Szukaj

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny specjalnego zastosowania

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
   188080-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Jastrzębie-Zdrój
Polska

Towary, prace i usługi

Różne maszyny specjalnego zastosowania  

Streszczenie

      

Notice type: 01506 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188080
Referenced Document Number: 2016/S 145-262716
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
44-330  Jastrzębie-Zdrój
PL
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.
Kod NUTS PL227
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Budryk”.

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42990000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
46/ZZ/16
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 145-262716 z dnia 29.07.2016
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 167-301541 z dnia 31.08.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: - Nazwa: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „BUDRYK”.
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
18.04.2017
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
FAMUR PEMUG Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 105
40-750  Katowice
PL
Tel.: +48 327055371
E-mail: przetargi@pemug.pl
Faks: +48 327055371
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
16.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.