Szukaj

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BYDGOSZCZ
   188057-2017
   Lip 18, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Bydgoszcz
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg   Przygotowanie terenu pod budowę   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych   Roboty budowlane   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   Wyrównywanie terenu   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

Streszczenie

      

Notice type: 01405 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188057
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 014EC - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 135-278114
Referenced Document Number: 2017/S 095-188057
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315  Bydgoszcz
PL
Tel.: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045470
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” zadanie 76 ul. Kościuszki 11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Bydgoszcz.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” zadanie 76 ul. Kościuszki 11 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną z rur preizolowanych projektowana średnica przyłącza 2xDN40,3/110 L~8,0mb,

Prace prowadzone będą na działkach nr 48/1, 114 obr. 126 w Bydgoszczy.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń.

W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba, że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).

Jest to zamówienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane,

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych,

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45236000-0 – Wyrównanie terenu.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

2.1. Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ

2.2. Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar ma charakter pomocniczy.

2.3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.

3.2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza w całości Wykonawca.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego.

Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

4. Informacje i wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane.

Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

4.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób wykluczający przerwy w dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić

z Zamawiającym

4.3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.

4.4. W przypadku wystąpienia robót archeologicznych, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest:

5.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.

5.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

5.3. Wykonać roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).

Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu.

5.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

5.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek.

5.7. Wykonać badania metodą nieniszczącą 100 % spoin) minimum ultradźwiękową, chyba, że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).

Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych połączeń.

5.8. Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka.

5.9. Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie.

5.10. Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego.

5.11. Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.

5.12. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej nawierzchni dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach.

Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu.

5.13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.

5.14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej.

5.15. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.

5.16. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac.

Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.

5.17. Prowadzić dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

5.18. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po ich zakończeniu).

5.19 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.

5.20 Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego).

6. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.

7. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.

Harmonogram ma uwzględniać terminy wyłączenia sieci ciepłowniczej z eksploatacji na poszczególnych odcinkach prac wraz ze zrzutem wody uzgodnione uprzednio z Zamawiającym z uwzględnieniem terminów określonych w Rozdziale VI.

8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.

10.

10.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:

— wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywaniu kanałów ciepłowniczych,

— układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.

10.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

— żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

— żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

— oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

— zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

10.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 27.06.2017 Zakończenie 16.10.2017
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
VI.3) Informacji dodatkowych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Tel. (52) 30 45 200, (52) 30 45 330

www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

NIP 554-030-90-86, Regon: 090523340, wysokość kapitału zakładowego: 45 900 000 zł, nr KRS 0000033107, tel. 52 30 45 200, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, e-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl, strona internetowa: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą PZP”. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy PZP.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

III/1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” zadanie 76 ul. Kościuszki 11 realizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres zamówienia obejmuje:

budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z kanalizacją teletechniczną z rur preizolowanych projektowana średnica przyłącza 2xDN40,3/110 L~8,0mb,

Prace prowadzone będą na działkach nr 48/1, 114 obr. 126 w Bydgoszczy.

Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń.

W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba, że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).

Jest to zamówienie na roboty budowlane, o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane,

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych,

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45236000-0 – Wyrównanie terenu.

III/2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

2.1. Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW, stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ

2.2. Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar ma charakter pomocniczy.

2.3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

III/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.

3.2. Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza w całości Wykonawca.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego.

Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

III/4. Informacje i wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane.

Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

4.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób wykluczający przerwy w dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić

z Zamawiającym

4.3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.

4.4. W przypadku wystąpienia robót archeologicznych, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

III/5. Wykonawca zobowiązany jest:

5.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.

5.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

5.3. Wykonać roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).

Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu.

5.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

5.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek.

5.7. Wykonać badania metodą nieniszczącą 100 % spoin) minimum ultradźwiękową, chyba, że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).

Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych połączeń.

5.8. Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka.

5.9. Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie.

5.10. Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego.

5.11. Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.

5.12. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej nawierzchni dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach.

Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu.

5.13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.

5.14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej.

5.15. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.

5.16. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac.

Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.

5.17. Prowadzić dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

5.18. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po ich zakończeniu).

5.19 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.

5.20 Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego na piśmie lub e-mailem o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego).

III/6. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.

III/7. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.

Harmonogram ma uwzględniać terminy wyłączenia sieci ciepłowniczej z eksploatacji na poszczególnych odcinkach prac wraz ze zrzutem wody uzgodnione uprzednio z Zamawiającym z uwzględnieniem terminów określonych w Rozdziale VI.

III/8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

III/9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.

III/10. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:

— wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywaniu kanałów ciepłowniczych,

— układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

— żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

— żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

— oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

— zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III/11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy PZP.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w SIWZ sposób wykonania zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie całości przedmiotu zamówienia: do 16.10.2017 r.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

2. Miejsce wykonania zamówienia: rejon ulicy Kościuszki w Bydgoszczy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu:

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

1.1 art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP, przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

1.2.art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP,

— Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

1.3 art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PZP

— Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należność

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / KRYTERIA KWALIFIKACJI.

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

2.1.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: nie dotyczy

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.2.Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych bez ograniczeń oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

— spawacze Wykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 2.1 do 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 1.1. do 1.2.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach określonych w pkt 5 (art. 22a ust.1 Ustawy PZP) Wykonawca musi wykazać, iż podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w pkt. 1.1. do 1.2.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, (tj. podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.

11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwane dalej JEDZ sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 (JEDZ), składa osobno każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy PZP). W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokument zawierający pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu, w szczególności wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Innymi słowy z treści dokumentu musi jasno wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą z oznaczeniem danych z pkt 3).

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej: nie dotyczy

1.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1 Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego ww. dokumentów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane), Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów.

1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

Zgodnie z art. 22 a ust. 4 Ustawy PZP: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

D. 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 1.1. ÷ 1.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Z Ustawy PZP oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 Ustawy PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy PZP.

1.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;

1.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.6 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

1) odnośnie pkt 1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP.

2) odnośnie pkt 1.2 do 1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.1. Dokumenty, o których mowa w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.2. stosuje się.

2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP (tj. z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.1. – pkt 1.6. lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, złożył w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1.1 – 1.6. lub odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2 powyżej.

E. Postanowienia wspólne w zakresie oświadczeń i dokumentów wskazanych w podrozdziałach A, B, C, D niniejszego Rozdziału.

1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w podrozdziałach A, B, C, D niniejszego Rozdziału, powinny potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) Ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1, przy czym w tym postępowaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Ustawy PZP, aktualnych na dzień złożenia.

Dokumenty takie jak: oświadczenie JEDZ, Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy PZP), oświadczenia z pkt D 1.5. – 1.6., 2,3, 3 muszą być złożone w oryginale. Pozostałe Dokumenty wymienione w pkt B, C,D składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w pkt B – E niniejszej SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w pkt B – E niniejszej SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej.

Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na znak sprawy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, przekazywane drogą elektroniczną będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem oznaczonego terminu. Adres e – mail Zamawiającego został podany w Rozdziale I SIWZ.

4. Forma pisemna obowiązuje dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym JEDZ, innych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII pkt A, B, C, D SIWZ, a także uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na własnej stronie internetowej

9. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej dostępne będą pod adresem: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl.

10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Magdalena Urban, Agata Budzyńska zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2017 r. do godziny 10:00.

2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z Ustawą PZP, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.

Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu:

przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784 z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy.

Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek KPEC Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert.

Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359).

3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b ÷ e powyżej, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy:

— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

— Wykonawca którego ofertę wybrano:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w zakresie doręczania wezwania do zapłaty, tj. za pośrednictwem banku.

Ponadto dla ustalenia, czy zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji zostało zgłoszone w terminie, decydująca będzie data stempla pocztowego.

W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).

Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 687 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania.

5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).

6. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 2b) i 2e) powyżej.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie wykluczony z postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8 powyżej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić na warunkach określonych w art. 85 ust. 4 Ustawy PZP.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Oferta winna zawierać:

1.1. Wypełniony formularz „Oferta” przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

1.2. Wypełniony dokument JEDZ przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.

1.3. Zobowiązanie innego(-ych) podmiotu(-ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów o których mowa w art. 22a Ustawy PZP,

1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych (CEIDG, KRS).

2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z postanowieniami SIWZ wraz z załącznikami i przygotować ofertę zgodnie z jej wymogami. Oferta musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferta, wzorów oświadczeń) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje – dane określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

4. Ofertę należy złożyć na piśmie, w języku polskim, czytelnie (w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub ręcznie długopisem, bądź niezmywalnym atramentem), z podaniem daty jej sporządzenia. Zaleca się ponumerować kartki oferty.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację. Każda zapisana przez Wykonawcę strona oferty musi być co najmniej parafowana.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

5. Jeżeli osoba(y) podpisująca(y) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

6. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pożądanym jest załączenie również stosownej umowy).

Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy / Wykonawcy.

Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz oznaczona następująco:

„Oferta na Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. »Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji« zadanie 76 ul. Kościuszki 11 znak sprawy: ………………. – nie otwierać przed 26.06.2017 r. do godz. 10:15”.

Uwaga:

Brak oznaczenia na kopercie/opakowaniu w sposób umożliwiający identyfikację postępowania (znak sprawy lub tytuł przedmiotu zamówienia) może spowodować pominięcie tak nieprawidłowo złożonej oferty w dalszym toku postępowania.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.

Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt 9. Na kopercie/opakowaniu należy dodatkowo umieścić odpowiednie zastrzeżenie „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy.

10. Informacje wymagane od Wykonawców niniejszą SIWZ, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, spełniające przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503), należy przedłożyć w sposób pozwalający na ich oddzielenie i uniemożliwienie publicznego ujawnienia. W takim przypadku Wykonawca oznacza je klauzulą: Dokument(y) stanowi(ą) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może/mogą być udostępniane.

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie.

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych przy otwarciu ofert. Brak zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez Wykonawcę informacje są jawne i mogą być udostępniane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w SIWZ należy składać bezpośrednio w Kancelarii Zamawiającego (budynek A, parter) przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy lub przesłać na adres KPEC Sp. z o.o. ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz.

1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa w dniu 26.06.2017 r. o godzinie 10:00.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy na parterze.

2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności.

2.3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

— nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

— ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ.

1. Podana w ofercie cena, będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i prawidłowo ukończonego. Zaoferowane wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2. Cenę oferty należy wyliczyć w polskich złotych (PLN), cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste i wliczyć do ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. W formularzu Oferta sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ należy podać cenę ofertową w PLN, w kolejności netto, stawka i należny podatek VAT i brutto, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie.

Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza w szczególności to, że zawarte są w nim koszty wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania, tj. między innymi:

* przygotowania terenu pod budowę,

* zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

* opłata mediów na budowie a niezbędnych do realizacji zadania,

* obsługa geodezyjna inwestycji,

* ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,

* ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,

* inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace i materiały nie uwzględnione w PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury. Faktura powinna być jednostronnie zadrukowana (druga strona czysta bez nadruków), i musi zawierać nazwę zadania.

Zaleca się aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych kartkach.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

Uwaga:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

6. Termin płatności do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem postanowień pkt 4 i 5 powyżej.

XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie odrzuconych, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1 Cena 100

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty maja taką sama cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.

6. Wykonawca, składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonej ofercie.

7. Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

8. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty

— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Części XVI pkt 8 lit. c) SIWZ, jego oferta zostanie odrzucona.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) unieważnieniu postępowania

— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy PZP, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, na stronie internetowej.

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy.

6. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem.

Umowa jw. może zostać zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany:

7.1.Opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu na minimum 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

7.2.Przedłożyć kserokopie wymaganych prawem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

7.3.Przedłożyć kserokopie zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis kierownika budowy na listę członków w/w izby oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacenie składek z tytułu członkowstwa w w/w izbie.

8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia potwierdzenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu go jako „podatnika VAT czynnego”, (a jeśli dotyczy NIP Unii Europejskiej potwierdzony odpowiednio).

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 6 niniejszej SIWZ, oraz umowę konsorcjum lub odpowiednio umowę spółki cywilnej.

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

11. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne nie stawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

12. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy PZP.

13. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w wybranej ofercie i wyrażonej w PLN.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione w:

a) pieniądzu,

przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, Bank PEKAO SA 08 1240 3493 1111 0010 3123 5784

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359)

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych wymogów Gwaranta w zakresie doręczania wezwania, tj. za pośrednictwem banku.

Ponadto dla ustalenia, czy zgłoszenie żądania zapłaty z gwarancji zostało zgłoszone w terminie decydująca będzie data stempla pocztowego.

W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty (w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty).

Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie:

1) odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania,

2) oświadczenia Zamawiającego, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w pkt 1c) i 1 d) powyżej, winno zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał umowy lub wykonał ją nienależycie.

Zabezpieczenie to winno zawierać termin obowiązywania, zgodny z warunkami określonymi

w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (Rozdział XIX SIWZ).

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również do poręczeń określonych w ust. 1b) i 1e) powyżej.

4. Stosownie do treści art. 150 ust. 7 Ustawy PZP, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,

a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wypłata, o której mowa w pkt 4 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężne, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli na nie jednego, ani kilku spośród nich).

7. Zabezpieczenie powinno być wniesione przed zawarciem umowy, nie później niż w dniu jej zawarcia.

8. Pozostałe warunki w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zgodnie z Rozdziałem XIX SIWZ.

XIX.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy PZP.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy PZP.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA.

1. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku:

1) Zamawiający żąda wskazania w pkt 10 formularza „Oferta” oraz Części D JEDZ przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Postanowienia tego pkt mają zastosowanie również do dalszych podwykonawców.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Zawarcie umowy z podwykonawcą oraz jej treść muszą być zgodne z warunkami szczegółowo opisanymi w Rozdziale XIX niniejszej SIWZ pt. „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” w Rozdziale 8 pkt 3 – 7 niniejszej SIWZ (w szczególności dotyczącymi obowiązku przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą czy terminu zapłaty należności podwykonawcy).

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

5. Niezależnie od postanowień pkt 3 i 4 niniejszej SIWZ o zamiarze wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o których mowa w Części XVI pkt 5 SIWZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

w przypadku, gdy nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.