Szukaj

Polska-Warszawa: Olej napędowy

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   188082-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie Spółka Akcyjna
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Olej napędowy  

Streszczenie

      

Notice type: 01506 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188082
Referenced Document Number: 2016/S 207-375857
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not specified

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 144
Osoba do kontaktów: Paweł Hanula
02-305  Warszawa
PL
Tel.: +48 228236200
E-mail: sekretariat@pkspolonus.pl
Faks: +48 228236231
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkspolonus.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
PP/10/2016/02.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL127
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawy paliw – oleju napedowego do trzech baz Zamawiającego(Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną:
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 207-375857 z dnia 26.10.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: - Nazwa:
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert:
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500  Biała Podlaska
PL
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
VI.2) Informacje dodatkowe
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.