Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   139478-2017
   Maj 19, 2017
   Maj 24, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi sprzątania budynków  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 073-139478
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189743
Referenced Document Number: 2017/S 073-139478
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
PL
Punkt kontaktowy: Marzena Krukowska
E-mail: m.krukowska@ipczd.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
www.czd.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługa specjalistycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Numer referencyjny: ZP/CZD/61/17
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90911200
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Usługa specjalistycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Siedziba Zamawiającego.
II.2.3) Opis

Usługa specjalistycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

2.1.W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp:

a)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2.2.W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

3.W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3)ustawy Pzp, należy przekazać:

a)oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy–według załącznika nr 3 do SIWZ; 2)JEDZ-oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt VI.1. SIWZ-wg załącznika nr 4 do SIWZ;3)wypełniony i podpisany formularz cenowy–według załącznika nr 5 do SIWZ

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012– Prawo pocztowe (Dz.U.2016 nr 1113 z 26.7.2016 z późn.zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, budynek K, pokój103.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-04-10

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.