Szukaj

Polska-Łódź:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   ŁÓDŹ
   150824-2017
   Cze 1, 2017
   Cze 19, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
Łódź
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi kontroli jakości środowiska  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 078-150824
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189749
Referenced Document Number: 2017/S 078-150824
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 104-208129
Referenced Document Number: 2017/S 078-150824
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
Łódź
91-857
PL
Punkt kontaktowy: Monika Rozwadowska
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL11
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń-Stryków oraz A2 Stryków-Konotopa w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II i III).
Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.9.2017.mr
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90714500
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń-Stryków oraz A2 Stryków-Konotopa w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II i III).

Zadania zwane są również częściami.

Części (zadania) zamówienia:

Zadanie I – Monitoring stanu zachowania populacji płazów oraz monitoring przejść i przepustów dla zwierząt pod kątem trwałości zagospodarowania powierzchni przejść i przepustów oraz pod względem penetracji przez ludzi na autostradzie A1 od węzła Sójki km 244+300 do km 291+000 węzeł Stryków (bez węzła) wraz z właściwą dokumentacją.

Zadanie II – Monitoring stanu gatunków i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska” PLB100001, monitoring stanu gatunków, siedlisk gatunków oraz siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru PLH 100006” oraz inwentaryzacja siedlisk i gatunków z Załączników do Dyrektyw Rady.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90714500

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL11
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Pełna nazwa części zamówienia brzmi: Monitoring stanu zachowania populacji płazów oraz monitoring przejść i przepustów dla zwierząt pod kątem trwałości zagospodarowania powierzchni przejść i przepustów oraz pod względem penetracji przez ludzi na autostradzie A1 od węzła Sójki km 244+300 do km 291+000 węzeł Stryków (bez węzła) wraz z właściwą dokumentacją.

Opis zamówienia:

W zakres zadania wchodzą następujące prace w obrębie autostrady A1 od węzła Sójki km 244+300 do km 291+000 węzeł Stryków (bez węzła) (w latach 2017-2019):

1. Monitoring stanu zachowania populacji płazów na autostradzie A1 od węzła Sójki km 244+300 do km 291+000 węzeł Stryków (bez węzła) wraz z opracowaniem dokumentacji,

2. Monitoring przejść i przepustów dla zwierząt pod kątem trwałości zagospodarowania powierzchni przejść i przepustów oraz pod względem penetracji przez ludzi wraz z właściwą dokumentacją,

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi także nadzór merytoryczny nad wykonaniem wszelkich dodatkowych prac wynikających z zaproponowanych rozwiązań.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90714500

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL11
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Pełna nazwa zamówienia brzmi: Monitoring stanu gatunków i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska” PLB100001, monitoring stanu gatunków, siedlisk gatunków oraz siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru PLH 100006” oraz inwentaryzacja siedlisk i gatunków z Załączników do Dyrektyw Rady 79/409 i 92/43/EWG przy autostradzie A1 od km 244+300 do km 295+850 wraz z właściwą dokumentacją.

Opis Zamóienia:

W zakres zadania wchodzą następujące prace w obrębie autostrady A1 od węzła Sójki km 244+300 do km 295+850 węzeł Stryków:

1. Monitoring stanu gatunków i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko-Berlińska” PLB100001;

2. Monitoring stanu gatunków, siedlisk gatunków oraz siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Pradolina Bzury-Neru PLH 100006.

3. Inwentaryzacja siedlisk i gatunków z Załączników do Dyrektyw Rady 79/409 i 92/43/EWG przy autostradzie A1 od km 244+300 do km 295+850.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90714500

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL11
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

W zakres zadania wchodzą badania monitoringowe w sezonie 2017-2019 stanu zachowania populacji płazów przy autostradzie A2 Stryków-Konotopa odc. A od km 365+261,42 do km 394+500, Etap II zwany dalej Monitoringiem, obejmujący przeprowadzenie II etapu monitoringu polegającego na badaniach stanu i funkcjonowania siedlisk płazów w rejonie przedmiotowego odcinka autostrady (min. 200 m od linii rozgraniczających), z uwzględnieniem zbadania skuteczności przejść dla zwierząt, znajdujących się szlakach migracyjnych płazów.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

A)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

B) Oświadczenia i dokumenty:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;

w formie jednolitego dokumentu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów znajdują się w SIWZ.

C) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część 1: 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

Część 2: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Część 3: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

D) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-20

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.