Szukaj

Polska-Warszawa: Usługi leasingu finansowego

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   188081-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie Spółka Akcyjna
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi leasingu finansowego  

Streszczenie

      

Notice type: 01506 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188081
Referenced Document Number: 2017/S 030-055156
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Not specified

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 144
Osoba do kontaktów: Paweł Hanula
02-305  Warszawa
PL
Tel.: +48 228236200
E-mail: sekretariat@pkspolonus.pl
Faks: +48 228236231
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkspolonus.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
PP/01/2017/02.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Leasing
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa (nabycie w drodze leasingu) 3 (trzech uzywanych autobusów wysoko-pokładowych jednego producenta z opcja ich zakupu po zakończeniu 60 miesięcznej umowy

dostawa (nabycie w drodze leasingu) 5 (pięciu nowych autobusów wysoko-pokładowych jednego producenta z opcją ich zakupi po zakończeniu 60 miesięcznej umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66114000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną:
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PP/01/2017/02
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 030-055156 z dnia 11.02.2017
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
VI.2) Informacje dodatkowe
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.