Szukaj

Polska-Ryki:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   RYKI
   176399-2017
   Lip 11, 2017
   Lip 24, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Gmina Ryki
Ryki
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne   Roboty instalacyjne w budynkach   Kolektory słoneczne do produkcji ciepła   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-176399
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188985
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 098-193665
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 117-234756
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 118-236953
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 127-258875
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 130-265757
Referenced Document Number: 2017/S 090-176399
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29
Ryki
08-500
PL
Punkt kontaktowy: Zofia Sadura
E-mail: zofia.sadura@ryki.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
http://www.bip.ryki.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawę i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki.
Numer referencyjny: GK.GO.6232.12.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09331100
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Czysta Energia”.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

45300000 45330000 45331000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce świadczenia usług: Teren gminy Ryki.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 477 zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Ryki, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Czysta Energia”.

2. Zakres prac obejmuje między innymi:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 477 zestawów kolektorów płaskich do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym

— 289 instalacji 2-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300dm³.

— 188 instalacji 3-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 300dm³.

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

4) montaż reduktora ciśnienia,

5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny – bezpieczeństwa),

6) podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,

7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,

8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,

10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN,

11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

14) uruchomienie instalacji solarnej,

15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

17) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.

18) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.5.5 – powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 stosuje się odpowiednio.

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.5.3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.5 a), w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5a) stosuje się odpowiednio.

5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy zł).

7.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7.15. Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

b) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

c) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa w pkt 5.1.5 – o ile dotyczy,

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 4 i 5 SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-09

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.