Szukaj

Polska-Józefów: Nadzór nad robotami budowlanymi

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   JÓZEFÓW
   153401-2017
   Cze 1, 2017
   Cze 6, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miasto Józefów
Józefów
Polska

Towary, prace i usługi

Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne   Usługi zarządzania budową   Nadzór nad robotami budowlanymi  

Streszczenie

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 079-153401
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-175508
Referenced Document Number: 2017/S 079-153401
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187799
Referenced Document Number: 2017/S 079-153401
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190339
Referenced Document Number: 2017/S 079-153401
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 104-208684
Referenced Document Number: 2017/S 079-153401
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Józefów
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Osoba do kontaktów: Małgorzata Fiedukowicz
05-420  Józefów
PL
Tel.: +48 227790039
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Faks: +48 227895102
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jozefow.pl
Adres profilu nabywcy: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Dostęp elektroniczny do informacji: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla Projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Józefowie” – zadanie 3a Budowa oczyszczalni ścieków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi
Kategoria usług: nr 12 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Józefów.
Kod NUTS PL129
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zadaniem ogólnym dla Wykonawcy, zwanym dalej Inżynierem Kontraktu będzie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla ZADANIA 3a. Budowa oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach Projektu pn. „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie” wraz ze sporządzeniem analizy porealizacyjnej zgodnie z wymaganiami decyzji ooś

Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu osiągniecie celów bezpośrednich Projektu, o których mowa powyżej poprzez nadzorowanie wykonania robót budowlanych, tj. wybudowania oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi oczyszczającej ścieki zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, jak dla aglomeracji > 100 000 RLM i wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego, rozruch oczyszczalni, udział w przeglądach gwarancyjnych i kontrola usuwania wad i usterek mogących się ujawnić w okresie gwarancyjnym.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego ma być sprawowane w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie założonych efektów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000 , 71540000 , 71313400
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dane techniczne oczyszczalni:technologia: przepływowa, niskoobciążony osad czynnyprzepustowość: średnia 2500 m3/dobę, max. 3000 m3/dobęwielkość: 18000 RLMrodzaj ścieków oczyszczanych: komunalne.
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 01.07.2017 Zakończenie 30.06.2019
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wadium

1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 34 000 złotych, przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Karczewie nr rachunku:

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr POŚ.271.13.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – zadanie 3 a Budowa oczyszczalni ścieków ”

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, tj. ………….. złotych w formie ………………………

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót będących przedmiotem nadzoru oraz zatwierdzeniu raportu końcowego przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zwróci pozostają część zabezpieczenia tj. 30 % jego wartości w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Okres gwarancji / rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót będących przedmiotem nadzoru.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy, za zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu w następujący sposób:

a) Przejściowe płatności miesięczne stanowić będą procent wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy, odpowiadający stosunkowi płatności dokonanych na rzecz wykonawcy umowy na roboty budowlane do całkowitej wartości umowy na roboty budowlane, i będą realizowane w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy,.

b) Ostatnia płatność zostanie dokonana do dnia 31 grudnia 2018 r. pod warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu miesięcznego za miesiąc listopad 2018 r. Faktura końcowa będzie wystawiona przez Wykonawcę do dnia 17 grudnia 2018r., jednakże Wykonawca ma obowiązek świadczyć swoje usługi zgodnie z postanowieniami określonymi w § 5 Umowy.

7. W przypadku Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 5 z puli wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 5, w wysokości wynikającej z iloczynu liczby godzin wskazanej w ewidencji sporządzanej zgodnie z § 4 ust. 5 i godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie wskazanej w § 4 ust. 4. Płatności pozostałej część wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 Zamawiający dokona po zakończeniu realizacji Zadania, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust 4 i 5.

Należy odnieść się do wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu wykonawca zobowiązany będzie złożyć: JEDZ, zaś wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zobowiązany będzie do złożenia:

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1

ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

JEDZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć: Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN. W przypadku podania obrotów w innej walucie niż PLN Zamawiający przeliczy wartość obrotów wg kursu z dnia otwarcia ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

JEDZ

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że wykonali, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

co najmniej dwie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru) w zamówieniach polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM, w których zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmował roboty w zakresie wykonywania co najmniej technologii oczyszczalni ścieków,

W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający co najmniej jeden z nich musi spelniać powyższy warunek.

(3) Zdolności technicznej i zawodowej – dysponują wymienionymi niżej osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia,:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują następującymi osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia:

(i) Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor Nadzoru robót budowlanych) posiadający następujące kwalifikacje:

1) doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru przy kierowaniu/nadzorowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

(ii) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Inspektor Nadzoru robót sanitarnych) posiadający następujące kwalifikacje:

1) doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie posiadanych uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Sanitarnych lub Inspektora Nadzoru przy kierowaniu / nadzorowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do obsługi co najmniej 15000 RLM w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

(iii) Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej (Inspektor Nadzoru robót drogowych) posiadający następujące kwalifikacje:

1)uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

(iv) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Inspektor Nadzoru robót elektrycznych) posiadający następujące kwalifikacje: 1) doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie posiadanych uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy, Kierownika Robót Elektrycznych lub Inspektora Nadzoru przy kierowaniu / nadzorowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i automatyki dla co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert; 2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; (v) Inspektor Nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej (Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych) posiadający następujące kwalifikacje: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

(vi) Inżynier Rezydent (Lider Zespołu) – osoba kierująca zespołem inspektorów nadzoru, obecna na terenie budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych.

Rolę Lidera Zespołu może pełnić osoba wskazana na stanowisko Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba wyznaczona na stanowisko Lidera zespołu musi legitymować się do świadczeniem przy realizacji co najmniej dwóch oczyszczalnir ścieków o wydajności co najmniej 15000 RLM z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kopii uprawnień potwierdzających kwalifikacje oraz kopii dokumentów potwierdzających wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego osób wskazanych na ww. stanowiska.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku.

a. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.) mogą wykonywać funkcje wymagające posiadania uprawnień budowlanych o ile ich kwalifikacje zostały potwierdzone uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Przed podpisaniem umowy wszystkie osoby wymienione powyżej pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przedstawią kopię dokumentu stanowiącego podstawę do ich wykonywania (zgodnie z art. 12 ust. 7 lub art. 12a ustawy prawo budowlane).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Prawo budowlane.
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena ofertowa brutto. Waga 60
2. Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji na stanowisku Lidera Zespołu (kierujący pracą zespolu inspektorów nadzoru inwestorskiego). Waga 40
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
POŚ.271.13.2017
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.05.2017 - 09:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.05.2017
Miejscowość: Józefów

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”.
VI.3) Informacji dodatkowych

W pkt IV JEDZ Kryteria Kwalifikacji Zamawiający wymaga wypełnienia wyłącznie pkt „ogólne kryteria kwalifikacji”

Zmiany umowy:

1. Zmiany polegające na zmianie personelu oraz podwykonawców, których zasoby były wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu są możliwe i nie stanowią zmiany Umowy, jednak:

a. osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą posiadać doświadczenie, które pozwoli na uzyskanie liczby punktów w ocenie ofert niezmieniającej rankingu wykonawców,

b. podwykonawcy muszą spełniać co najmniej warunki brzegowe udziału w postępowaniu.

2. W przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełniania warunków przez osoby lub podmioty w treści odpowiadającej składanym wraz z ofertą.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy ulegnie przesunięciu okres realizacji robót budowlanych. Nie będzie to stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia umownego.

4. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kary umowne:

1. W przypadku odstąpienia, od realizacji umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

2. W przypadku odstąpienia, od realizacji umowy z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy,

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie do 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, za każdy miesiąc, w którym nie wykonano obowiązku zmiany danych zawartych w oświadczeniu.

5. Z tytułu nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób wskazanych w SIWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.

6. Stronom przysługuje prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawca, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 a pkt 1 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Data rozpoczęcia realizacji usługi wskazana w ogłoszeniu może być zmieniona, w zależności od terminu rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Składanie odwołań

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie (zgodnie z art. 180 ustawy PZP); skarga do sądu (zgodnie z art. 198 ustawy PZP).

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się:

w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
21.04.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.