Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   152092-2017
   Lip 11, 2017
   Lip 17, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Poczta Polska Spółka Akcyjna
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 079-152092
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171909
Referenced Document Number: 2017/S 079-152092
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188995
Referenced Document Number: 2017/S 079-152092
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-209812
Referenced Document Number: 2017/S 079-152092
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 114-229512
Referenced Document Number: 2017/S 079-152092
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 130-265733
Referenced Document Number: 2017/S 079-152092
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
PL
Punkt kontaktowy: Bożena Majka – Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-mail: bozena.majka@poczta-polska.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.poczta-polska.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usługi asysty technicznej i konserwacji przez okres 24 miesięcy.
Numer referencyjny: PI.PZ.2600.042.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usługi asysty technicznej i konserwacji przez okres 24 miesięcy.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa certyfikat licencyjny, potwierdzający nabycie praw do licencji.
II.2.3) Opis

1. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1.1. sprzedaży i dostawy na rzecz Zamawiającego licencji do następującego oprogramowania:

1.1.1. 1 licencji oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania (Unlimited License Agreement) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.2. 1 licencji oprogramowania Oracle Partitioning w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania (Unlimited License Agreement) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.3. 1 licencji oprogramowania Oracle Real Application Cluster w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania (Unlimited License Agreement) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.4. 1 licencji oprogramowania Oracle GoldenGate w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania (Unlimited License Agreement) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.5. 30 licencji oprogramowania WebLogic Suite w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.6. 30 licencji oprogramowania Data Integrator Enterprise Edition w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.7. 10 licencji oprogramowania Advanced Security w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.8. 2 licencje oprogramowania Enterprise Identity Services Suite w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.9. 2 licencje oprogramowania SOA Suite w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.10. 2 licencje oprogramowania Unified Business Process Management Suite w formule tzw. per procesor (Processor Perpetual/capped) lub oprogramowania równoważnego,

1.1.11. 5000 licencji oprogramowania Directory Services Plus w formule tzw. named user lub oprogramowania równoważnego,

1.1.12. 30 licencji oprogramowania Business Intelligence Server Enterprise Edition w formule tzw. named user lub oprogramowania równoważnego

1.2. Zapewnienia konwersji aktualnie posiadanych przez Zamawiającego modeli licencji, Oprogramowania Oracle, tj. zamiana licencji z formuły „Named User Plus” i „Processor Perpetual” na formułę „Unlimited License Agreement”, w wyniku której Zamawiający w chwili uzyskania uprawnień z tytułu licencji w formule Unlimited License Agreement przestaje być uprawniony z tytułu licencji w formule Named User Plus i Processor Perpetual, Szczegółowa lista licencji Oprogramowania oraz ich ilość określona została w załączniku nr 3 do Projektu Umowy / zapewnienia licencji w liczbie oraz w zakresie oprogramowania, wynikającym z załącznika nr 3 do Projektu Umowy w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania, w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego.

1.3. zapewnieniem asysty technicznej i konserwacji (dalej „ATiK”) producenta Oprogramowania przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru Oprogramowania, w zakresie określonym w rozdziale II poniżej.

2. Oprogramowanie przekazane będzie w najnowszej wersji dostępnej w chwili złożenia oferty.

3. Licencja na Oprogramowanie będzie z przeznaczeniem opisanym, jako „Produkcja” tj. będzie posiadać licencjonowaną instancję produkcyjną.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Dokument, o którym mowa w pkt. III.1).1).1.f) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. III.1).1).1.e) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt. III.1..1).1.1)a), III.1.1).11).d), w pkt. III.1.2) oraz w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-20

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.