Szukaj

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BYDGOSZCZ
   Maj 18, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg   Przygotowanie terenu pod budowę   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych   Roboty budowlane   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   Wyrównywanie terenu   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

Oryginalny tekst

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Punkt kontaktowy: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315  Bydgoszcz
PL
Tel.: +48 523045369/387
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045470
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.