Szukaj

Polska-Wejherowo: Urządzenia do tomografii

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WEJHEROWO
   Maj 19, 2017
   Maj 26, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Urządzenia do tomografii  

Oryginalny tekst

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
ul. dr A. Jagalskiego 10
Osoba do kontaktów: Beata Martyn-Mrozowska
84-200  Wejherowo
PL
Tel.: +48 585727331
E-mail: beata.martyn@interia.pl
Faks: +48 585727331
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.wejherowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.