Szukaj

Polska-Jaworzno: Prostowniki

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   JAWORZNO
   188084-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
Jaworzno
Polska

Towary, prace i usługi

Ładowarki   Prostowniki  

Streszczenie

      

Notice type: 01506 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188084
Referenced Document Number: 2016/S 253-466837
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not specified

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Krakowska 9
Punkt kontaktowy: Jaworzno, ul. Krakowska 9
Osoba do kontaktów: Zbigniew Nosal, Zenon Torba, Przemysław Sowa
43-600  Jaworzno
PL
Tel.: +48 327535500
E-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl
Faks: +48 327535501
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pkm.jaworzno.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 8 sztuk ładowarek Plug-in dla potrzeb ładowania akumulatorów trakcyjnych zainstalowanych w autobusach elektrycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno, ul. Krakowska 9.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa 8 sztuk ładowarek Plug-in dla potrzeb ładowania akumulatorów trakcyjnych zainstalowanych w autobusach elektrycznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31153000 , 31158000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 253-466837 z dnia 31.12.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: - Nazwa:
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
16.05.2017
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
MEDCOM Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 78A
02-230  Warszawa
PL
Tel.: +48 223144200
E-mail: info@medcom.com.pl
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020” – Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.
VI.2) Informacje dodatkowe
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
16.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.