Szukaj

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   KRAKÓW
   188062-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Kraków
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

Streszczenie

      

Notice type: 01406 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188062
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
Osoba do kontaktów: Ewa Musiał
30-106  Kraków
PL
Tel.: +48 124242484
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Faks: +48 124242391
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpwik.krakow.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Sektor wodny
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS PL213
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot przetargu obejmuje budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkową przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Komandosów oraz przepięciami przyłączy. Na odcinkach S11 – S13, S11 – S11.1, S6.7 – S6.9 i na odcinku S1 – S2 trasa przebudowywanego kanału pokrywa się z trasą istniejącego, przeznaczonego do likwidacji (wyrwania).

Odbiornikiem ścieków sanitarnych i wód deszczowych jest istniejący kanał ogólnospławny 70/105 cm w rejonie ul. Barskiej i Konopnickiej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
200/SK-6/2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 160-290492 z dnia 20.08.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 1 - Nazwa: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego w Krakowie
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
11.05.2017
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inkop Sp. z o.o.
ul. Komuny Paryskiej 5
30-389  Kraków
PL
Tel.: +48 122621441
E-mail: przetargi@inkop.pl
Faks: +48 122624132
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe

Zamówienie zostało udzielone w trybie określonym w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych jednemu z 10 wykonawców, z którymi zamawiający zawarł 5.8.2016 r. umowę ramową w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego ogłoszonego pod nr 2016/S 072-126588 w dniu 13.4.2016 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy ramowej opublikowano pod nr 2016/S 160-290492 w dniu 20.8.2016 r. Niniejsze zamówienie jest zgodne z treścią pkt VI.2) tego ogłoszenia i stanowi jego realizację.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
16.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.