Szukaj

Polska-Opole: Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   OPOLE
   171089-2017
   Maj 23, 2017
   Cze 14, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   PL-Opole
Opole
Polska

Towary, prace i usługi

Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego  

Streszczenie

      

Notice type: 01605 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 087-171089
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 016EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188089
Referenced Document Number: 2017/S 087-171089
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 016EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 098-195074
Referenced Document Number: 2017/S 087-171089
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Usługi
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PL-Opole
"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 48
Punkt kontaktowy: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole
Osoba do kontaktów: Lidia Patoła, Roman Hajdecki
45-075  Opole
PL
Tel.: +48 665916091
E-mail: propeka@p-r.com.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przewozyregionalne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie przeglądów z poziomu PU4 dla autobusów szynowych SA134-009, SA134-011, SA2134-012, SA134-013 oraz SA134-014 zgodnie z DSU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr: 1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Wykonawcylub inne wskazane przez Wykonawcę miejsce.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów z poziomu PU4 dla autobusów szynowych SA134-009, SA134-011, SA2134-012, SA134-013 oraz SA134-014 zgodnie z DSU oraz wymiana wyświetlaczy systemu informacji wizualnej na zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50224000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PRENa-251/4/2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 06.06.2017 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
09.06.2017 - 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
04.05.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.