Szukaj

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   RZESZÓW
   185702-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 23, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzeszów
Polska

Towary, prace i usługi

Przygotowanie terenu pod budowę   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych   Roboty budowlane   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów   Wyrównywanie terenu   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

Streszczenie

      

Notice type: 01405 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 094-185702
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 014EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190612
Referenced Document Number: 2017/S 094-185702
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
Punkt kontaktowy: jw.
Osoba do kontaktów: Barbara Blajer-Pisarek, Artur Berłowski, Piotr Jakubek
35-051  Rzeszów
PL
Tel.: +48 178545222
E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Faks: +48 178541707
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mpec.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej preizolowanej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków nr 1, 2, 3 w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie” realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4) przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: W rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie.
Kod NUTS PL325
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

III/1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej preizolowanej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków nr 1, 2, 3 w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie” realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4) przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci ciepłowniczej preizolowanej od pkt „A” do pkt „Z17” wraz z połączeniem z istniejącą siecią (wraz z montażem muf łączących kolana preizolowane z budowaną siecią w pkt „Z17”, pozwalających na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego o parametrach obliczeniowych: temperatura 135/700 C i maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.

III/2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

2.1. Projektem Budowlano-Wykonawczym (zwanym dalej „PBW”), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

W PBW podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urządzeń a ich dobór przez Wykonawcę musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.

2.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ.

2.3. Wymaganiami Technicznymi dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2.4. Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa stanowiącymi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.5. Wymaganiami dotyczącymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2.6. Wymaganiami dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin stanowiącymi Załącznik nr 6 do SIWZ.

2.7. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

III/3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga w szczególności:

3.1. Wykonania wskazanej w Rozdziale 1 sieci ciepłowniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym Rozdziale wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z obowiązkiem poniesienia przez Wykonawcę kosztów z tym związanych, w tym kosztów, o których mowa w pkt III/6.

3.2. Zabezpieczenia przez Wykonawcę całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza w całości Wykonawca.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia na teren budowy, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.

Czynność tą należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

3.3. W miejscach przejścia przebudowywaną siecią ciepłowniczą pod jezdniami ulic Bł. Karoliny i bocznej ul. Bł. Karoliny, Wykonawca zapewni stalowe rury osłonowe wskazane w Rozdziale II pkt 9.4 PBW.

III/4. Informacje i wymagania dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane. Zmiany te nie mogą powodować odstępstwa powyżej 0,3 m od trasy sieci przedstawionej w projekcie.

Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlano-Wykonawczego muszą być zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PBW). Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

2. W celu wykonania połączenia budowanej sieci ciepłowniczej w pkt „A” należy dokonać tymczasowego rozcięcia sieci ciepłowniczej.

Podczas dokonywania przepięć, rozcięć, zaślepień rurociągów przerwy w dostawie ciepła dla potrzeb podgrzewu c.w.u. nie mogą trwać dłużej niż 4 godzin i muszą być ściśle uzgodnione z Zamawiającym.

Za przekroczenie 4 godzinnej przerwy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych, określonych w Rozdziale XIX SIWZ w Podrozdziale 13 pkt 2 ostatni tiret.

3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.

4. W przypadku różnic w zakresie wymagań technicznych określonych w dokumentacji projektowej (zgodnie z pkt III/2. ppkt 2.1. do 2.2.), a wymaganiami Zamawiającego (zgodnie z pkt III/2. ppkt 2.3. do 2.6.), zastosowanie mają wymagania Zamawiającego.

III/5. Wykonawca zobowiązany jest:

5.1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale VI SIWZ.

5.2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.

5.3. Wykonać roboty geodezyjne (tyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5.4. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.

5.5. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z budowaną siecią (w tym również uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

5.6. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ.

5.7. Wykonać badania radiograficzne 100 % spoin.

Kontrola radiograficzna winna być przeprowadzana wg wymagań normy PN-EN 13480-5:2012 zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć w trakcie realizacji robót częściowy protokół oraz radiogramy wraz ze schematem badań radiograficznych dla wskazanego, wybranego przez Zamawiającego odcinka sieci ciepłowniczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli radiograficznej losowo wybranych połączeń.

5.8. Wszystkie połączenia spawane bez względu na średnicę rurociągu wykonane zostaną poprzez spawanie metodą TIG w osłonie argonu.

5.9. Po zakończeniu procesu hermetyzacji połączeń spawanych (instalacji muf) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu schemat sieci z naniesionymi mufami i ich numeracją (numeracja muf musi być taka sama jak połączeń spawanych)

Uwaga:Instalacja alarmowa, bez względu na producenta rur preizolowanych, powinna spełniać następujące warunki:

— być połączona w pętle,

— przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji 10 MΩ/1 000 metrów rury, przy napięciu pomiarowym 500 V, (obowiązkiem Wykonawcy jest podanie konkretnych wartości z pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji pętli pomiarowej oraz długość pętli instalacji alarmowej),

— przy odgałęzieniu w lewo instalację alarmową przyłącza włączać w lewy przewód rurociągu, przy odgałęzieniu w prawo w prawy przewód rurociągu.

5.10. Wykonać płukanie sieci do uzyskania w wodzie popłucznej wartości zawiesiny ogólnej nie większej niż 5,5 mg/l.

5.11. Wszelkie materiały powstałe z demontażu nawierzchni dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

5.12. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegających wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.

5.13. Wyciąć i wywieźć nasadzenia przewidziane do wycięcia.

Na nasadzenia, które Wykonawca uzna za konieczne do usunięcia, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt stosowne zezwolenia/decyzje wg obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wykonawca zwalania Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

5.14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej.

5.15. Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w spisanych z nimi umowach.

W przypadku konieczności prowadzenia prac na działkach nie objętych umowami, Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.

5.16. Ubezpieczyć teren budowy oraz roboty od wszystkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji. Przez ubezpieczenie od wszystkich ryzyk rozumie się ubezpieczenie obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody materialne w przedmiocie umowy o wykonanie robót budowlanych wywołane przez zdarzenie losowe (takie jak np. ogień, huragan, powódź), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych i montowanych urządzeń oraz zniszczenie lub uszkodzenie powodujące konieczność odtworzenia robót i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń. Rozumie się przez to również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

Szczegółowe wymagania opisano w Rozdziale XIX SIWZ.

5.17. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac.

Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.

5.18. Prowadzić dziennik odbioru poszczególnych etapów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

5.19. Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe i uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5.20. Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez zawiadomienie Zamawiającego faksem lub na piśmie o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego).

III/6. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.

Uwaga:

Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, którym będzie dysponował Zamawiający.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, które zgłosiły roszczenia w związku z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową zarówno co do roszczeń zgłoszonych w trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu

III/7. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed podpisaniem umowy.

Harmonogram ma uwzględniać terminy wyłączenia sieci ciepłowniczej z eksploatacji na odcinku prac w pkt. „A” wraz ze zrzutem wody uzgodniony uprzednio z Zamawiającym z uwzględnieniem terminów określonych w Rozdziale VI.

III/8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

III/9. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji.

Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SIWZ.

III/10. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy

(tj. praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza proste czynności budowlane realizowane własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:

— wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze,

— zasypywaniu wykopów, równanie terenu,

— układaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych,

— transporcie piasku i kruszyw (o ile są wymagane) na plac budów,

— spawaniu rurociągów ciepłowniczych,

— wykonaniu montażu złączy termokurczliwych wraz z badaniem ciągłości instalacji alarmowej przebudowanej sieci ciepłowniczej,

— odtworzeniu nawierzchni terenu robót wraz z terenem nie będącym terenem budowy,

a związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Pozostałe wymagania, w szczególności uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w Rozdziale XIX SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

III/11. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określone są w Rozdziale XIX SIWZ i Załącznikach do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000 , 45100000 , 45200000 , 45231000 , 45231110 , 45232140 , 45233000 , 45112710 , 45236000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość całkowita zamówienia w latach 2017-2023 wynosi: 29 480 062 PLN (netto), w tym wartość niniejszego

zamówienia wynosi: 821 706 PLN (netto).

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 01.08.2017 Zakończenie 30.10.2017
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
KZP-1/252/TT/6/17/UE
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.06.2017 - 15:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 300   PLN

Na podstawie wystawionej faktury, płatność gotówką w kasie w siedzibie Zamawiającego lub przelewem na konto podane na fakturze.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4) przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
VI.3) Informacji dodatkowych

1. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.10.2017 r., w tym:

a) roboty technologiczne – od daty zawarcia umowy do 30.9.2017 r.

b) roboty odtworzeniowe – pomiędzy 1.10.2017 r. a 30.10.2017 r.

Uwaga:

— Roboty technologiczne oraz odtworzeniowe na odcinku od krawędzi jezdni ul. Bł. Karoliny (rejon punktu Z-8) do pkt. Z-13 należy bezwzględnie wykonać do 31.8.2017.

— Wszelkie terminy rozcięć, przepięć nowobudowanych sieci ciepłowniczych oraz zaślepień należy uzgadniać wyprzedzająco z Działem Eksploatacji Zamawiającego.

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń.

2. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4) przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
12.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.