Szukaj

PL-Legnica: medical equipments

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   LEGNICA
   eu:79478-2010
   Mar 23, 2010
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
LEGNICA
Polska
   www.szpital.legnica.pl

Towary, prace i usługi

Endoskopy   Przyrządy używane na salach operacyjnych   Urządzenia elektrochirurgiczne   Urządzenia medyczne   Urządzenia do monitorowania czynności serca  

Szczegóły kontraktu

:  339766.524856
:  Kontrakt dostawy
:  Najbardziej ekonomiczna oferta

:   Waldemar śliwa prowadzący działalność gospodarczą pn. emtel przedsiębiorstwo projektowo-produkcyjne
:   ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze POLSKA
:   339766.524856
:   2
:   Mar 12, 2010

Streszczenie

      

Notice Type: 01237 - Contract award
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 54/2010, #79478-2010
Referenced Document Number: 349500-2009
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN Waldemar Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pn. Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjneul. Zamkowa 141-803 ZabrzePOLAND

CONTRACT AWARD NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul.Iwaszkiewicza 5
Attn: Dorota Patera
59-220 Legnica
POLAND
Tel. +48 767211126
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Fax +48 767211127
Internet address(es)
General address of the contracting authority www.szpital.legnica.pl
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
33100000, 33161000, 33168100, 33162200, 33123210
Description
Medical equipments.

Electrosurgical unit.

Endoscopes.

Operating-theatre instruments.

Cardiac-monitoring devices.

II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value 1 331 373,53 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
CONTRACT NO: 1
LOT NO: 1
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Waldemar Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pn. Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 8 902,40 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0
CONTRACT NO: 2
LOT NO: 2
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Medim Sp. z o.o
ul. Puławska 45 B
05-500 Piaseczno
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 211 256,87 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0
CONTRACT NO: 3
LOT NO: 3
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Meden Inmed Sp.z o.o
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 6 265,92 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0
CONTRACT NO: 4
LOT NO: 5
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
ERBE Polska Sp. z o.o
ul. Marconich 8
02-954 Warszawa
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 799 998,34 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0
CONTRACT NO: 5
LOT NO: 6
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR IN FAVOUR OF WHOM A CONTRACT AWARD DECISION HAS BEEN TAKEN
Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Maciej Mazur Marek Mazur Sp.z o.o
ul. Powstańców Śląskich 11
53-329 Wrocław
POLAND
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT
Total final value of the contract
Value 304 950,00 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 7,0


Oryginalny tekst

      
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul.Iwaszkiewicza 5 Do wiadomości: Dorota Patera 59-220 Legnica POLSKA Tel. +48 767211126 E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl Faks +48 767211127 Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.legnica.pl I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Zdrowie Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Przetarg nieograniczony na dostawę: 1) kardiomonitora stacjonarnego 2) torów wizyjnych laparoskopowych 3) trokarów wielorazowych autoklawowalnych do zabiegów laparoskopowych (dostawa) 4) kardiomonitora transportowego 5) diatermii chirurgicznych z zamykaniem naczyń do 7 mm włącznie, odsysaczy z pól operacyjnych, przystawek argonowych i wyposażenia 6) unitu laryngologicznego. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Kod NUTS PL516 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych szczegółowo opisanych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiących jej integralną część, zgrupowanych w 6 zadań. 1) Zadanie 1- kardiomonitor stacjonarny (dostawa z uruchomieniem); 2) Zadanie 2 – tory wizyjne laparoskopowe (dostawa, montaż i uruchomienie); 3) Zadanie 3 - trokary wielorazowe autoklawowalne do zabiegów laparoskopowych (dostawa); 4) Zadanie 4 - kardiomonitor transportowy (dostawa z uruchomieniem); 5) Zadanie 5- diatermie chirurgiczne z zamykaniem naczyń do 7 mm włącznie, odsysacze z pól operacyjnych, przystawki argonowe i wyposażenie dostawa, montaż i uruchomienie); 6) Zadanie 6 – unit laryngologiczny (dostawa, montaż i uruchomienie). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33100000, 33161000, 33168100, 33162200, 33123210 II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 1 331 373,53 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 1. cena. Waga 60 2. parametry techniczne. Waga 35 3. okres gwarancji. Waga 5 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia WSzSL/FAZ-192/09 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2009/S 244-349500 z dnia 18.12.2009 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 1 CZĘŚĆ NR 1 - NAZWA Kardiomonitor stacjonarny.Kardiomonitor stacjonarny. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 12.3.2010 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Waldemar Śliwa prowadzący działalność gospodarczą pn. Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 8 902,40 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA Nie ZAMÓWIENIE NR 2 CZĘŚĆ NR 2 - NAZWA Tory wizyjne laparoskopowe.Tory wizyjne laparoskopowe. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 12.3.2010 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Medim Sp. z o.o ul. Puławska 45 B 05-500 Piaseczno V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 211 256,87 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA Nie ZAMÓWIENIE NR 3 CZĘŚĆ NR 3 - NAZWA Trokary wielorazowe autoklawowalne.Trokary wielorazowe autoklawowalne. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 12.3.2010 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Meden Inmed Sp.z o.o ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 6 265,92 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA Nie ZAMÓWIENIE NR 4 CZĘŚĆ NR 5 - NAZWA Diatermie chirurgiczne z zamykaniem naczyń do 7 mm włącznie, odsysacze z pól operacyjnych, przystawki argonowe i wyposażenie.Diatermie chirurgiczne z zamykaniem naczyń do 7 mm włącznie, odsysacze z pól operacyjnych, przystawki argonowe i wyposażenie. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 12.3.2010 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ERBE Polska Sp. z o.o ul. Marconich 8 02-954 Warszawa POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 799 998,34 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA Nie ZAMÓWIENIE NR 5 CZĘŚĆ NR 6 - NAZWA Unit laryngologiczny.Unit laryngologiczny. V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 12.3.2010 V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Maciej Mazur Marek Mazur Sp.z o.o ul. Powstańców Śląskich 11 53-329 Wrocław POLSKA V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość 304 950,00 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 7,0 V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA Nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet nr 8."Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku" („Zdrowie”). VI.2) INFORMACJE DODATKOWE Uwaga: dla części 1, 2 oraz 4 (tzn. Zadania 1,2 i 4) punktowane były. Cena - 60. Parametry techniczne - 35. Okres gwarancji - 5. Dla części 3, 5 i 6 (tzn. Zadania 3,5 i 6) punktowane były. Cena - 95. Okres gwarancji - 5. VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16.3.2010
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.