Szukaj

Polska-Wrocław:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WROCŁAW
   169402-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 14, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wrocław
Polska

Towary, prace i usługi

Urządzenia medyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 087-169402
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188984
Referenced Document Number: 2017/S 087-169402
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
„Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Igielna 13
Wrocław
50-117
PL
E-mail: biuro@nszw.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
http://www.nszw.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa systemów do drenażu klatki piersiowej i ssaków, wyposażenia związanego z układem krążenia oraz osprzętu do podciśnienia.
Numer referencyjny: ZP/PN/8/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa, instalacja i uruchomienie Systemów do drenażu klatki piersiowej i Ssaków wraz z przeprowadzeniem szkoleń,

2) dostawa, instalacja i uruchomienie Wyposażenia związanego z układem krążenia wraz z przeprowadzeniem szkoleń,

3) dostawa Osprzętu do podciśnienia.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33100000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce świadczenia usług: Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia Systemów do drenażu klatki piersiowej i Ssaków oraz szkoleń jest obiekt szpitala położony w zachodniej części Wrocławia przy ul. gen. A. E. Fieldorfa nr 2.
II.2.3) Opis

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę, instalację oraz uruchomienie Systemów do drenażu klatki piersiowej i Ssaków w następującej liczbie:

a) systemy do drenażu klatki piersiowej – 6 szt.,

b) ssaki do systemu do drenażu klatki piersiowej – 6 szt.,

c) ssaki elektryczne – 16 szt.,

zgodnych z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku nr 5a do SIWZ.

2) przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego oraz personelu technicznego, w tym zapewnienie stałego wsparcia aplikacyjnego personelu po przeprowadzeniu szkoleń.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33100000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce świadczenia usług: Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia Wyposażenia związanego z układem krążenia oraz szkoleń jest obiekt szpitala położony w zachodniej części Wrocławia przy ul. gen. A. E. Fieldorfa nr 2.
II.2.3) Opis

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę, instalację oraz uruchomienie Wyposażenia związanego z układem krążenia w następującej liczbie:

a) stymulatory endokawitarne – 7 szt.,

b) aparat do profilaktyki przeciwzakrzepowej z możliwością wykorzystania w oddziale chirurgii dziecięcej – 1 szt.,

c) zestawy / mankiety do szybkiego przetaczania krwi – 36 szt.,

zgodnych z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w załączniku nr 5b do SIWZ.

2) przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego oraz personelu technicznego, w tym zapewnienie stałego wsparcia aplikacyjnego personelu po przeprowadzeniu szkoleń.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

33100000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce świadczenia usług: Miejscem dostawy Osprzętu do podciśnienia jest obiekt szpitala, zlokalizowany w zachodniej części Wrocławia przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.
II.2.3) Opis

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę Osprzętu do podciśnienia w następującej liczbie:

1) dozowniki tlenu – 80 szt.

2) reduktory tlenu do butli (typ 1) – 50 szt.,

3) reduktory tlenu do butli (typ 2) – 15 szt.,

4) regulatory do pomiaru ciśnienia odsysania z manometrem – 20 szt.,

5) zawory czerpalne do próżni – 40 szt.,

6) zawory czerpalne do inżektorów – 80 szt.,

oraz o parametrach technicznych i eksploatacyjnych wskazanych w załączniku nr 5c do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

a) część I zamówienia: 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

b) część II zamówienia: 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),

c) część III zamówienia: 5 500 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późniejszymi zmianami).

3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP S.A. (z adnotacją „Wadium – nr postępowania: ZP/PN/8/2017): numer rachunku dla podmiotów krajowych: 86 1020 5226 0000 6902 0561 7784, numer rachunku dla podmiotów zagranicznych:86 1020 5226 0000 6902 0561 7784, kod SWIFT: BPKOPLPW,

6) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach:

a) oryginał dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, tj. Nowy Szpital Wojewódzki,ul.Igielna 13, 50-117 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium za pośrednictwem poczty);

b) wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Igielna 13,50-117 Wrocław;

c) Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7) Pozostałe wymagania dotyczące wadium zostały wskazane w Rozdziale 11 SIWZ.

2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego – został zawarty w Rozdziale 8A SIWZ.

3. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1113) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami).

2) Zastrzeżona w pkt. 1) powyżej droga przekazania faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy:

a) ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, pełnomocnictw (jeśli będą składane) oraz

b) oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz

c) oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.

3) Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania zostały wskazane w Rozdziale 9 SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-05-04

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.