Szukaj

Polska-Kluczbork:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KLUCZBORK
   145216-2017
   Maj 26, 2017
   Cze 30, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Powiat Kluczborski
Kluczbork
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145216
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189761
Referenced Document Number: 2017/S 075-145216
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199112
Referenced Document Number: 2017/S 075-145216
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
PL
Punkt kontaktowy: Anna Malejki i Wanda Słabosz
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
http://www.powiatkluczborski.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 PLN słownie (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji pap.wart.oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer referencyjny: FP.272.7.2017.AM
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66000000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce świadczenia usług: Kluczbork.
II.2.3) Opis

1.Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji.

2.Spłata kredytu nastąpi w 119 miesięcznych ratach płatnych w kwocie 49 653,82 PLN oraz ostatnia 120 rata płatna w wysokości 49 653,42 PLN począwszy od dnia 15.1.2018 roku a skończywszy 15.12.2027 roku;

3.Kredyt oprocentowany będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe.

4.Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalona jest jako stawka średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane;

5.Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15.1.2018 r. Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu;

6.Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego, do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 lub 366 dni);

7.W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie;

8.Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w SIWZ;

9.Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem w trakcie całego okresu kredytowania.

11.Brak prowizji, opłat, kosztów za nie wykorzystany kredyt w pełnej wysokości. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu.

12.Brak prowizji przygotowawczej. 13. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu. Kwota wynikająca z zawieszenia spłaty rat kapitałowych będą doliczane w równych kwotach do pozostałych do spłaty rat kapitałowych. W okresie zawieszenia rat kapitałowych Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe. 14.Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie terminu spłaty wybranych rat. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty wybranych rat będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy i wyznaczenia nowego harmonogramu. Wnioskowane wydłużenie terminu spłaty wybranych rat nie może wykraczać poza ostateczny termin spłaty zobowiązania.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w rozdziale VIII, IX i X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520)

2. Wymagania dotyczące wadium 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), 2) Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: – Pieniądzu – wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004; -Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – Gwarancjach bankowych; -Gwarancjach ubezpieczeniowych; -Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359).3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520).

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. „PROCEDURY ODWRÓCONEJ” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

6. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć – w formie oryginału:

a) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. JEDZ musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

b) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ).

c) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), wraz z harmonogramem spłaty.

d) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

e) dowód wniesienia wadium.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-11

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.