Szukaj

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   BYDGOSZCZ
   188059-2017
   Maj 18, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Bydgoszcz
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Wyrównywanie terenu   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg   Przygotowanie terenu pod budowę   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych  

Streszczenie

      

Notice type: 01406 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188059
Referenced Document Number: 2017/S 045-083621
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315  Bydgoszcz
PL
Tel.: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045470
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” dla zadania 36 Towarowa 20.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” dla zadania 36 Towarowa 20 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres zamówienia obejmuje:

budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2x33,7/90 o długości ok. 27mb wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku handlowo-usługowego

Trasa zaprojektowanego przyłącza od miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN300 do pomieszczenia węzła.

Włączenie projektowanego przyłącza metodą tzw. „wcinki na gorąco”.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45236000
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
2017/S 045-083621
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 045-083621 z dnia 04.03.2017
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: - Nazwa:
V.1.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia
24.04.2017
V.1.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ZIPH WAMONT Waldemar Lutomski
ul. Średnia 29
86-050  Solec Kujawski
PL
Tel.: +48 523239901
E-mail: wamont@wamont.pl
Faks: +48 523239901
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
VI.2) Informacje dodatkowe
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.