Szukaj

Polska-Lublin:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   LUBLIN
   186788-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
Lublin
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi publikacji  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-186788
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Competitive procedure with negotiation
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189746
Referenced Document Number: 2017/S 095-186788
Contract Nature: Services
Procedure Type: Competitive procedure with negotiation
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
ul. Łęczyńska 1
Lublin
20-309
PL
Punkt kontaktowy: Dorota Dołhan
E-mail: lublin@amw.com.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.amw.com.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zamieszczanie ogłoszeń ustawowych w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz lokalnej dla Oddzoału AMW w Lublinie.
Numer referencyjny: OL-ZP.7720.133.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79970000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji w wydaniach prasy codziennej ogólnokrajowej i/lub lokalnej kolorowych ogłoszeń dotyczących zamiaru zagospodarowania mienia oraz innych informacji związanych z bieżącą działalnością Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie, w tym m.in. informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości, informacji o przetargach na najem, dzierżawę, sprzedaż i zakup nieruchomości, informacji o przetargach na sprzedaż mienia ruchomego, oraz inne informacje wskazane przez Zamawiającego.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

79970000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
II.2.3) Opis

Przewidywana powierzchnia zamieszczanych ogłoszeń w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy:

część 1 – 10 900 cm2.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

79970000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: W Lublinie oraz na terenie województwa lubelskiego,
II.2.3) Opis

Przewidywana powierzchnia zamieszczanych ogłoszeń w okresie 24 m-cy od dnia podpisania umowy:

część 2 – 30 750 cm2.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-15

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.