Szukaj

Polska-Łomża:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁOMŻA
   183433-2017
   Maj 19, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Łomża
Polska

Towary, prace i usługi

Produkty farmaceutyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 094-183433
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188982
Referenced Document Number: 2017/S 094-183433
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. Piłsudskiego 11
Łomża
18-404
PL
Punkt kontaktowy: Sylwia Wiszniewska
E-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.szpital-lomza.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkie.
Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/42/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33600000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Apteka Ogólnodostępna Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, al. Piłsudskiego 11, 18–404 Łomża.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określa wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udział w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.2. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Kwota wadium na poszczególne pakiety została określona w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – nr 31 8762 0009 0004 6819 2000 0030 6. Wadium wniesione w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie nr sprawy: ZT-SZP-226/01/2/2017 oraz oznaczenie pakietu. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 powyżej, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert). 8. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie w kancelarii Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny terminu składania ofert). 9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.10. Zamawiający zaleca, aby kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium została dołączona do oferty. 11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.13. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w części VII.13 SIWZ. 14. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia określone w części VII.9 SIWZ.15. Informacje dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zostały określone w części VII.1-7.SIWZ.16. Wykonawca związany jest ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.17. Wszystkie informacje szczegółowe zostały zawarte w SIWZ wraz z załącznikami.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-12

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.