Szukaj

Polska-Gdańsk:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GDAŃSK
   158577-2017
   Cze 2, 2017
   Cze 19, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Gdańsk
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 082-158577
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189764
Referenced Document Number: 2017/S 082-158577
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-210518
Referenced Document Number: 2017/S 082-158577
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gdańsk
80-804
PL
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.gdansk.rzgw.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na IV części.
Numer referencyjny: IZ/TZR-370-04/2017/BJ
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na następujące części:

Część I – Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część II – Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część III – Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

Część IV – Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71320000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71320000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71320000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Części III SIWZ.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71320000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-25

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.