INFRASTRUKTURY ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
LUBLIN
Polska
   www.poczta-polska.pl

Towary, prace i usługi

Talony na posiłki  

Szczegóły kontraktu

:  160262.971308
:  Kontrakt dostawy
:  Najbardziej ekonomiczna oferta

:   Sodexo pass polska sp. z o.o.
:   ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa POLSKA
:   160262.971308
:   2
:   Maj 7, 2010

Streszczenie

      

Notice type: 01567 - Contract award
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 94/2010, #141352-2010
Referenced Document Number: 66827-2010
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender
Successful Bidder: Name and address of economic operator in favour of whom a contract award
decision has been taken
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
POLAND

CONTRACT AWARD NOTICE - UTILITIES
SECTION I: CONTRACTING ENTITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)
Poczta Polska S. A., Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
ul. Wacława Moritza 2
Contact: Poczta Polska S. A., Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w
Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin
Attn: Michał Mazur
20-900 Lublin
POLAND
Tel. +48 817106301
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Fax +48 817106301
Internet address(es)
General address of the contracting entity www.poczta-polska.pl
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
30199770
Description
Luncheon vouchers.
II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
Value 627 006,93 PLN
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
V.1) AWARD AND CONTRACT VALUE
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom a contract
award decision has been taken
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
POLAND
V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract
Value 624 139,60 PLN
Total final value of the contract
Value 627 006,93 PLN
If annual or monthly value number of months: 12


Oryginalny tekst

      
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Poczta Polska S. A., Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ul. Wacława Moritza 2 Kontaktowy: Poczta Polska S. A., Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Wacława Moritza 2, 20-900 Lublin Do wiadomości: Michał Mazur 20-900 Lublin POLSKA Tel. +48 817106301 E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl Faks +48 817106301 Adresy internetowe Ogólny adres organu organizującego przetarg www.poczta-polska.pl I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO Usługi pocztowe SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Dostawa bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. Kod NUTS PL31 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa 88 280 szt. bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych o nominale 7 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 50 % wartości przedmiotu zamówienia. Dostawa bonów odbywać się będzie do miejsc wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowy (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość), na podstawie zamówień składanych przez komórki organizacyjne Zamawiającego, wysyłanych w III dekadzie miesiąca. Bony muszą być honorowane w punktach gastronomicznych, gdzie można zrealizować jeden bon o nominale 7 PLN (nie uznaje się za punkt: stragan, sklep spożywczy w którym nie można kupić gotowego posiłku profilaktycznego, kawiarnię, cukiernię). Wymagane jest by bony były realizowane co najmniej w podanych w poniższej tabeli, miastach i ilościach punktów realizujących bony: Lp. Nazwa miejscowości Minimalna ilość punktów realizujących bony. 1 Biała Podlaska 2 2 Chełm 2 3 Zamość 2 4 Lublin 10 5 Puławy 1 6 Lubartów 1 7 Radzyń Podlaski 1 Razem ilość punktów 19. Minimalny okres ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30199770 II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Wartość 627 006,93 PLN SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielania zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną Nie IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający CIOR7/22/10 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 045-066827 z dnia 5.3.2010 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ NAZWA Dostawa bonów żywieniowych na zakup posiłków profilaktycznych. V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 7.5.2010 V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 2 V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Sodexo Pass Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa POLSKA V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia Wartość 624 139,60 PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 627 006,93 PLN Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna liczbę miesięcy 12 V.1.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia Nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel. +48 224587777 Internet: www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. c) Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. d) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2b i 2c wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. e) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. f) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej - Sekretariat Departamentu Odwołań ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587801 Internet: www.uzp.gov.pl Faks +48 224587800 VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 12.5.2010
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.