Szukaj

Polska-Zabrze: Usługi projektowania rurociągów

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ZABRZE
   188101-2017
   Cze 3, 2017
   Cze 27, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Zabrze
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi projektowania rurociągów  

Streszczenie

      

Notice type: 01605 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188101
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 016EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 097-192807
Referenced Document Number: 2017/S 095-188101
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 016EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 106-214203
Referenced Document Number: 2017/S 095-188101
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Usługi
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
Osoba do kontaktów: Tomasz Kozak
40-800  Zabrze
PL
Tel.: +48 323985580
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Faks: +48 322717801
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.psgaz.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej na budowę sieci gazowej na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, w podziale na 5 części zamówienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr: 27
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
Kod NUTS PL22
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej na budowę sieci gazowej na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, w podziale na 5 części zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej na budowę sieci gazowej na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, w podziale na 5 części zamówienia.

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej – część numer 1
1) Krótki opis

— wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia: SG/00059768/PT, Czeladź/ Tuwima, Gazownia Świętochłowice.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
3) Wielkość lub zakres
— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 315 PE o długości 240 metrów,— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 225 PE o długości 765 metrów,— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 160 PE o długości 1.153 metry,— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 110 PE o długości 350 metrów,— przyłącza niskiego ciśnienia Dz 90 o długości 125 metrów – 2 sztuki,— przyłącza niskiego ciśnienia Dz 63 o długości 1.230 metrów – 109 sztuk.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej – część numer 2.
1) Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia, SG/00060178/PT, Siemianowice Śląskie/ Skłodowskiej, Reymonta, Gazownia Świętochłowice.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
3) Wielkość lub zakres
— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 225 o długości 1.615 metrów,— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 110 o długości 458 metrów,— gazociąg niskiego ciśnienia Dz 90 o długości 447 metrów,— przyłącza niskiego ciśnienia Dz 90 o długości 50 metrów – 2 sztuki,— przyłącza niskiego ciśnienia Dz 63 o długości 930 metrów – 82 sztuki.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej – część numer 3.
1) Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, SG/00060115/PT, Rybnik/ Staffa, Gazownia Rybnik.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
3) Wielkość lub zakres
— gazociąg średniego ciśnienia Dz 315 o długości 2.093 metry.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej – część numer 4.
1) Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, SG/00059774/PT, Kamienica Polska/ Konopnickiej, Gazownia Częstochowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
3) Wielkość lub zakres
— gazociąg średniego ciśnienia Dz 160 o długości 3.640 metrów,— gazociąg średniego ciśnienia Dz 110 o długości 280 metrów,— gazociąg średniego ciśnienia Dz 50 o długości 2.900 metrów,— przyłącza średniego ciśnienia Dz 25 o długości 3.815 metrów – 177 sztuk.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej – część numer 5.
1) Krótki opis

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, SG/00059781/PT, Ogrodzieniec/ Piaskownia-Zawiercie, Rokicka, Gazownia Zawiercie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322200
3) Wielkość lub zakres
— gazociąg średniego ciśnienia Dz 315 o długości 5.150 metrów,— przyłącza średniego ciśnienia Dz 25 o długości 215 metrów – 2 sztuki.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
2017/W100/WNPK-000011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.06.2017 - 15:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.06.2017 - 11:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PT
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp),

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy),

8. dowodów (referencji bądź innych dokumentów) potwierdzających czy dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wymienione w jednolitym dokumencie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

9. nadanie uprawnień, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Budownictwa.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.