Szukaj

Polska-Łowicz:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁOWICZ
   162986-2017
   Cze 20, 2017
   Cze 30, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miasto Łowicz
Łowicz
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi   Autobusy niskopodłogowe  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 084-162986
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188977
Referenced Document Number: 2017/S 084-162986
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 110-221285
Referenced Document Number: 2017/S 084-162986
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 116-233365
Referenced Document Number: 2017/S 084-162986
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Łowicz
pl. Stary Rynek 1
Łowicz
99-400
PL
Punkt kontaktowy: Paweł Gawroński
E-mail: umlowicz@um.lowicz.pl
Kod NUTS: PL117
Adresy internetowe:
http://www.lowicz.eu
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej oraz modernizacja autobusów dla publicznego transportu zbiorowego.
Numer referencyjny: SK.271.2.1.2017.BM
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34121400
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

1. Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów do komunikacji miejskiej, klasy MIDI, jednego producenta (marki), które muszą być jednego typu wariantu i wersji, co oznacza, że są one identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań

oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów.

2. Modernizacja autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, obejmująca następujące pojazdy:

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008991 nr rej. ELC65VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008990 nr rej. ELC67VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008989 nr rej. ELC68VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008988 nr rej. ELC69VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008987 nr rej. ELC70VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008986 nr rej. ELC71VE,

JELCZ SALUS M101/4 nr VIN: SU.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

50100000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL117
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

1. Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów do komunikacji miejskiej, klasy MIDI, jednego producenta (marki), które muszą być jednego typu wariantu i wersji, co oznacza, że są one identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań

oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów.

1) Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż 600 km, nie rejestrowany, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r.

2) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 34121400-5 Autobusy niskopodłogowe.

3) Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy spełniały co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych przepisach i normach:

a) normie PN-S-47010:1999 dla autobusów klasy I, miejskiego, niskopodłogowego;

b) Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09, zwanej dalej Dyrektywą

nr 2007/46/We – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3;

c) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia

13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U.UE.L.2009.200.1 z dnia 2009.07.31), zwanego dalej Rozporządzeniem nr 661/2009 w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I;

d) Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I – niskopodłogowych;

e) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r poz. 1475 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3;

f) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem

w sprawie warunków technicznych – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I, a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdów i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia;

g) UWAGA 1: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odpowiednich pomiarów oferowanych autobusów w celu ich weryfikacji pod kątek spełnienia w/w wymagań. Brak spełnienia w/w wymagań będzie rzutować odmową przyjęcia autobusu z winy Wykonawcy;

h) UWAGA 2: W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, ho

2. Modernizacja autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, obejmująca następujące pojazdy:

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008991 nr rej. ELC65VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008990 nr rej. ELC67VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008989 nr rej. ELC68VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008988 nr rej. ELC69VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008987 nr rej. ELC70VE,

SOLARIS URBINO 10 nr VIN: SUU 241103 AB 008986 nr rej. ELC71VE,

JELCZ SALUS M101/4 nr VIN: SUJ 1010018000072 nr rej. ELC13NY.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-28

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.