Szukaj

Polska-Stary Sącz:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   STARY SĄCZ
   139491-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 1, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Gmina Stary Sącz
Stary Sącz
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi związane z odpadami  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 073-139491
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145752
Referenced Document Number: 2017/S 073-139491
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189760
Referenced Document Number: 2017/S 073-139491
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Stary Sącz
ul. Stefana Batorego 25
Stary Sącz
33-394
PL
Punkt kontaktowy: Wiesław Sasak
E-mail: wsasak@um.stary.sacz.pl
Kod NUTS: PL215
Adresy internetowe:
http://www.stary.sacz.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stary Sącz.
Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz oraz ich zagospodarowaniu, w okresie od 1.7.2017 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiotowe zamówienie składa się z następujących trzech części:

Część 1: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych.

Część 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, niebezpiecznych i wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz opon.

Część 3: Odbiór i transport odpadów cmentarnych, pochodzących z robót budowlanych i remontowych oraz popiołów z palenisk indywidualnych.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90500000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce świadczenia usług: Gmina Stary Sącz.
II.2.3) Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: załącznik nr 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.1 Wykaz nieruchomości, załącznik nr 5.1 Wzór umowy.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90500000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce świadczenia usług: Gmina Stary Sącz.
II.2.3) Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: załącznik nr 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.2 Wykaz nieruchomości, załącznik nr 5.2 Wzór umowy.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90500000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL215
Główne miejsce świadczenia usług: Gmina Stary Sącz.
II.2.3) Opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: załącznik nr 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.3 Wykaz nieruchomości, załącznik nr 5.3 Wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

a) Wykonawcy składający ofertę na Część 1: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

b) Wykonawcy składający ofertę na Część 2: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

c) Wykonawcy składający ofertę na Część 3: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w jego ofercie.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-10

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.