Szukaj

Polska-Poznań:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   POZNAŃ
   165225-2017
   Cze 7, 2017
   Cze 21, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Poznań
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi przetwarzania danych   Usługi odwzorowania cyfrowego  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165225
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 087-169739
Referenced Document Number: 2017/S 085-165225
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188993
Referenced Document Number: 2017/S 085-165225
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 103-205532
Referenced Document Number: 2017/S 085-165225
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 107-215093
Referenced Document Number: 2017/S 085-165225
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
Poznań
61-655
PL
Punkt kontaktowy: ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 610, 609, VI piętro
E-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
www.geopoz.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Numer referencyjny: ZG-NZP.3410.3.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71354100
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów będących podstawą wpisów do bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem metadanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Umowy – Warunki techniczne (OPZ).

Przedmiot umowy zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr umowy o dofinansowanie:RPWP.02.01.02-30-0011/16-00.

Projekt: „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” w ramach: Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania: 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020.

II.1.7) Szacunkowa wartość bez VAT
Szacunkowa wartość bez VAT: 3612445.53  PLN
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

72310000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce świadczenia usług: Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.
II.2.3) Opis

Cd z pk II.1.4)

2.4.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia gdzie wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy – równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ – minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, PN, itp.

2.5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.7.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.)

2.8.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

2.9.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

2.10.Podwykonawstwo:

a)Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

c)Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

2.11.Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy Pzp Wykonawca i/lub podwykonawca zobowiązany jest na cały okres realizacji zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), 1 osobę na stanowisku kierownika projektu, która w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert nadzorowała przynajmniej dwa projekty oraz co najmniej 1 osobę posiadającą wykształcenie geodezyjne z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej lub w wykonawstwie geodezyjnym lub posiadającą uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) 2.11.1.Wykonawca i/lub podwykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób łącznie z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia, uprawnień (jeśli są wymagane), wiedzy i doświadczenia, c.d. dalej w ogłosz.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

C.d.:

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.4.2 pkt 5.3 b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się.

5.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.3 a) składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5.4 stosuje się odpowiednio.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ należy złożyć w formie oryginału.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium – 100000 PLN. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą.

Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą – art. 24aa ustawy Pzp.

Związanie ofertą: 60 dni od dnia złożenia oferty.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10 % wartości brutto umowy.

Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje ustawa PZP oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz. U. poz. 1126).

Nieodłączną częścią nin. ogłoszenia jest SIWZ i zał. do SIWZ (www.geopoz.pl), z którymi to dokumentami należy zapoznać się przed złożeniem oferty.

Należy przeczytać wnikliwie treść ogłoszenia i SIWZ wraz z załącznikami, gdyż informacje w ogłoszeniu z uwagi na ograniczenia może być skompli.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-28

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.