Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   145921-2017
   Maj 19, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi nadzoru budowlanego  

Streszczenie

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145921
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190021
Referenced Document Number: 2017/S 075-145921
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
PL
Punkt kontaktowy: Joanna Wójtowicz, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
www.mpwik.com.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Inżynier dla Zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwanej oraz ul. Krańcowej”.
Numer referencyjny: 00768/WS/PW/PRO-JRP-T2/U/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Inżynier dla Zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwanej oraz ul. Krańcowej” (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71520000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce świadczenia usług: Warszawa.
II.2.3) Opis

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przerwanej oraz ul. Krańcowej.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w SIWZ (pkt 6.5 SIWZ, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6. SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, SIWZ oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

7. Główny kod CPV 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.63.13.00-3. Uzupełniający kod CPV: -------

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Przewiduje się, że Umowa będzie wykonywana w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia. Czas realizacji obejmuje łącznie:

a) Termin realizacji Kontraktu na Roboty: 6 miesięcy licząc od Daty rozpoczęcia Robót.

b) Okres Zgłaszania Wad wynoszący 3 miesiące, zgodnie z Kontraktem na Roboty.

c) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych Kontraktem na Roboty Prób oraz Odbioru Końcowego.

d) Czas na opracowanie i dostarczenie Raportu Końcowego w terminie maksymalnie 30 dni od daty wystawienia przez Inżyniera Ostatecznego Świadectwa Płatności dla Kontraktu na Roboty.

9. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 Ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

10. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, dla którego Zamawiający będzie ubiegał się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-14

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.