Szukaj

Polska-Chrzanów: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Polska-Chrzanów: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   CHRZANÓW
   188060-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Chrzanów
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

Streszczenie

      

Notice type: 01406 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188060
Referenced Document Number: 2017/S 022-038695
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 8
Osoba do kontaktów: Wojciech Glaser, Szymon Wyrwik, Monika Koselska, Robert Galos
32-500  Chrzanów
PL
Tel.: +48 326233232
E-mail: jwg@rpwik.home.pl
Faks: +48 326233242
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rpwik.home.pl
Adres profilu nabywcy: www.rpwik.home.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Sektor wodny
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, woj. małopolskie, Chrzanów.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudową instalacji biogazowej.

Zakres robót obejmuje:

— Dostawę, montaż, podłączenie do istniejącej sieci cieplnej, elektrycznej, gazowej i monitoringu dwóch zespołów kogeneracyjnych z prądnicą asynchroniczną o mocy cieplnej 180 kW każdy, oraz rozruch zainstalowanych urządzeń wraz z pomiarami.

Prace na czynnym obiekcie.

— Dostawę, montaż zbiornika biogazu o poj. 1000 m3 wraz z niezbędnymi urządzeniami, rozruch i włączenie do sieci biogazowej oraz monitoringu z uwzględnieniem czynnego obiektu.

— roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją i wymaganiami specyfikacji technicznych. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:

a) osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach technicznych i STWiOR,

b) minimum 48 miesięczny okres rękojmi jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówieniai przekazania dokumentów do uzyskania decyzji na użytkowanie.

5.3. Czas gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane maszyny, urządzenia i wyposażenie wynosi 60 miesięcy i musi być tożsamy z czasem gwarancji jakości na roboty montażowe. Okres reakcji na zaistnienie awarii lub usterki, dotyczące maszyn i urządzeń dla dostawców nie posiadających serwisu w Polsce musi być zgodny z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Okres trwania gwarancji będzie liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania dokumentów do uzyskania decyzji na użytkowanie.

5.4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osobę wykonującą czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. ) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.

Dotyczy to osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.

Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej w.wym. funkcję. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że czynności objęte wezwaniem wykonuje osoba zatrudniona na umowę o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytułu niewniesienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazaną w punkcie j.wyżej funkcję, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 17 do SIWZ (Projekt umowy ).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252127 , 45231300
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PP 226-3/17
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 022-038695 z dnia 01.02.2017
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 1 - Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
06.04.2017
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
„Miko-Tech” Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 11B
43-170  Łaziska Górne
PL
Tel.: +48 323589010
E-mail: info@miko-tech.pl
Faks: +48 323589011
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe

Okres realizacji zamówienia: do 31.3.2018 r.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. rozruchu całej instalacji.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
16.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.