Szukaj

Polska-Konin:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KONIN
   147314-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 5, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Konin
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi sprzątania   Dodatkowe usługi szpitalne   Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147314
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189792
Referenced Document Number: 2017/S 076-147314
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
PL
Punkt kontaktowy: Żaneta Borowska
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
http://www.szpital-konin.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 oraz Oddziału Chorób Płuc i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul.Kard. S. Wyszyńskiego 1.
Numer referencyjny: WSZ-EP-18/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90910000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 – kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym pacjentów, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Pakiet nr 2 – kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradni Leczenia Tlenem, pomieszczenia myjni dla Pracowni Endoskopii i pomieszczenia Pracowni Echokardiografii przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz 3.1 do 3.29 do SIWZ i w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz 4.1 do 4.19 do SIWZ., który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90910000 90921000 85112000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45.
II.2.3) Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym pacjentów, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz 3.1 do 3.29 do SIWZ WSZ-EP-18/2017, które są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90910000 90921000 85112000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
II.2.3) Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradni Leczenia Tlenem, pomieszczenia myjni dla Pracowni Endoskopii i pomieszczenia Pracowni Echokardiografii przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz 4.1 do 4.19 do SIWZ WSZ-EP-18/2017, które są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Wymagania dotyczące wadium zawarte są w SIWZ nr WSZ-EP-18/2017.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SIWZ nr WSZ-EP-18/2017

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-14

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.