Szukaj

Polska-Katowice: Pompy chłodzące

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KATOWICE
   143996-2017
   Maj 18, 2017
   Maj 29, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
Katowice
Polska

Towary, prace i usługi

Pompy chłodzące  

Streszczenie

      

Notice type: 01505 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 074-143996
Referenced Document Number: 2016/S 094-169868
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 015EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188065
Referenced Document Number: 2017/S 074-143996
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for one or more lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Dostawy
Sekcja I: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Biuro Zakupów i Usług
Osoba do kontaktów: Krzysztof Skrobol
40-039  Katowice
PL
Tel.: +48 327572681
E-mail: przetargi@pgg.pl
Faks: +48 327572027
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Dzierżawa
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oddziały Polskiej Grypy Górniczej Sp. z o.o.
Kod NUTS PL22A
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.

Zadanie nr 1 – Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 500 dni.

Zadanie nr 2 – Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 650 dni.

Zadanie nr 3 – Dzierżawa kompletnych zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres powyżej 650 dni.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122160
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.

Zadanie nr 1 – Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 500 dni.

Zadanie nr 2 – Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 650 dni.

Zadanie nr 3 – Dzierżawa kompletnych zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres powyżej 650 dni.

II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 01.06.2017 Zakończenie 31.12.2019
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.
1) Krótki opis

Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 500 dni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122160
3) Wielkość lub zakres
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.
1) Krótki opis

Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres do 500 dni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122160
3) Wielkość lub zakres
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. – dostawy planowane w okresie od 1.6.2017 r. do 31.12.2019 r.
1) Krótki opis

Dzierżawa kompletnych zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy na okres powyżej 650 dni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122160
3) Wielkość lub zakres
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
701601085
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
09.05.2017 - 09:45
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacji dodatkowych
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
11.04.2017

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.