Szukaj

Polska-Białystok:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BIAŁYSTOK
   181758-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Białystok
Polska

Towary, prace i usługi

Nadzór nad robotami budowlanymi  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 092-181758
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189747
Referenced Document Number: 2017/S 092-181758
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
PL
Punkt kontaktowy: Małgorzata Tomkiel
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Kod NUTS: PL34
Adresy internetowe:
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce”.
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL34
Główne miejsce świadczenia usług: Droga wojewódzka Nr 677 na odcinku Śniadowo – Łomża.
II.2.3) Opis

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”

Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu na zadaniu w formule Zaprojektuj i Wybuduj dotyczącym:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii »B« w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”

1) zaprojektuj i wybuduj,

2) nadzór inwestorski,

3) obsługa laboratoryjna.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na Zaprojektuj i Wybuduj lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,- PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru robót drogowych – 40 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

6. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-11

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.