Szukaj

Polska-Wrocław:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WROCŁAW
   149496-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 8, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Wrocław
Polska

Towary, prace i usługi

Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym  

Streszczenie

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149496
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189947
Referenced Document Number: 2017/S 077-149496
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
50-316
PL
Punkt kontaktowy: Dominika Frączek
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
www.mpk.wroc.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Sukcesywne dostawy przekaźników R15 i RUC oraz modułów tranzystorowych SKIIP.
Numer referencyjny: PN/16/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34630000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy przekaźników R15 i RUC oraz modułów tranzystorowych SKIIP, w podziale na 2 zadania:

zadanie 1 – dostawa przekaźników R15 i RUC,

zadanie 2 – dostawa modułów tranzystorowych SKIIP.

II.1.7) Szacunkowa wartość bez VAT
Szacunkowa wartość bez VAT: 658271.46  PLN
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

34630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Dostawa przekaźników R15 i RUC.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

34630000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

Dostawa modułów tranzystorowych SKIIP.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.mpk.wroc.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-18

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.