Szukaj

Polska-Konin: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Polska-Konin: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KONIN
   188074-2017
   Maj 18, 2017
   Cze 20, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
Konin
Polska

Towary, prace i usługi

Olej napędowy   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii  

Streszczenie

      

Notice type: 01505 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188074
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Dostawy
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna
Zakładowa 4
Punkt kontaktowy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Osoba do kontaktów: Bronisław Bryl, Krystyna Molenda
62-510  Konin
PL
Tel.: +48 632422011
E-mail: do@pkskonin.pl
Faks: +48 632424082
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pkskonin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL414
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywne dostawy do Zamawiającego oleju napędowego do silników wysokoprężnych odpowiadającego przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 § 1 ust. 3 wraz z zał. Nr 3 do rozporządzenia) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. 2010.55.332 ze zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09000000 , 09134100
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowe zużycie oleju napędowego kształtuje się na poziomie 1 000 000 litrów w okresie od podpisania umowy do 30.6.2018 r.

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PKS-15/116/01/2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.06.2017 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.06.2017 - 09:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
16.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.