Szukaj

Polska-Gdańsk:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   GDAŃSK
   140180-2017
   Maj 27, 2017
   Maj 30, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
Gdańsk
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi w zakresie wsparcia systemu   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

Streszczenie

      

Notice type: 01F05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 073-140180
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189950
Referenced Document Number: 2017/S 073-140180
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 098-194470
Referenced Document Number: 2017/S 073-140180
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01F14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 101-202702
Referenced Document Number: 2017/S 073-140180
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk
ul. Reja 29
Gdańsk
80-870
PL
Punkt kontaktowy: Joanna Zajkowska
E-mail: joanna.zajkowska@energa.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
https://zakupy.energa-operator.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup pakietu ORACLE ULA oraz usług serwisu produktów Oracle.
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostawa licencji nieograniczonego stosowania oprogramowania Oracle Weblogic (umowa ULA) wraz z asystą techniczną,

1.2. realizacja usługi wsparcia dla administratorów Zamawiającego,

1.3. realizacja autoryzowanych szkoleń Oracle dla administratorów Zamawiającego,

1.4. asysta techniczna na oprogramowanie baz danych Oracle (wraz z dodatkami) oraz storage Exadata posiadanych przez Zamawiającego.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

72253200

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostawa licencji nieograniczonego stosowania oprogramowania Oracle Weblogic (umowa ULA) wraz z asystą techniczną,

1.2. realizacja usługi wsparcia dla administratorów Zamawiającego,

1.3. realizacja autoryzowanych szkoleń Oracle dla administratorów Zamawiającego,

1.4. asysta techniczna na oprogramowanie baz danych Oracle (wraz z dodatkami) oraz storage Exadata posiadanych przez Zamawiającego.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawców, którzy złożą oferty, niepodlegające odrzuceniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, że osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.3 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.4 wykazu wykonanych dostaw licencji nieograniczonego stosowania oprogramowania ORACLE w ramach tzw. umowy ULA lub równoważnych wraz z asystą techniczną oraz asysty technicznej Oracle (ATiK) o których mowa w sekcji III.1.3) pkt 1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2.5 jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w sekcji III 1.3), będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – dokumentów dowodzących, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2.6 w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem autorskich praw majątkowych do oprogramowania ORACLE lub równoważnego oraz wsparcia technicznego – oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego tę okoliczność albo – w każdym innym przypadku – umowy, pełnomocnictwa lub innego upoważnienia, potwierdzającego uprawnienie Wykonawcy do udzielenia licencji do korzystania z oprogramowania ORACLE lub równoważnego w imieniu lub na rzecz podmiotu będącego podmiotem autorskich praw majątkowych do oprogramowania ORACLE lub równoważnego, na potwierdzenie warunku określonego w sekcji III.1.1) pkt 1.2 a).

2.7 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz podstawą dysponowania tymi osobami na potwierdzenie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1.2.

3.Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w III.1.3) będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, będzie zobowiązany do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1 – 2.3.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą złożyć dokumenty na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-10

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.