Szukaj

Polska-Daleszyce:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   DALESZYCE
   158028-2017
   Cze 2, 2017
   Cze 19, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Gmina Daleszyce
Daleszyce
Polska

Towary, prace i usługi

Lampy i oprawy oświetleniowe   Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego   Roboty instalacyjne elektryczne   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 082-158028
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171958
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188988
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-209818
Referenced Document Number: 2017/S 082-158028
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce
26-021
PL
Punkt kontaktowy: Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
www.daleszyce.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce.
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.6.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31520000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

45316100 45310000 45316110

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331
Główne miejsce świadczenia usług: Zasięg terytorialny gminy Daleszyce.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw oraz usług w ramach zadania pod nazwą „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie usług polegających na

a) wymianie 810 szt. dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy

w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych,

b) wymianie i montażu wysięgników

c) instalację Systemu Inteligentnego oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia,

d) wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia,

e) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,

f) udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie

z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,

g) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,

h) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie 121,76 Mg/rok w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora.

i) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym

między innymi:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

— organizację zaplecza budowy,

— organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

— wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

— bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

— wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia;

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

h) oświadczenia, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 PZP.

i) Oświadczenia, że w stosunku do osób wskazanych art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP, nie wydano wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP.

j) Oświadczenia, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 7 PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-25

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.