Szukaj

Polska-Józefów: Nadzór nad robotami budowlanymi

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   JÓZEFÓW
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne   Usługi zarządzania budową   Nadzór nad robotami budowlanymi  

Oryginalny tekst

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Józefów
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Osoba do kontaktów: Małgorzata Fiedukowicz
05-420  Józefów
PL
Tel.: +48 227790039
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Faks: +48 227895102
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jozefow.pl
Adres profilu nabywcy: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Dostęp elektroniczny do informacji: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.