Szukaj

Polska-Katowice:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   175204-2017
   Maj 30, 2017
   Cze 9, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Katowice
Polska

Towary, prace i usługi

Maszyny do cięcia węgla lub skał  

Streszczenie

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-175204
Referenced Document Number: 2016/S 094-169868
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189946
Referenced Document Number: 2017/S 089-175204
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 102-204429
Referenced Document Number: 2017/S 089-175204
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
PL
Punkt kontaktowy: Oddział KWK RUDA, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: m.zaremba@pgg.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
http://www.pgg.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Pokój.
Numer referencyjny: 451700025/01
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43122000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Pokój.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce świadczenia usług: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Pokój.
II.2.3) Opis

Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Pokój.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

SIWZ dostępna na stronie internetowej www.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-05

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.