Szukaj

Polska-Pęcław: Usługi udzielania kredytu

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   PĘCŁAW
   178916-2017
   Maj 19, 2017
   Lip 5, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Gmina Pęcław
Pęcław
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi udzielania kredytu  

Streszczenie

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-178916
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190338
Referenced Document Number: 2017/S 090-178916
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Pęcław
Pęcław 28
Osoba do kontaktów: Dorota Weber
67-221  Pęcław
PL
Tel.: +48 768317126
E-mail: gmina@peclaw.eu
Faks: +48 768317033
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.peclaw.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi
Kategoria usług: nr 6 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Pęcław.
Kod NUTS PL516
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuł emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wartość kredytu: 2 820 000 PLN.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 184 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN.

2. Wadium może być wnoszone:

2.1 przelewem – wpłacane na rachunek Urzędu Gminy Pęcław w Banku Spółdzielczym w Głogowie nr 57 8646 0008 0000 0025 9402 0004 z dopiskiem: „wadium na przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ”, tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się ww. rachunku.

2.2 w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1804) – składane w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy Pęcław pokój nr 1 za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty.

W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jako kolejnej strony tej oferty. Dokument ten, bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez konieczności naruszania integralności samej oferty.

3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

4.1 musi być wystawione na Gminę Pęcław – Urząd Gminy Pęcław ( Pęcław 28, 67-221 Białołęka),

4.2 musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art.46 ust.4a i 5 ustawy;

4.3 w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia- musi obejmować zobowiązanie gwaranta ( poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców

4.4 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania z ofertą.

5. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 1 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Referatu Księgowego Urzędu Gminy Pęcław wydaje (przesyła) wykonawcom za potwierdzeniem odbioru.

Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wymagane uprawnienia tj. banki ( instytucje kredytowe) działające zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z poź. zm.), którzy spełniają wymogi określone art. 22 ust. 1 ustawy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Inne szczególne warunki zamówienia zostały określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w pkt 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej specyfikacją.

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

— w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wymagane uprawnienia tj. banki ( instytucje kredytowe) działające zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z poź. zm.), którzy spełniają wymogi określone art. 22 ust. 1 ustawy;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

1.5. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2. Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

3. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RF.3051.14.2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 27.06.2017 - 10:30
Miejscowość: Pęcław
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
10.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.