Szukaj

Polska-Jastrzębie-Zdrój:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
   172888-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 5, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Jastrzębie-Zdrój
Polska

Towary, prace i usługi

Talony na posiłki  

Streszczenie

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-172888
Referenced Document Number: 2016/S 248-455323
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189948
Referenced Document Number: 2017/S 088-172888
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
PL
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
www.jsw.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”.
Numer referencyjny: 20/ZZ/17
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30199770
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.2.3) Opis

Dostawa bonów (kuponów) żywieniowych uprawniających do pozyskiwania produktów w celu przyrządzania posiłków profilaktycznych dla pracowników JSW S.A. KWK „Budryk”

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie przekazują wyłącznie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zamówień Publicznych

al. Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: (0048 32) 7564113

fax: (0048 32) 4762671

adres email: gpytel@jsw.pl,

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Uwaga.

SIWZ dostępny na stronie Zamawiającego (również w wersji edytowalnej).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-05

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.