Szukaj

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   188032-2017
   Maj 18, 2017
   Cze 6, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Ośrodek Rozwoju Edukacji
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

Streszczenie

      

Notice type: 01312 - Design contest
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188032
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Other

Oryginalny tekst

      
Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 pokój 103 Warszawa 00-478 Iwona Kościelniak-Gawinek +48 223453702 zzp@ore.edu.pl +48 223453709 www.ore.edu.pl edukacja Wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki. Przedmiotem konkursu jest wykonanie na rzecz Organizatora Konkursu szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki, które będą wykorzystywane podczas pilotażu modelu szkoły ćwiczeń wg koncepcji opracowanej przez ekspertów projektu. Koncepcja (opisy) muszą uwzględniać: a) wymagania szczegółowe określone załącznikiem nr 12; b) metody aktywne zorientowane na rozwijanie myślenia komputacyjnego, c) najnowsze trendy w edukacji zawierające nowatorskie rozwiązania dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie dydaktycznym, d) dostosowanie form, metod i środków do wieku uczniów podlegających obowiązkowej edukacji szkolnej w zakresie kształcenia ogólnego, e) prezentację programów komputerowych i aplikacji mobilnych, z których co najmniej 60 % jest dostępna bezpłatnie do pobrania w Internecie. 1) O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a) nie podlegają wykluczeniu; b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Regulaminie konkursu. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej – określone przez Organizatora konkursu w ogłoszeniu o zamówieniu i Regulaminie konkursu. 3) Uczestnicy konkursu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 4) Uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Przepisy dotyczące Uczestników konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Jeżeli oferta Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Organizator konkursu będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Uczestników konkursu. 7) Organizator konkursu nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 6 ppkt 2a niniejszego Regulaminu. 8) Uczestnik konkursu spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w ppkt 2b, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą płynną realizację zadania – wymagane minimum: 75 000 PLN brutto. 9) Uczestnik konkursu spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ppkt 2c, jeżeli wykaże się: a) należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu tekstowo – graficznych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i/lub uczniów (rozumianych jako pomoce metodyczne i dydaktyczne, w tym poradniki, scenariusze zajęć, karty pracy i wizualizacje zagadnień) o wartości co najmniej 48 000 PLN brutto. Wzór wykazu wykonanej/nych usługi/usług stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, b) dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami (kadrą) posiadającymi doświadczenie, odpowiednią wiedzę i umiejętności, tj. co najmniej: 1) kierownikiem projektu (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie czynności związanych z kierowaniem minimum 2 projektami dotyczącymi przygotowania materiałów edukacyjnych o wartości łącznej nie niższej niż 48 000 PLN brutto) – (należy podać nazwy projektów, obszary tematyczne, termin realizacji, wartość projektów, zakres działań w ramach projektów), 2) minimum 5 ekspertami merytorycznymi, w tym: a. jednym z dorobkiem naukowym w zakresie nauczania informatyki (potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest posiadanie przez eksperta tytułu minimum doktora w zakresie metodyki nauczania informatyki) oraz z doświadczeniem w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych (autorstwo minimum 3 artykułów bądź scenariuszy zajęć w okresie ostatnich 10 lat od daty wszczęcia postępowania – należy podać: tytuł artykułu bądź opracowania, jego zakres merytoryczny, adresatów, datę publikacji, hiperłącza – jeśli zasoby są dostępne online), b. jednym, który posiada minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia metodycznego dla nauczycieli informatyki z systemu oświaty oraz posiada doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych (tj. publikacji lub artykułów lub opracowań) – ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie nauczania informatyki (autorstwo minimum 3 artykułów bądź scenariuszy zajęć w okresie ostatnich 10 lat od daty wszczęcia postępowania – należy podać: tytuł artykułu bądź opracowania, jego zakres merytoryczny, adresatów, datę publikacji, hiperłącza – jeśli zasoby są dostępne online), c. jednym nauczycielem wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami w wieku 6–10 lat (który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przeprowadził co najmniej 450 godzin zajęć dydaktycznych w przedszkolu lub szkole ) oraz posiada doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych – ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie nauczania informatyki (należy podać: tytuł artykułu bądź opracowania, jego zakres merytoryczny, adresatów, datę publikacji, hiperłącza – jeśli zasoby są dostępne online), d. jednym nauczycielem informatyki z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami w wieku 11–15 lat (który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przeprowadził co najmniej 450 godzin zajęć dydaktycznych w szkole 2) oraz posiada doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych – ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie nauczania informatyki (należy podać: tytuł artykułu bądź opracowania, jego zakres merytoryczny, adresatów, datę publikacji, hiperłącza – jeśli zasoby są dostępne online), e. jednym nauczycielem informatyki z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami w wieku 16–19 lat (który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przeprowadził co najmniej 450 godzin zajęć dydaktycznych w szkole 2) oraz posiada doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych – ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie nauczania informatyki (należy podać: tytuł artykułu bądź opracowania, jego zakres merytoryczny, adresatów, datę publikacji, hiperłącza – jeśli zasoby są dostępne online), 3) minimum 1 grafikiem – projektantem (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie czynności dot. opracowania graficznego materiałów edukacyjnych np. publikacji, artykułów itp. minimum 1 rok, wykształcenie średnie lub wyższe), 4) minimum 1 specjalistą ds. multimediów z doświadczeniem w obróbce dźwięku, animacji i filmów (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie obróbki dźwięku, animacji i filmów: minimum 2 lata, wykształcenie średnie lub wyższe) 5) minimum 1 programistą z doświadczeniem w programowaniu w języku HTML/CSS, Java Script, PHP, Flash lub innych umożliwiających tworzenie interaktywnych zasobów multimedialnych (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie czynności: minimum 2 lata, wykształcenie wyższe informatyczne), 6) minimum 1 redaktorem merytorycznym z doświadczeniem w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji tekstów w zakresie informatyki (doświadczenie zawodowe na wymienionym lub zbliżonym stanowisku: minimum 2 lata, wykształcenie wyższe w zakresie informatyki). 7) minimum 1 redaktorem językowy z doświadczeniem w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji tekstów (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie czynności dotyczących redakcji tekstów na potrzeby publikacji edukacyjnych: minimum 1 rok, wykształcenie wyższe), 8) minimum 1 korektorem tekstu (doświadczenie zawodowe na wymienionym stanowisku lub w zakresie czynności, minimum 2 lata, wykształcenie wyższe lub średnie). Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jedna osoba pełni więcej niż jedną funkcję wyszczególnioną powyżej, za wyjątkiem łączenia funkcji o których mowa w punktach 3, 4, 5. 10) Uczestnik konkursu, którego koncepcja zostanie nagrodzona jest zobowiązany do zatrudnienia minimum 1 osoby bezrobotnej, o której mowa w Rozdziale 1, pkt.4, ppkt. 20-25. 11) Uczestnik konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 12) Uczestnik konkursu, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Organizatorowi konkursu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 13) Organizator konkursu ocenia, czy udostępniane Uczestnika konkursu przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. 14) Uczestnik konkursu, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 15) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 1, pkt. 6, ppkt. 2b-2c, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w konkursie lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Organizator konkursu żąda, aby Uczestnik konkursu w terminie określonym przez Organizatora konkursu: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 1, pkt.6, ppkt. 2b-2c niniejszego Regulaminu. 16) W celu oceny, czy Uczestnik konkursu polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Organizator konkursu może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Uczestnikowi konkursu zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 17) Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 1, pkt.7, ppkt. 6a-6g niniejszego Regulaminu. 18) Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 1, pkt. 7, ppkt. 6a-6g niniejszego Regulaminu, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Uczestnik konkursu polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp 19) Jeżeli Uczestnik konkursu nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Organizator konkursu wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 20) Uczestnik konkursu musi posiadać autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej w toku postępowania konkursowego. 7. Informacja o oświadczeniach/dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań. 1) Wniosek uczestnika konkursu o dopuszczenie do udziału w konkursie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 6 ppkt 2b Regulaminu konkursu, Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Uczestnika konkursu, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Uczestnik konkursu nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Organizatora konkursu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Organizatora konkursu warunku udziału w postępowaniu. 4) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 6 ppkt 2c Regulaminu konkursu, Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Uczestnik konkursu nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Uczestnika konkursu, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 5) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 6) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu Organizator konkursu żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie o, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik konkursu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie lub innego dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik konkursu zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia Uczestnika konkursu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Uczestnika konkursu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne; g) oświadczenia Uczestnika konkursu o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uczestnik konkursu może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. h) Identyfikator uczestnika konkursu wypełniony, podpisany i zabezpieczony zgodnie z zapisami Rozdziału 2 pkt 3 ppkt 6 regulaminu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 7) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Uczestnik konkursu, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji dotyczących wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie w terminie, przekazuje Organizatorowi konkursu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Uczestnik konkursu może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu; 8) Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 1, pkt 7, ppkt. 5 niniejszego Regulaminu: 1) ppkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) ppkt b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 8.1. i ppkt. 8.2b Regulaminu konkursu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 8.2a Regulaminu konkursu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 10) Jeżeli w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 8 Regulaminu konkursu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Uczestnika konkursu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Uczestnika konkursu lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 1 pkt 7 ppkt 8 Regulaminu konkursu stosuje się. 11) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Organizator konkursu może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12) Uczestnik konkursu mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 5a Regulaminu konkursu, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 7.1 Regulaminu konkursu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 1 pkt 7 ppkt 8 Regulaminu konkursu stosuje się. 13) Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Uczestnik konkursu, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Uczestnika konkursu. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Uczestnika konkursu, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 14) Uczestnik konkursu nie podlega wykluczeniu, jeżeli Organizator konkursu, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Uczestnika konkursu, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 15) Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 6a-g Regulaminu konkursu. 16) Organizator konkursu żąda od Uczestnika konkursu przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 6a-6g Regulaminu konkursu, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Uczestnik konkursu polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 17) Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których Organizator konkursu wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w Rozdziale 1 pkt 7 ppkt 3, Organizator konkursu może odstąpić od żądania tych dokumentów od Uczestnika konkursu. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Uczestnik konkursu polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 1) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnik konkursu dołącza aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez Organizatora konkursu w ogłoszeniu o konkursie lub w Regulaminie konkursu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Uczestnik konkursu nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu. Uwaga 2) Na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD. Dodatkowo Urząd Zamówień Publicznych udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia” na stronie internetowej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Jednolity dokument musi być złożonej w formie oryginału i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania. 3) Uczestnik konkursu, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Uczestnik konkursu może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) Uczestnik konkursu nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Organizator konkursu posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Uczestnika konkursu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7) Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2f ustawy zamawiający przed zaproszeniem do składania prac konkursowych, wzywa uczestników konkursu, którzy spełniają warunki udziału w konkursie i brak jest wobec nich podstaw do wykluczenia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 8) Organizator konkursu żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone podwykonawcom, Organizator konkursu uzna, że Uczestnik konkursu samodzielnie zrealizuje całość zamówienia. 9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Uczestnik konkursu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Uczestnik konkursu jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny pod Uczestnik konkursu lub Uczestnik konkursu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawcy, na którego zasoby Uczestnik konkursu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Uczestnika konkursu dokumenty będą budzić wątpliwości Organizatora konkursu, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11) W przypadku wskazania przez Uczestnika konkursu dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 1, pkt. 7, ppkt. 6 Regulaminu (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu) i w Rozdziale 1, pkt. 7, ppkt. 8 Regulaminu (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Organizator konkursu od Uczestnika konkursu, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Organizator konkursu pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 12) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 1, pkt. 7, ppkt. 6 Regulaminu (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu) i Rozdziale 1, pkt. 7, ppkt. 8 Regulaminu (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika konkursu z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., które znajdują się w posiadaniu Organizatora konkursu, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Organizatora konkursu zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Organizator konkursu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 13) W przypadku, o którym mowa w Rozdziale 1, pkt 8 ppkt 11 niniejszego Regulaminu Organizator konkursu może żądać od Uczestnika konkursu przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Organizatora konkursu dokumentów. 14) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. dotyczące Uczestnika konkursu i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Uczestnik konkursu na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 15) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 1, pkt 8 ppkt 14 niniejszego Regulaminu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik konkursu, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Uczestnik konkursu, Uczestnika konkursu wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 18) Organizator konkursu może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 19) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 20) Jeżeli Uczestnik konkursu nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Organizatora konkursu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Organizatora konkursu wątpliwości, Organizator konkursu wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Uczestnika konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 21) Jeżeli Uczestnik konkursu nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Organizator konkursu wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Uczestnika konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 22) Organizator konkursu wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 23) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Organizatora konkursu, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 24) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Organizator konkursu może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 25) W przypadku składania prac konkursowych przez uczestników konkursu wspólnie (tj. przez dwóch lub więcej uczestników wspólnie), winni oni przedłożyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wskazane we właściwym rejestrze (lub ewidencji), do którego wpisany jest uczestnik konkursu a także przez ustanowionego nim pełnomocnika 26) Organizator konkursu wymaga, aby uczestnicy wspólnie występujący w konkursie, których praca konkursowa zostanie wybrana przez Sąd konkursowy zawarli, najpóźniej w dacie przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, umowę regulującą współpracę tych uczestników konkursu i przedłożyli tę umowę Organizatorowi konkursu. 27) Wniosek oraz wszystkie inne załączniki muszą spełniać następujące wymogi: a) dokumenty muszą być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub b) ręcznie, czytelnie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez: a) w przypadku osób fizycznych – uczestnika konkursu lub ustanowionego przez niego pełnomocnika (podpis czytelny), b) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania uczestnika konkursu (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji uczestnika konkursu określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej uczestnika konkursu. 28) W przypadku, gdy uczestnika konkursu reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone w oryginale lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa określająca jego zakres i podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 29) Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek. 30) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 31) W przypadku, gdy uczestnik konkursu jako załącznik do wniosku dołączy kopię wymaganego dokumentu lub oświadczenia, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana strona) przez osobę podpisującą wniosek. 32) Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia Organizator konkursu wymaga na załącznikach do niniejszego regulaminu, powinny być złożone na tych załącznikach. Uczestnik konkursu może sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu. 33) Złożenie przez uczestnika konkursu nieprawdziwych informacji, mających (lub mogących mieć) wpływ na wynik tego konkursu, spowoduje wykluczenie uczestnika z udziału w niniejszym konkursie na podstawie art. 120 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 12 Pzp. Kryterium A – ocena przedstawionych prac konkursowych pod kątem zawartych treści. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10. Kryterium B – ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem sposobu prezentacji treści. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5. Kryterium C – ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem różnorodności zaproponowanych multimediów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5. Kryterium D – ocena prac konkursowych pod względem harmonogramu wykonania koncepcji. Maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium otrzyma koncepcja zakładająca najkrótszy czas wdrożenia w oparciu o przedłożony harmonogram, jednak nie krótszy niż 40 dni kalendarzowych. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty najwyżej punktowanej. Oferta wykonania koncepcji z harmonogramem na 60 lub więcej dni kalendarzowych otrzyma najniższą liczbę punktów (0 punktów). Kryterium E – ocena prac konkursowych pod względem ceny. Maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie 10 zestawów materiałów zgodnie z załącznikiem nr 12. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty najwyżej punktowanej. Oferta z najwyższą ceną brutto otrzyma najniższą liczbę punktów. 81/ORE/KONKURS/UE/2017 06 06 2017 12:00 23 06 2017 ) Konkurs stanowi przyrzeczenie przyznania przez Organizatora konkursu nagrody, jaką jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków wykonania materiałów dydaktycznych w postaci 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki w oparciu o założenia przedstawione w pracy konkursowej oraz przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy, stanowiącej przedmiot konkursu, wybranej przez Sąd konkursowy, jak również do wykonanych na jej podstawie zestawów materiałów. 1 Agmieszka Pietryka 2 Aleksandra Joniec-Kur 3 Justyna Maziarska-Lesisz 4 Piotr Zwoliński 5 Iwona Kościelniak-Gawinek Konkurs jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”. 1) Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 181 780 PLN brutto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych brutto). Ostateczny koszt wykonania prac zostanie ustalony w toku negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki pomiędzy Zamawiającym i Uczestnikiem konkursu, którego praca zostanie wybrana, przy uwzględnieniu środków finansowych Zamawiającego przewidzianych w roku budżetowym na realizację zadania. 2) Zakończenie prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (wykonanie zestawów materiałów) musi nastąpić najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3) Organizator konkursu zastrzega, że niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Organizator zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587701 http://www.uzp.gov.pl +48 224587700 Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587701 http://www.uzp.gov.pl +48 224587700 15 05 2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.