Szukaj

Polska-Bydgoszcz:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BYDGOSZCZ
   eu:166023-2017
   Cze 2, 2017
   Cze 19, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi odśnieżania   Usługi usuwania oblodzeń  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-166023
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189763
Referenced Document Number: 2017/S 085-166023
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-210520
Referenced Document Number: 2017/S 085-166023
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Bydgoszcz
85-085
PL
Punkt kontaktowy: Paweł Wiśniewski
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 6 części.
Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.13.2017.20
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: część 1 – Rejon w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; część 2 – Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019; część 3 – Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Strzelnie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019; część 4 – Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Paterku w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019; część 5 – Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Koronowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019; część 6 – Rejon we Włocławku w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Bydgoszczy.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Strzelnie.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Strzelnie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Paterku.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Paterku w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Koronowie.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Nakle Obwód Drogowy w Koronowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000 90630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon we Włocławku.
II.2.3) Opis

1. Wartość zamówienia przekracza równowartość wyrażoną w PLN 135 000 EUR.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon we Włocławku w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Jednolity dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 9.7.2) INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW (Tom I SIWZ).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w pkt 9.9., 9.10., 9.11. i 9.12 Instrukcji dla wykonawców (Tom I SIWZ).

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-28

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.