Szukaj

Polska-Krosno:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   KROSNO
   122001-2017
   Cze 7, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
Krosno
Polska

Towary, prace i usługi

Urządzenia do mammografii  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 065-122001
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171936
Referenced Document Number: 2017/S 065-122001
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188998
Referenced Document Number: 2017/S 065-122001
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 107-215043
Referenced Document Number: 2017/S 065-122001
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Krosno
38-400
PL
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
www.krosno.med.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Ro.
Numer referencyjny: EZ/215/13/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111650
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest na zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 którego szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczeń pod potrzeby montażu mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zgodnie z zakresem prac wymienionym w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323
Główne miejsce świadczenia usług: Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest na zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 którego szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczeń pod potrzeby montażu mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zgodnie z zakresem prac wymienionym w załączniku nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 32 000,00 PLN

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„WADIUM NR EZ/215/13/2017”.

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem:

,,WADIUM EZ/215/13/2017” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 11 maja 2017 R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275)

KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK)

Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

pozostałe warunki dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-30

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.