Szukaj

Polska-Grudziądz: Odczynniki laboratoryjne

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GRUDZIĄDZ
   147825-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
Grudziądz
Polska

Towary, prace i usługi

Analizatory   Odczynniki laboratoryjne  

Streszczenie

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147825
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 012EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190136
Referenced Document Number: 2017/S 076-147825
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Osoba do kontaktów: Alina Pieniak, Teresa Kaniecka
86-300  Grudziądz
PL
Tel.: +48 566413465/566413462
Faks: +48 564621334
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przetargi.bieganski.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Zdrowie
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawy odczynników, testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego oraz dla Zakładu Patomorfologii.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny, Laboratorium Analityczne i Zakład Patomorfologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego oraz dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na zadania opisane w pkt. III SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500 , 38434000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Testy do badań z zakresu autoimmunologii, alergologii i immunologii wraz z dzierżawą urządzeń diagnostycznych
1) Krótki opis

Testy do badań z zakresu autoimmunologii, alergologii i immunologii wraz z dzierżawą urządzeń diagnostycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500 , 38434000
3) Wielkość lub zakres
Testy do badań z zakresu autoimmunologii, alergologii i immunologii wraz z dzierżawą urządzeń diagnostycznych.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Odczynniki i materiały zużywalne do barwienia preparatów immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu
1) Krótki opis

Odczynniki i materiały zużywalne do barwienia preparatów immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500 , 38434000
3) Wielkość lub zakres
Odczynniki i materiały zużywalne do barwienia preparatów immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu.
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego oraz dla Zakładu Patomorfologii z podziałem na zadania opisane w pkt. III SIWZ.
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Suma wartości wadium: 33 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) – ustawy Prawo zamówień publicznych:

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału.

2) oferta – wg formularza załączonego do SIWZ.

3) formularz cenowy – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4) opis techniczny aparatów – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

5) dowód wniesienia wadium.

6) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

VI. 2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument w pkt. VI. 2. powinien złożyć każdy z Wykonawców.

VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty w pkt. VI. 3. 1-4 powinien złożyć każdy z Wykonawców.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 3.:

1) pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkani ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21

2) pkt. 2 – 4 - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt. B stosuje się odpowiednio.

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument, o którym mowa w pkt. A. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się.

VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) – dotyczy tylko asortymentów będących wyrobami medycznymi.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty wymienione w pkt. VI. 1. – VI. 4. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczeń, formularza oferty i formularza cenowego, które należy złożyć w formie oryginału.

W przypadku działania przez pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Parametry techniczne i funkcjonalne. Waga 40
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
Z/15/PN/17
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.05.2017 - 12:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.05.2017 - 13:00
Miejscowość: Grudziądz.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
14.04.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.