Szukaj

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   Maj 19, 2017
   Maj 31, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne   Odczynniki chemiczne   Odczynniki laboratoryjne  

Oryginalny tekst

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach ( WSSE )
ul. Raciborska 39
Osoba do kontaktów: Celina Zabdyr
40- 074  Katowice
PL
Tel.: +48 323512345
E-mail: zaopatrzenie@wsse.katowice.pl, wsse.katowice@pis.gov.pl
Faks: +48 323512345
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wsse.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.